Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Povinně zveřejňované informace

Vytvořeno: 16. 9. 2015 Poslední aktualizace: 7. 3. 2024

  1. Název subjektu
  2. Důvod a způsob založení subjektu 
  3. Organizační struktura
  4. Kontaktní spojení 
  5. Působnost ministerstva
  6. Žádosti o informace
  7. Příjem žádostí a dalších podání
  8. Úhrady za poskytování informací – sazebník úhrad
  9. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 
10. Informace o kontrolách podle zákona č. 255/2012 Sb.

 

1. Název subjektu

Ministerstvo zdravotnictví
 

2. Důvod a způsob založení subjektu

Ministerstvo zdravotnictví bylo zřízeno zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako ústřední orgán státní správy České republiky.

Působnost Ministerstva zdravotnictví je vymezena v § 10 cit. zákona následovně: Ministerstvo zdravotnictví je ústředním orgánem státní správy pro
 
  • zdravotní služby,
  • ochranu veřejného zdraví,
  • zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost,
  • poskytovatele zdravotních služeb v přímé řídící působnosti,
  • zacházení s návykovými látkami, přípravky, prekursory a pomocnými látkami,
  • vyhledávání, ochranu a využívání přírodních léčivých zdrojů, přírodních léčebných lázní a zdrojů přírodních minerálních vod,
  • léčiva a prostředky zdravotnické techniky pro prevenci, diagnostiku a léčení lidí,
  • zdravotní pojištění a zdravotnický informační systém,
  • pro používání biocidních přípravků a uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh.
Součástí Ministerstva zdravotnictví je Český inspektorát lázní a zřídel.
Organizační součástí Ministerstva zdravotnictví je Inspektorát omamných a psychotropních látek.
 
Jako orgán ochrany veřejného zdraví je na Ministerstvu zdravotnictví ustaven hlavní hygienik České republiky s postavením vrchního ředitele pro ochranu a podporu veřejného zdraví.
 
 
 

4. Kontaktní spojení

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 375/4
128 01 Praha 2

Úřední hodiny PRACOVIŠŤ MZ – pro veřejnost:

Pondělí 9.00 – 15.00 hodin
Středa 9.00 – 15.00 hodin
Termín jednání mimo úřední hodiny je nutné předem domluvit s konkrétním referentem.

Úřední hodiny PODATELNY MZ

pondělí a středa 7.45 – 16.45 hodin
úterý, čtvrtek a pátek 7.45 – 15.30 hodin

V naléhavých případech je možné se dohodnout na případném otevření podatelny i v jiném čase než v uvedené otvírací době. Tuto dohodu je ale třeba učinit předem telefonicky – telefonní ústředna: 224 971 111 /podatelna.

UPOZORNĚNÍ:
Žádáme občany, aby upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním, a to ve všech případech, kdy je to možné.

Veškerá podání, určená Ministerstvu zdravotnictví (dále „MZ“), je třeba úřadu adresovat prostřednictvím podatelny MZ, případně elektronické podatelny MZ (dále jen „podatelna“). Podatelna přijímá datové zprávy a dokumenty v digitální i v listinné podobě.

Písemná komunikace adresovaná MZ mimo podatelnu není evidována elektronickým systémem spisové služby MZ. E-mailové adresy zaměstnanců MZ nejsou určeny pro příjem elektronických podání vyhrazených MZ, takovou adresou je pouze adresa elektronické podatelny.

Kontaktní údaje pro písemný styk:

Ministerstvo zdravotnictví
P. O. BOX 81
Palackého náměstí 375/4
128 01 Praha 2

Elektronická podatelna:    mzcr@mzcr.cz

ID datové schránky MZ:     pv8aaxd 

IČ: 00024341

Ministerstvo zdravotnictví není plátcem DPH. 

Bankovní účet č.: 000000-0002528001/0710 vedený u České národní banky

 
 
6. Žádosti o informace
7. Příjem žádostí a dalších podání
 
 
 
9. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
 
 
10. Informace o kontrolách podle zákona č. 255/2012 Sb.