Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Obecné informace o kontrolách odboru kontroly MZ za rok 2020

Vytvořeno: 19. 2. 2021 Poslední aktualizace: 1. 3. 2021

Odbor kontroly zahájil v roce 2020 celkem sedm kontrol a ukončil dvě kontroly hospodaření z roku 2019 u přímo řízených organizací (dále také „PŘO“). Objem zkontrolovaných finančních prostředků byl v celkové výši 1 313 796 tis. Kč. Tři kontroly hospodaření u PŘO nebyly v roce 2020 dokončeny, budou dále probíhat i v roce 2021.

Při kontrolní činnosti postupovali zaměstnanci kontroly zejména podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů.

Při kontrolách bylo ověřováno zejména to, zda organizace při své činnosti postupují v souladu s právními předpisy (zejména zákon o zadávání veřejných zakázek, zákon o registru smluv, zákon o účetnictví, zákon o majetku státu, zákoník práce apod.), zda nebyla porušena rozpočtová kázeň a zda byly dodrženy zásady efektivního, hospodárného a účelného použití poskytnutých finančních prostředků, a to se závěrem:

  • v 5 případech předal odbor kontroly věc k dalšímu řízení místně příslušnému správci daně pro podezření na porušení rozpočtové kázně,
  • ve 2 případech předal odbor kontroly věc k dalšímu řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro podezření na porušení zákona o zadávání veřejných zakázek.