Základní informace o aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků

Vytvořeno: 8. 4. 2014 Poslední aktualizace: 1. 9. 2023

Odbor Vědy a lékařských povolání a odbor Ošetřovatelství a nelékařských povolání se zabývá zpracováváním žádostí podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.

Ke zkvalitnění služeb pro odbornou veřejnost i zaměstnance ministerstva byla vyvinuta webová aplikace Evidence zdravotnických pracovníků (EZP)

Aplikace je využívána jak pracovníky ministerstva a pověřených organizací, tak odbornou i laickou veřejností. Jedná se o aplikaci, jejímž prostřednictvím odborná veřejnost podá žádosti, které jsou výše uvedenými odbory zpracovávané. Žadatel na počítači vyplní elektronickou žádost, žádost uloží a vytiskne.

 

Uživatelská příručka

K dispozici je také uživatelská příručka (manuál) k webové aplikaci EZP, která obsahuje popis práce s aplikací pro uživatele spolu s návody na práci s celou aplikací, a to včetně podání žádostí lékařských i nelékařských povolání a také žádostí pro zdravotnická zařízení žádající o udělení / prodloužení akreditace.

Doufáme, že tato uživatelská příručka Vám v případě nesnází napomůže k práci s aplikací. Tato uživatelská příručka je k dispozici i přímo v aplikaci EZP.

V případě jakýchkoliv nejasností týkajících se funkčnosti či použití EZP zasílejte své dotazy na adresu ezp@mzcr.cz

 

Žádosti podávané přes EZP:

Podle zákona č. 95/2004 Sb.

 • žádost o vydání certifikátu o absolvování základního kmene podle § 4 odst. 2 (pro VP vydané do 30.6.2017),
 • žádost o uznání odborné praxe nebo její části do specializačního vzdělávání absolvované v rámci doktorského studijního programu podle § 5 odst. 7,
 • žádost o započítání odborné praxe, popřípadě její části podle § 5 odst. 8,
 • žádost o vydání osvědčení o získání odborné způsobilosti k samostatnému výkonu povolání zubního lékaře podle § 7 odst. 1,
 • žádost o vydání osvědčení o získání specializované způsobilosti farmaceuta podle § 11 odst. 1 písm. b),
 • žádost podle § 19 odst. 2 a podle § 23 odst. 3 o vystavení průkazu odbornosti a o zařazeních do základního oboru specializačního vzdělávání či do nástavbového oboru, tj. do vzdělávání v certifikovaném kurzu, oznámení hostující osoby,
 • žádost podle § 28 pro státní příslušníky EU, příslušníky smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru a občany Švýcarské konfederace, kteří získali vzdělání v jiném členském státě než v České republice a pro další osoby uvedené v § 4 odst. 2 o uznání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti,
 • žádost o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a vykonání aprobační zkoušky lékaře/zubního lékaře/farmaceuta v České republice podle § 34 (mimo EU),
 • žádost o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře/zubního lékaře/farmaceuta na území České republiky na základě ověření schopností vyjadřovat se v českém jazyce podle § 35,
 • žádost o povolení k výkonu zdravotnického povolání lékaře/zubního lékaře/farmaceuta na území České republiky na dobu určitou podle § 36,
 • žádost o vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání v zahraničí podle § 42 odst. 1 – 6,
 • žádost o posouzení splnění podmínek pro získání specializované způsobilosti lékaře/zubního lékaře podle § 44 (věta 1.-5.),
 • žádost o vydání osvědčení o získání způsobilosti k samostatnému povolání farmaceuta podle § 44 odst. 7,
 • žádost o udělení/prodloužení akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu/části pro obor specializačního vzdělávání, doplňující odbornou praxi nebo certifikovaný kurz,
 • žádost o vydání osvědčení/rozhodnutí o získání specializované způsobilosti lékaře/zubního lékaře podle čl. II,
 • přihláška k atestační zkoušce pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty,
 • přihláška ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty.
 • žádost o registraci účastníka specializačního vzdělávání na lékařské fakultě – převedení lékaře z MZ/IPVZ na LF.

Podle zákona č. 96/2004 Sb.

 • žádost o zařazení do specializačního vzdělávání pro zdravotnické pracovníky nelékařských zdravotnických povolání,
 • žádost o přiznání odborné nebo specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání,
 • žádost o započtení dříve absolvovaného studia nebo jeho části do specializačního vzdělávání pro zdravotnické pracovníky nelékařských zdravotnických povolání,
 • žádost o vyhledání dokladů,
 • žádost o vystavení duplikátu,
 • přihláška k atestační zkoušce pro zdravotnické pracovníky nelékařských zdravotnických povolání,
 • přihláška k aprobační zkoušce k výkonu nelékařského zdravotnického povolání,
 • žádost o vydání rozhodnutí o způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání pro státní příslušníky mimo členské státy EU,
 • žádost o uznání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu činností souvisejících poskytováním zdravotní péče na území ČR,
 • oznámení hostující osoby o výkonu zdravotnického povolání nebo činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče na dobu určitou,
 • žádost o udělení/prodloužení akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu nebo jeho části.

 

Další informace

Po vyplnění příslušné žádosti přímo ve webové aplikaci dojde k jejímu uložení a tato data po zpracování pracovníky ministerstva nebo pověřenými organizacemi budou využita pro rychlé vyhledávání a vytváření přehledů a statistik, např. přehled počtu lékařů v příslušných oborech specializačního vzdělávání, přehled počtu zařazených lékařů v daných oborech. Data mohou být využita při stanovování počtu vypsaných rezidenčních míst, aby byl státem finančně podporován konkrétní obor, ve kterém je nedostatek zdravotnických pracovníků či ve kterém nedostatek zdravotnických pracovníků do budoucna hrozí.

Pro nelékařské zdravotnické pracovníky není v této aplikaci umožněno vkládání žádosti o vydání/prodloužení osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Podávají se prozatím pouze v písemné formě.

Pro veřejnost jsou v aplikaci přístupné aktuální seznamy všech akreditovaných zdravotnických zařízení v příslušných oborech specializačního vzdělávání a certifikovaných kurzech a doplňující odborné praxe. Veřejně přístupné jsou rovněž informace o zdravotnických pracovnících, resp. o jejich odborném vzdělání, avšak bez volného přístupu k citlivým údajům. Fyzické nebo právnické osoby, které prostřednictvím této aplikace žádost podají, mohou zjistit aktuální stav vyřizování žádosti, a to pouze zadáním čísla žádosti (zobrazení stavu žádosti bude zobrazeno bez uvedení jakýchkoliv osobních či citlivých údajů).

Veškeré agendy aplikace jsou navzájem propojené, což zajišťuje nejen rychlejší vyplňování žádostí, ale také efektivnější zpracování žádostí příslušnými pracovníky a tím zkracuje dobu vyřízení žádostí.

Aplikace je prvním krokem k úplnému elektronickému podávání a zpracovávání žádostí a doufáme, že bude pro odbornou veřejnost a kontakt s úřadem přínosem.

 

Termíny spuštění aplikace

01. 10. 2010 – oficiální spuštění aplikace pro veřejnost

01. 01. 2011 – doporučení pro podávání žádostí pouze přes aplikaci EZP

Přílohy