Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Hygiena práce a pracovního lékařství

Stanovisko MZ k prokazování zdravotní způsobilosti k řízení drážního vozidla – trolejbusu

Na základě četných dotazů zaslaných na Ministerstvo zdravotnictví, které se týkají posuzování zdravotní způsobilosti k řízení drážního vozidla – trolejbusu, včetně proběhlých legislativních změn, sděluje MZ následující stanovisko.  Ke změně […]

11. 1. 2024 Celý článek »

Stanovisko MZ k provedení vstupní nebo mimořádné pracovnělékařské prohlídky

Na základě dotazů zaslaných na Ministerstvo zdravotnictví vyplývá nejasný výklad toho, v jakých případech má být provedena vstupní prohlídka, tzn. „nepravá“, a v jakých mimořádná prohlídka. Ministerstvo zdravotnictví k tomu […]

11. 1. 2024 Celý článek »

Metodický pokyn pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hl. m. Prahy ve věci vydávání závazných stanovisek při ukončení odpadového režimu odpadu podle § 10 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

2. 11. 2023 Celý článek »

Stanovisko MZ k požadavkům na registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek – diisokyanáty – a provádění pracovnělékařských prohlídek zaměstnanců pracujících s těmito látkami

Diisokyanáty jsou klasifikovány jako látky mající senzibilizující účinky na dýchací cesty kategorie 1 a jako látky mající senzibilizující účinky na kůži kategorie 1 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) […]

22. 9. 2023 Celý článek »

Stanovisko MZ k novele vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče (vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích […]

22. 9. 2023 Celý článek »