Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec

Vytvořeno: 9. 8. 2019 Poslední aktualizace: 29. 4. 2024

Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec (dále jen „Program“) je program schválený vládou za účelem dosažení ekonomického přínosu pro ČR podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR.

Cílem Programu je poskytnout podporu přímým zaměstnavatelům, kteří do ČR potřebují přivést vysoce kvalifikované zahraniční pracovníky. Za tímto účelem je jejich zahraničním pracovníkům, kteří splní stanovená kritéria, garantována možnost podání žádosti o pobytové oprávnění na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí, a to i s jejich nejbližšími rodinnými příslušníky, a poskytnuta možnost zjednodušit administrativu spojenou s podáním žádosti o pobytové oprávnění.

Program není teritoriálně omezen a vztahuje se na zaměstnance ze všech třetích zemí. V případě žádostí  o zaměstnaneckou kartu je u vybraných zemí nařízením vlády stanovena kvóta.

 

Program je určen:

  • na straně zaměstnanců pro nově najaté zaměstnance, kteří dle platného znění aktualizované Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO vykonávají činnost v hlavních třídách 1 – 3 v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru;
  • na straně zaměstnavatelů pro subjekty, působící alespoň 2 roky v ČR, s vypořádanými závazky vůči státu (platba zdravotního a sociálního pojištění, daně), které zaměstnaly či zaměstnávaly alespoň 3 osoby v období 2 let před podáním žádosti.

 

Účastníkům, kteří budou do programu zařazeni, je garantováno:

  • možnost podání žádosti o pobytové oprávnění na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí, a to i s jejich nejbližšími rodinnými příslušníky;
  • možnost zjednodušit administrativu spojenou s podáním žádosti o pobytové oprávnění.

 

Žádosti o zařazení do Programu zpracovává v případě zdravotnického personálu Ministerstvo zdravotnictví. Na účast v Programu není právní nárok. Bližší informace k Programu spolu se všemi potřebnými dokumenty naleznete níže jako přílohy této zprávy.

Žádost o zařazení do projektu ve formátu Excel a požadované přílohy ve formátu s příponou .pdf se zasílají na email: programzdravotnictvi@mzcr.cz

 

Změny ve vládních programech ekonomické migrace platné od 1. ledna 2024

Koordinační orgán pro řízení ochrany státních hranic a migraci schválil dne 16. listopadu 2023 řadu změn ve vládních programech ekonomické migrace, jež by měly nabýt účinnosti k 1. lednu 2024. Cílem většiny změn je realizace opatření na další posílení pracovní migrace do ČR, které předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Některé další úpravy reflektují změny, které s sebou přinesla novela zákona o pobytu cizinců. Do vládních programů byly rovněž zapracovány návrhy na zlepšení a zefektivnění procesu zařazování.

 

Zařazení občana Ukrajiny do Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec

 

Občana Ukrajiny bude možné zařadit do Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec, pokud splní jednu z následujících podmínek:

  • je držitelem dočasné ochrany nebo mezinárodní ochrany v jiném členském státu EU nebo         žadatelem o tuto ochranu, nebo
  • pobývá na území Ukrajiny a je podle platných ukrajinských předpisů oprávněn vycestovat z ukrajinského území, nebo
  • pobývá v jiném státě na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu.

Podrobné informace včetně nových formulářů najdete ve zprávě zveřejněné na webových stránkách: https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/upozorneni-zmeny-ve-vladnich-programech-ekonomicke-migrace—278737/

 

 

Další informace jsou k dispozici na webových stránkách gestora programu Ministerstva průmyslu a obchodu: Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec (mpo.cz)

 


 

Informace o stavu řízení žádosti o přechodný, dlouhodobý či trvalý pobyt

Upozorňujeme, že Ministerstvo zdravotnictví není účastníkem správního řízení o vydání pobytového oprávnění. Nemůže proto ani ověřovat stav řízení u Ministerstva vnitra nebo Ministerstva zahraničních věcí.

Stav řízení lze ověřit na webové stránce ZDE pokud zadáte číslo žádosti přidělené zastupitelským úřadem nebo číslo jednací přidělené Ministerstvem vnitra.

Informaci ohledně stavu správního řízení o vydání pobytového oprávnění je možné poskytnout zaměstnavateli pouze na základě plné moci, kterou uchazeč doloží při podání žádosti o pobytové opravení na příslušném zastupitelském úřadě. Dále je možné nechat se zmocnit i k některým úkonům v rámci správního řízení, kdy jsou pak výzvy určené žadatelům adresovány zmocněncům v ČR, což může významně urychlit proces udělování pobytových oprávnění.

 


Informace ohledně termínu pro podání žádosti o pobytové oprávnění na zastupitelském úřadu ČR

Informace ohledně termínu pro podání žádosti o pobytové oprávnění jsou poskytovány pouze kontaktní osobě.

Obecně platí, že termín stanovený zastupitelským úřadem je závazný a nelze jej měnit. V případě, že se uchazeč na zastupitelský úřad nedostaví, termín propadá a uchazeč bude z Programu vyřazen. Nicméně s ohledem na současnou situaci, kdy většině uchazečů vypršela platnost některých dokumentů, bylo dohodnuto, že po dohodě se zastupitelským úřadem lze stanovený termín změnit. Změna je umožněna pouze účastníkům Programu klíčový a vědecký personál a Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec. Změnu termínu oznámí příslušnému zastupitelskému úřadu kontaktní osoba prostřednictvím emailové adresy.

Ministerstvo zdravotnictví a ani Ministerstvo zahraničních věcí nezprostředkovávají komunikaci mezi kontaktní osobou a zastupitelským úřadem.

 


Kontaktní osoby:

Informace pro nelékařská zdravotnická povolání poskytuje:

Ing. Bc. Kateřina Přibylová

E-mail: mzcr@mzcr.cz
Telefon: +420 543 559 553

 

Ing. Miroslava Mudrlová

E-mail: mzcr@mzcr.cz
Telefon: +420 543 559 557

 

Informace pro povolání lékaře, zubní lékaře a farmaceuty poskytuje:

Ing. Jana Pokorná

E-mail: mzcr@mzcr.cz
Telefon: +420 224 972 968

Přílohy