Obecné informace o kontrolách oddělení kontroly MZ za rok 2022

Vytvořeno: 30. 6. 2023 Poslední aktualizace: 30. 6. 2023

V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví – oddělení kontroly (dále jen „MZ“) požadované obecné informace o výsledcích veřejnosprávních kontrol hospodaření s veřejnými prostředky provedených v roce 2022.

Oddělení kontroly zahájilo v roce 2022 u přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví celkem dvě kontroly, z toho jedna kontrola byla v tomto roce ukončena a výkon jedné kontroly přesáhl do roku 2023. V roce 2022 byly dále realizovány dvě kontroly zahájené v roce 2021, z nichž jedna byla ukončena v roce 2022 a jedna byla ukončena až v roce 2023. Kontroly byly realizovány u následujících typů kontrolovaných subjektů: státní příspěvková organizace (fakultní nemocnice, psychiatrická nemocnice, rehabilitační ústav) a státní podnik. Objem zkontrolovaných finančních prostředků v rámci ukončených kontrol byl v celkové výši cca 1 660 000 000 Kč.

Při kontrolní činnosti postupovali zaměstnanci kontroly zejména podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a dále podle dalších právních předpisů.

Při kontrolách bylo ověřováno nejčastěji to, zda organizace při své činnosti postupují v souladu s právními předpisy (zejména se zákonem o zadávání veřejných zakázek, zákonem o registru smluv, zákonem o účetnictví, zákonem o majetku státu, zákoníkem práce apod.), zda nebyla porušena rozpočtová kázeň a zda byly dodrženy zásady efektivního, hospodárného a účelného použití poskytnutých finančních prostředků, a to se závěrem:

  • ve 4 případech předalo oddělení kontroly věc k dalšímu řízení místně příslušnému finančnímu úřadu pro podezření na porušení rozpočtové kázně anebo k dalšímu postupu ve věci kontrolních zjištění s dopadem do oblasti daní z příjmů,
  • ve 2 případech předalo oddělení kontroly věc k dalšímu řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro podezření na porušení zákona o zadávání veřejných zakázek,
  • ve 3 případech informovalo Ministerstvo financí o závažných zjištěních dle zákona o finanční kontrole,
  • v 1 případě Ministerstvu spravedlnosti ČR pro podezření na spáchání přestupku,
  • v 1 případě Oblastnímu inspektorátu práce pro podezření na spáchání přestupku.