Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Nové právní předpisy v gesci Ministerstva zdravotnictví

Vyhláška č. 141/2023 Sb. ze dne 16. května 2023 o nikotinových sáčcích bez obsahu tabáku

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2023.

19. 6. 2023 Celý článek »

Nařízení vlády č. 97/2023 Sb. ze dne 8. března 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, ve znění nařízení vlády č. 164/2018 Sb.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2023.

19. 6. 2023 Celý článek »

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 224/2016 Sb., a nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

6. 2. 2023 Celý článek »

Vyhláška o zdravotní způsobilosti ve vnitrozemské plavbě

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2023.

6. 2. 2023 Celý článek »

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 77/2018 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2023.

6. 2. 2023 Celý článek »

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

6. 2. 2023 Celý článek »

Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

6. 2. 2023 Celý článek »

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

6. 2. 2023 Celý článek »

Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

6. 2. 2023 Celý článek »

Vyhláška o vzoru průkazu inspektora Státního ústavu pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Tato vyhláška nabývá účinnost patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

6. 2. 2023 Celý článek »