Obecné  informace o kontrolách odboru kontroly MZ za rok 2014

Vytvořeno: 23. 9. 2016 Poslední aktualizace: 20. 7. 2020

Odbor kontroly (dále také „KON“) uskutečnil v roce 2014 celkem 8 kontrol v celkovém objemu zkontrolovaných finančních prostředků ve výši  3 993 172 tis. Kč. Z celkového počtu kontrol bylo provedeno 5 kontrol hospodaření u přímo řízených organizací (dále také „PŘO“) v objemu zkontrolovaných finančních prostředků ve výši 3 852 550 tis. Kč a 3 kontroly čerpání finančních prostředků formou dotací a grantů ze státního rozpočtu u PŘO v objemu zkontrolovaných finančních prostředků ve výši 140 622 tis. Kč.

Při kontrolní činnosti postupovali zaměstnanci kontroly zejména podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a dalších zákonných norem.

Při kontrolách bylo ověřováno zejména to, zda organizace při své činnosti postupují v souladu se zákony (zejména zákoník práce, zákon o veřejných zakázkách, zákon o účetnictví, zákon o majetku státu apod.), zda nebyla porušena rozpočtová kázeň a zda byly dodrženy zásady efektivního, hospodárného a účelného použití přidělených finančních prostředků, a to se závěrem:

  • ve 3 případech předal odbor kontroly věc k dalšímu řízení na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pro podezření na nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky,
  • v 1 případě předal odbor kontroly věc k dalšímu řízení na oblastní inspektorát práce pro podezření z porušení  pracovně právních předpisů,
  • v 1 případě předal odbor kontroly věc k dalšímu řízení na Úřad pro ochranu osobních údajů a v 1 případě na Městskou část – živnostenský odbor, v obou případech pro porušení zákona,
  • ve 3 případech předal odbor kontroly věc k dalšímu řízení místně příslušnému správci daně pro podezření o porušení rozpočtové kázně,
  • pro podezření na spáchání trestného činu oznámil odbor kontroly 1 podnět na Policii ČR – Útvar odhalování korupce a finanční kriminality a 1 podnět Městskému státnímu zastupitelství pro porušení povinnosti při správě cizího majetku a porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže.