Podmínky provozu podatelny MZ a elektronické podatelny

Vytvořeno: 16. 9. 2015 Poslední aktualizace: 23. 5. 2024

Elektronické podání může být učiněno těmito způsoby:

1. Na technickém nosiči dat (CD, DVD, flash disk).

Nosič můžete doručit do podatelny, buď klasickou poštou, nebo osobně na adresu:

Ministerstvo zdravotnictví – podatelna
Palackého nám. 4

128 01 Praha 2

Úřední hodiny podatelny:    
pondělí a středa 7.45 – 16.45 hodin
úterý, čtvrtek a pátek 7.45 – 15.30 hodin

Technický nosič dat bude vrácen pouze na výslovnou žádost. 

2. Prostřednictvím e-mailové zprávy, i nepodepsané elektronickým podpisem  
(s výjimkou např. „stížností“ – viz text níže), odeslané na adresu: mzcr@mzcr.cz

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Ministerstvo potvrzuje, že zpráva byla doručena e-podatelně, zasláním potvrzení příjmu, které je podepsáno zaručeným elektronickým podpisem zaměstnance podatelny ministerstva.Ministerstvo zasílá zprávu o doručení nejpozději v první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení.

Ministerstvo zasílá zprávu o doručení nejpozději v první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení. Ministerstvo zprávu zasílá na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána. Pokud se zpráva potvrzující doručení vrátí ministerstvu jako nedoručitelná, ministerstvo učiní ještě jeden pokus o její doručení.

Technické parametry přijímaných datových zpráv:
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: PDF, XML, FO, ZFO, HTM, HTML, ODT, ODS, ODP, TXT, RTF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, JPG, JPEG, JFIF, PNG, TIF, TIFF, GIF, MPEG1, MPEG2, WAV, PCM, MP2, MP3, P7S, TST, ISDOC a ISDOCX. V případě pochybností vzneste dotaz na e-podatelnu ministerstva, zaměstnanci Vám sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
Datové zprávy jsou přijímány na běžných výměnných médiích čitelných na ministerstvu (FAT/NTFS/ISO). V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, zaměstnanci Vám sdělí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru (viru), nevyžádaného obchodního sdělení (spam) nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, nevyžádané obchodní sdělení nebo chybný (poškozený) formát, není zpracovávána. Pokud odesílatel neobdrží zprávu potvrzující doručení (viz výše), je pravděpodobné, že se jednalo o poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.

Dokumenty nepodléhající evidenci Ministerstva zdravotnictví
Podatelna Ministerstva zdravotnictví eviduje veškeré dokumenty doručené MZ s výjimkou dokumentů, které nepodléhají evidenci – např. spamy, nevyžádané obchodní nabídky a jiná sdělení, prospekty, reklamy a jiné propagační materiály, pozvánky na kulturní a sporotovní akce, noviny, časopisy, zpravodaje, bulletiny, sbírky zákonů, věstníky, výběry z tisku a další publikace obdobného charakteru.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu mzcr@mzcr.cz, případně na poštovní adresu ministerstva, s označením „e-podatelna“. Dotazy týkající se e-podatelny vyřizuje ministerstvo do 3 pracovních dnů ode dne jejich doručení.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele, tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby – název a sídlo), podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno, ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

3. Datovou schránkou Ministerstva zdravotnictví

Postup doručování do datové schránky je upraven zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících právních předpisů.

Informace o datové schránce: 
ID schránky MZ:         pv8aaxd
Typ schránky:             Orgán veřejné moci
Jméno:                        Ministerstvo zdravotnictví
IČ:                                00024341

Podání doručené do datové schránky Ministerstva zdravotnictví má z hlediska účinků stejnou relevanci jako listinný originál, nemusí být proto následně doplňováno listinnou verzí a nemusí být odesílatelem elektronicky podepsáno, jelikož datová schránka odesílatele dostatečně identifikuje.

Ministerstvo zdravotnictví jako orgán veřejné moci má datovou schránku zřízenu ze zákona.  Komunikuje jejím prostřednictvím má-li adresát  datovou schránku zpřístupněnou, je-li možná identifikace adresáta (zejména u fyzických osob je nutné kromě jména a příjmení uvádět datum narození), a umožňuje-li to povaha dokumentů. Informace o zpřístupnění a znepřístupnění datové schránky je možné nalézt v zákoně č. 300/2008 Sb. a na stránkách ministerstva vnitra: http://datoveschranky.info/.  
  
