Rozcestník a často kladené dotazy (FAQ)

Vytvořeno: 3. 3. 2023 Poslední aktualizace: 16. 6. 2023

Potřebujete řešit:

Uznání způsobilosti (zahraničního vzdělání) pro práci v ČR ?

Vydání osvědčení pro práci v zahraničí ?

Přiznání způsobilosti (v ČR akreditovaného vzdělání) ?


Akreditaci nelékařského vzdělávacího programu ?

Akreditovaný kvalifikační kurz ?

Certifikovaný kurz ?

Specializační vzdělávání ?


Rezidenční místa nelékařů ?

 

Často kladené dotazy


 

Pokud máte nějaký jiný dotaz, který zde není uvedený, můžete nás kontaktovat prostřednictvím elektronické podatelny Ministerstva zdravotnictví: mzcr@mzcr.cz

 

Upozorňujeme, že veškerá podání určená Ministerstvu zdravotnictví, je třeba adresovat prostřednictvím podatelny ministerstva, případně elektronické podatelny. Písemná komunikace mimo podatelnu neprochází automatickou evidencí v elektronickém systému spisové služby ministerstva.

E-mailové adresy zaměstnanců ministerstva nejsou určeny pro příjem úředních podání adresovaných Ministerstvu zdravotnictví, tím je výhradně adresa elektronické podatelny: mzcr@mzcr.cz.

Více informací k elektronickým podáním najdete v podmínkách provozu podatelny.

 

Můžete nás kontaktovat i telefonicky prostřednictvím sekretariátu Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání v případě neodkladného dotazu: +420 224 972 417

Pro neodkladné telefonické dotazy ohledně uznávání způsobilosti a kvalifikací ze zahraničí volejte na Oddělení uznávání kvalifikací v Brně, číslo: +420 543 559 553+420 543 559 555


 

 

1. Jaké jsou požadavky na vzdělání a odbornou způsobilost nelékařských zdravotnických pracovníků?

Požadavky na vzdělání a odbornou způsobilost jsou uvedeny v zákoně č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů. Přehled požadavků na získání odborné způsobilosti je také k dispozici zde: Přehled oborů a vzdělávání NLZP

 

2. Jaká jsou nelékařská zdravotnická povolání a jaké jsou jejich kompetence?

Přehled všech povolání, způsobu získání kvalifikací pro výkon těchto povolání (dle zákona č. 96/2004 Sb.) a specializací (dle nařízení vlády č. 31/2010 Sb.) pro tyto povolání naleznete zde: Přehled oborů a vzdělávání NLZP

Kompetence nelékařských zdravotnických pracovníků jsou pak stanoveny ve vyhlášce č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Kompetencím se také podrobněji věnuje Webcast č. 9.

 

3. Jaké jsou možnosti dalšího vzdělávání a specializace pro nelékařské zdravotnické pracovníky?

Nelékařský zdravotnický pracovník s odbornou způsobilostí podle zákona č. 96/2004 Sb. si může prohloubit své vzdělání absolvováním certifikovaných kurzů nebo specializačním vzděláváním

 

4. Jaké jsou pracovní podmínky pro nelékařské zdravotnické pracovníky a jaké jsou jejich platové podmínky?

Pracovní podmínky jsou primárně upraveny zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 Sb.) a dále nařízením vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Podmínky také můžou být upraveny např. kolektivní smlouvou s daným zaměstnavatelem.

Platové zařazení nelékařských zdravotnických pracovníků je stanoveno v nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a státní správě, konkrétně v dílu 2.19.

Platové poměry jsou pak stanoveny v nařízení vlády 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a státní správě.

Tomuto tématu se podrobněji věnuje Webcast č. 1 v případě náležitostí pracovních smluv, dále Webcast č. 7 na téma platových tabulek, katalogu prací a odpočtu let a v neposlední řadě Webcast č. 8 na téma plat, mzda a osobní příplatek.

Souvisejícím tématem může být také firemní kultura – šikana, bossing a mobbing, kterému se věnuje Webcast č. 6.

 

5. Jaký je postup pro získání pracovního povolení pro zahraniční nelékařské zdravotnické pracovníky v ČR?

Proces uznávání kvalifikací ze zahraničí, včetně právního vymezení a postupů je popsán zde: Uznávání kvalifikací

Tomuto tématu se také podrobněji věnuje Webcast č. 4 v případě uznávání kvalifikací ze zemí EU a Webcast č. 5 v případě uznávání kvalifikací ze zemí mimo EU.

 

6. Jaký je rozdíl mezi všeobecnou sestrou / praktickou sestrou / ošetřovatelem?

Povolání všeobecné sestry, praktické sestry (dříve zdravotní asistent) a ošetřovatele se liší v kompetencích, viz vyhláška č. 55/2011 Sb. Kompetence všeobecné sestry jsou podrobně popsané v § 4 a jsou obecně vzato rozsáhlejší než kompetence praktické sestry (§ 4a) a významně rozsáhlejší v porovnání s kompetencemi ošetřovatele (§ 37).