Obecné  informace o kontrolách odboru kontroly MZ za rok 2018

Vytvořeno: 27. 2. 2019 Poslední aktualizace: 12. 7. 2020

Odbor kontroly (dále také „KON“) zahájil v roce 2018 celkem 8 kontrol a ukončil jednu kontrolu hospodaření z roku 2017 u přímo řízených organizací (dále také „PŘO“) v objemu zkontrolovaných finančních prostředků v celkové výši 4 730  tis. Kč. Tři kontroly hospodaření u PŘO nebyly v roce 2018 dokončeny.

Při kontrolní činnosti postupovali zaměstnanci kontroly zejména podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a dalších zákonných norem.

Při kontrolách bylo ověřováno zejména to, zda organizace při své činnosti postupují v souladu se zákony (zejména zákon o veřejných zakázkách, zákon o účetnictví, zákon o majetku státu, zákoník práce apod.), zda nebyla porušena rozpočtová kázeň a zda byly dodrženy zásady efektivního, hospodárného a účelného použití poskytnutých finančních prostředků, a to se závěrem:

  • odbor kontroly oznámil 3 podněty Policii ČR pro podezření z porušení povinnosti při správě cizího majetku,
  • ve 4 případech předal odbor kontroly věc k dalšímu řízení místně příslušnému správci daně pro podezření o porušení rozpočtové kázně,
  • ve 3 případech předal odbor kontroly věc k dalšímu řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro podezření na chybný postup při zadávání veřejných zakázek,
  • v 1 případě předal odbor kontroly věc k dalšímu řízení oblastnímu inspektorátu práce pro podezření z nestandardních postupů v mzdové oblasti