Přípustné formáty datové zprávy dodávané do datové schránky Ministerstva zdravotnictví:

·         pdf (Portable Document Format)

·         PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)

·         xml (Extensible Markup Language Document)

·         fo/zfo (602XML Filler dokument)

·         html/htm (Hypertext Markup Language Document)

·         odt (Open Document Text)

·         ods (Open Document Spreadsheet)

·         odp (Open Document Presentation)

·         txt (prostý text)

·         rtf (Rich Text Format)

·         doc/docx (MS Word Document)

·         xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)

·         ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)

·         jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)

·         png (Portable Network Graphics)

·         tif/tiff (Tagged Image File Format)

·         gif (Graphics Interchange Format)

·         mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)

·          wav (Waveform Audio Format)

·         mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)

·         isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší

.         edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů – EDI)

.         dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší

.         shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile)

.         dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8

.         gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document)

V ostatních případech podatelna podání odmítne přijmout a odesílatel dokumentu je o této skutečnosti vyrozuměn.

Pokud je při kontrole dokumentu v digitální podobě zjištěno, že obsahuje škodlivý kód, elektronický dokument se neukládá, ale zničí; v takovém případě je dokument považován za nedoručený.
 
Velikost datové zprávy je omezena na 100 MB.

Fyzické osoby a podnikající právnické osoby, které mají svou datovou schránku, mohou nadále činit podání vůči orgánu veřejné moci v listinné podobě.

Podání určené Ministerstvu zdravotnictví (jako orgánu veřejné moci) je doručeno okamžikem dodání do jeho datové schránky.

Doručování do datové schránky adresáta (§ 17 zákona č. 300/2008 Sb.) 

Adresátovi je  podání doručeno přihlášením do datové schránky s tím, že nepřihlásí-li se ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument do datové schránky dodán, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty; to neplatí, vylučuje-li jiný právní předpis fikci doručení. Datová zpráva bude ve datové schránce uchována po dobu 90 dnů, poté bude obsah zprávy automaticky smazán správcem systému a v jeho schránce zůstane pouze „obálka“. Je proto vhodné si přílohy datových zpráv ukládat.

Dokument doručený do datové schránky si adresát může následně nechat převést do listinné podoby, tzv. autorizovanou konverzí – k dokumentu je připojena ověřovací doložka (ověření, že se jedná o listinnou podobu elektronického dokumentu). Může tak učinit na kterémkoliv kontaktním místě veřejné správy Czech POINT, tj. na obecním nebo krajském úřadě, u notáře, na České poště, s.p. atd.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (§14), ve znění pozdějších předpisů

1. Ze žádosti musí být zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.

2. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště  a  adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

3. Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny Ministerstva zdravotnictví. Žádost nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

4. Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 2 a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána podle odstavce 3, není žádostí ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.

Stížnosti a jiná podání dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád    

1. Podání učiněné elektronicky musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným  na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (§ 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.). Ten, kdo činí podání v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání (§ 37 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb.).  

2. Z podání musí být patrné, kdo je činí, které věci, osoby nebo organizace (vč. jejího sídla) se  týká a co konkrétně je požadováno nebo se jím navrhuje (§ 37 odst. 2, § 175 zákona č. 500/2004 Sb.).  

3. Pokud podání učiněné v elektronické podobě neobsahuje veškeré požadované náležitosti nebo chybí-li zaručený elektronický podpis, je odesílatel vyzván, v souladu se správním řádem, k doplnění údajů, a to do 7 dnů od doručení výzvy.  Doplnění údajů může být učiněno buď písemným potvrzením – v listinné podobě, ústně do protokolu nebo dodatečným doplněním zaručeného elektronického podpisu. Nejsou-li údaje doplněny ve stanovené lhůtě, je rozhodnuto o „založení“ podání.

Datové zprávy zaslané ministerstvu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis (např. oznámení  a podněty občanů) nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.