Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Právo a legislativa

Žádosti o odškodnění protiprávních sterilizací

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje postup při podání žádosti o přiznání nároku na poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem podle zákona č. 297/2021 Sb. a také vzor žádosti.   […]

21. 2. 2024 Celý článek »

Soudní dvůr EU k úhradě kopie nebo výpisu ze zdravotnické dokumentace

Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje na dopady rozsudku Soudního dvora Evropské unie ze dne 26. října 2023 ve věci C-307/22, v řízení FT proti DW. Plný text rozhodnutí v českém jazyce naleznete zde: CURIA – […]

28. 11. 2023 Celý článek »

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 224/2016 Sb., a nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

6. 2. 2023 Celý článek »

Vyhláška o zdravotní způsobilosti ve vnitrozemské plavbě

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2023.

6. 2. 2023 Celý článek »

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 77/2018 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2023.

6. 2. 2023 Celý článek »

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

6. 2. 2023 Celý článek »

Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

6. 2. 2023 Celý článek »

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

6. 2. 2023 Celý článek »

Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

6. 2. 2023 Celý článek »

Vyhláška o vzoru průkazu inspektora Státního ústavu pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Tato vyhláška nabývá účinnost patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

6. 2. 2023 Celý článek »