Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Obecné informace o kontrolách odboru kontroly MZ za rok 2015

Vytvořeno: 30. 8. 2016 Poslední aktualizace: 20. 7. 2020

Odbor kontroly (dále také „KON“) uskutečnil v roce 2015 celkem 15 kontrol v celkovém objemu zkontrolovaných finančních prostředků ve výši 399 464 519 Kč. Z celkového počtu kontrol byly provedeny 3 kontroly hospodaření u přímo řízených organizací (dále také „PŘO“) v objemu zkontrolovaných finančních prostředků ve výši 244 295 000 Kč, 6 kontrol čerpání finančních prostředků formou dotací a grantů ze státního rozpočtu u PŘO v objemu zkontrolovaných finančních prostředků ve výši 109 814 927 Kč  a 6 kontrol u nestátních organizací v objemu zkontrolovaných finančních prostředků ve výši  45 354 592 Kč.

Při kontrolní činnosti postupovali zaměstnanci kontroly zejména podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a dalších zákonných norem.

Při kontrolách bylo ověřováno zejména to, zda organizace při své činnosti postupují v souladu se zákony (zejména zákoník práce, zákon o veřejných zakázkách, zákon o účetnictví, zákon o majetku státu apod.), zda nebyla porušena rozpočtová kázeň a zda byly dodrženy zásady efektivního, hospodárného a účelného použití přidělených finančních prostředků, a to se závěrem:

  • ve 2 případech předal odbor kontroly věc k dalšímu řízení na oblastní inspektorát práce pro podezření z porušení  pracovně právních předpisů,
  • v 1 případě předal odbor kontroly věc k dalšímu řízení na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pro podezření na chybný postup při zadávání veřejných zakázek.