Priority v oblasti zdravotnictví

Vytvořeno: 1. 7. 2022 Poslední aktualizace: 23. 8. 2022

CZ PRES bude ve formaci Rady EPSCO v části zdraví pokračovat v boji proti pandemii covid-19 a bude usilovat o posílení připravenosti EU na další zdravotní krize. Priority CZ PRES budou navíc významně ovlivněny ruskou agresí na Ukrajině a z ní vyplývající humanitární krizí související s příchodem velkého počtu uprchlíků do EU. Nad rámec těchto aktuálních priorit považuje CZ PRES za důležité věnovat se i dlouhodobým prioritám EU v oblasti zdraví, kterými jsou onkologie, evropský prostor pro data z oblasti veřejného zdraví, léčiva, vzácná onemocnění či očkování.

banner zdravotnické priority českého předsednictvíMezi prioritní agendy CZ PRES v části zdraví patří onkologická onemocnění, což je zároveň i jedna ze zásadních priorit EK, která v únoru loňského roku zveřejnila strategický dokument Evropský plán boje proti rakovině. V průběhu CZ PRES bude navíc předložen návrh doporučení Rady k onkologickým screeningům, jehož projednáním se bude CZ PRES zabývat a bude usilovat o jeho schválení na prosincové Radě EPSCO. CZ PRES rovněž uspořádá konferenci k onkologii, jejíž výstupy v podobě výzvy k akci budou následně projednány na neformálním setkání ministrů zdravotnictví v září.

CZ PRES se bude věnovat i návrhu nařízení k European Health Data Space, jehož cílem je harmonizovat sdílení zdravotních údajů v elektronické podobě pro potřeby poskytování přeshraniční zdravotní péče i pro účely výzkumu, inovací a tvorby politik. Lze předpokládat dokončení prvního čtení během CZ PRES, přípravu a projednání kompromisního textu k některým kapitolám návrhu a následné předložení zprávy o pokroku na prosincové Radě EPSCO.

Vysokou prioritu má i téma očkování, primárně v souvislosti s posílením důvěry v očkování a bojem s dezinformacemi, což jsou oblasti, které EK významně podporuje. Stejně tak bude téma reflektovat i současnou uprchlickou krizi a její dopad na tzv. rutinní imunizaci či budoucí výzvy např. v podobě rozšiřování oblastí výskytu nemocí v kontextu klimatických změn. K problematice očkování plánuje CZ PRES přijmout závěry Rady a uspořádat konferenci.

CZ PRES se také zaměří na vyjednávání pandemické úmluvy a změn Mezinárodních zdravotnických předpisů (2005) v rámci posílení role EU v oblasti zdraví na mezinárodní úrovni. Zásadní přitom pro CZ PRES bude navrhnout a prodiskutovat nastavení koordinačních mechanismů mezi skupinami zdravotních diplomatů, kteří působí při Světové zdravotnické organizaci (WHO) v Ženevě a při EU v Bruselu, aby docházelo k efektivní výměně informací v reálném čase. Jedná se o víceletou iniciativu, kterou zahájilo FI PRES a zavázalo se k němu několik následujících PRES až po SE. Budou otevřena i témata vztahující se k revizi legislativy v oblasti lidské krve, tkání a buněk, u které bude představena zpráva o pokroku.

Závěr CZ PRES se bude týkat legislativy k léčivým přípravkům. V rámci implementace Strategie EU pro léčivé přípravky je připravována celková revize tzv. poplatkového nařízení Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA). CZ PRES zahájí projednávání nařízení a následně představí zprávu o  pokroku. Rovněž se plánuje revize návrhu nařízení, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních léčivých přípravkůdozor nad nimi a kterým se zřizuje EMA, revize směrnice o kodexu Společenství týkajícího se humánních léčivých přípravků či revize nařízení pro léčivé přípravky pro vzácná onemocnění a nařízení o léčivých přípravcích pro pediatrické použití. CZ PRES plánuje úvodní jednání na pracovní úrovni Rady, i vzhledem ke skutečnosti, že vzácná onemocnění jsou pro ČR dlouhodobě prioritním tématem.


CZ PRES will continue the fight against the COVID-19 pandemic in the health section of the EPSCO and it will work to improve the EU’s preparedness for further health crises. Moreover, CZ PRES priorities will be significantly affected by the Russian aggression against Ukraine and the resulting humanitarian crisis related to the arrival of large numbers of refugees to the EU. Beyond these current priorities, CZ PRES considers it important to address the EU’s long-term priorities in the field of health, such as oncology, the European Public Health Data Space, pharmaceuticals, rare diseases and vaccination.

One of the priority agendas of CZ PRES in the area of health is cancer, which is also one of the key priorities of the EC, which in February last year published the strategic document Europe‘s Beating Cancer Plan. In addition, a draft Council Recommendation on cancer screening will be presented during CZ PRES, which CZ PRES will discuss and seek to have approved at the EPSCO in December. CZ PRES will also organise a conference on oncology, the outcomes of which, in the form of a call to action, will be discussed at an informal meeting of Ministers of Health in September.

CZ PRES will also discuss the proposal for a Regulation on the European Health Data Space, which aims to harmonise the sharing of health data in digital form for the purposes of crossborder provision of healthcare as well as for research, innovation and policymaking. It is foreseeable that the first reading will be completed during CZ PRES, a compromise text on some chapters of the proposal will be prepared and discussed, and a progress report will be presented to the EPSCO in December.

The topic of vaccination is also a high priority, primarily in the context of improving confidence in vaccination and combating misinformation, which are areas strongly supported by the EC. Similarly, the topic will also reflect the current refugee crisis and its impact on routine immunisation or future challenges, e.g. the expansion of disease areas in the context of climate change. CZ PRES plans to adopt the Council’s conclusions on the issue of vaccination and to hold a conference.

CZ PRES will also focus on the negotiation of the Pandemic Convention and amendments to the International Health Regulations (2005) in the context of strengthening the EU’s role in health at the international level. It will be essential for CZ PRES to propose and discuss the setting up of coordination mechanisms between the groups of health diplomats working at the World Health Organization (WHO) in Geneva and at the EU in Brussels to ensure an effective real-time exchange of information. This is a multi-year initiative started by Finland’s Presidency and committed to by several successive Presidencies up to Sweden’s. The preparation of the revised EU Strategy for Global Health will also take place during the CZ PRES. Topics related to the revision of the legislation on hu[1]man blood, tissues and cells will also be raised and a progress report will be presented.

The conclusion of CZ PRES will concern the legislation on medicinal products. As part of the implementation of the Pharmaceutical Strategy for Europe, a complete revision of the European Medicines Agency’s (EMA) Fee Regulation is being prepared. CZ PRES will start the discussion of the Regulation and present a progress report. There are also plans to revise the proposal for a Regulation laying down Community procedures for the authorisation and supervision of medicinal products for human and veterinary use and establishing a European Medicines Agency (EMA), the Directive on the Community code relating to medicinal products for human use and the Orphan Medicinal Products Regulation and the Regulation on medicinal products for paediatric use. CZ PRES is planning an initial meeting at the Council working level, also in view of the fact that rare diseases have long been a priority topic for the Czech Republic. A conference on rare diseases will also be organised.