Akreditovaný kvalifikační kurz – základní informace

Vytvořeno: 22. 9. 2022 Poslední aktualizace: 27. 3. 2024

Akreditovaný kvalifikační kurz uskutečňuje akreditované zařízení, kterému byla udělena/prodloužena akreditace Ministerstvem zdravotnictví, a to na základě vzdělávacího programu uveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, viz níže uvedené přílohy. K přípravě vzdělávacího programu je k dispozici Metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu

Absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu se získává odborná způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického povolání, pokud je tak stanoveno v hlavě II nebo III zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních.

 


Zpět na rozcestník akreditace


 

Průběh akreditovaného kvalifikačního kurzu

Průběh akreditovaného kvalifikačního kurzu zajišťuje akreditované zařízení. Akreditovaný kvalifikační kurz se ukončuje závěrečnou zkouškou před zkušební komisí podle zkušebního řádu stanoveného prováděcím právním předpisem. Zkušební komisi zřizuje akreditované zařízení. Ministerstvo může jmenovat dalšího člena této zkušební komise. O termínu a místě závěrečné zkoušky a složení zkušební komise písemně informuje akreditované zařízení ministerstvo, a to alespoň 30 dnů před dnem konání zkoušky, včetně složení zkušební komise. Podrobnosti jsou stanoveny ve vyhlášce č. 189/2009 Sb., vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských povoláních, ve znění pozdějších předpisů.

Po úspěšném vykonané závěrečné zkoušce vydá akreditované zařízení osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. Vydání tohoto osvědčení je upraveno vyhláškou č. 77/2018 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání.

 


 

Žádost o udělení / prodloužení akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu Akreditovaného kvalifikačního kurzu

 

1
Vyplňte žádost přes aplikaci EZP a uložte ji.

Žádost v aplikaci EZP

2
Žádost podepište elektronicky, případně vytiskněte a podepište ručně.
3
Uhraďte správní poplatek ve výši 1000 Kč:

a
formou kolkové známky, kterou nalepíte na vytištěnou žádost
(lze zakoupit na pobočkách České pošty)

V případě nalepení kolkové známky je nutné žádost podat poštou či osobně, nestačí kopie do datové schránky nebo emailu.

b
bankovním převodem na účet Ministerstva zdravotnictví:

 • Číslo účtu: 3711-0002528001/0710
 • Variabilní symbol: 2697
 • Zpráva pro příjemce: IČO a název organizace, popř. jméno a příjmení žadatele

K žádosti poté doložte kopii potvrzení o převodu.

Bankovní poplatky spojené s úhradou správního poplatku hradí vždy žadatel. Na účet MZ ČR musí být připsána příslušná částka. Pokud by byla připsána částka nižší, bude žadatel vyzván k doplacení stanovené částky.

4
K žádosti přiložte požadované přílohy:

 • příslušný vzdělávací program včetně seznamu lektorů/školitelů s uvedením témat, předmětů či modulů, které budou zajišťovat
  (vzdělávací program se zpracovává na základě příslušného Metodického pokynu k přípravě a realizaci vzdělávacího programu)

 • doklady o odborné či specializované způsobilosti, popř. jiné kvalifikaci, odpovídající zaměření vzdělávacího programu všech fyzických osob podílejících se na realizaci vzdělávacího programu
  (doklady o vzdělání lektorů či školitelů je možné předkládat v prosté kopii)

 • doklady o věcném a technickém vybavení žadatele, popř. smluvního zařízení, kterým je zabezpečen vzdělávací program
  (čestné prohlášení)

 • doklady o druhu a rozsahu zdravotních služeb poskytovaných žadatelem, popř. smluvním zařízení v příslušném oboru – oprávnění k poskytování zdravotních služeb
  (volitelné – postačí neověřená kopie. Rozhodnutí je vydáváno krajskými úřady.)

 • smlouvy o vzájemné spolupráci
  (v případě smluvních partnerů)

 • doklad o oprávnění užívat prostory, v nichž bude probíhat vzdělávání

 • doklad o zaplacení správního poplatku
  (v případě platby bankovním převodem)

5

Žádost, včetně příloh, lze podat:

a

datovou schránkou MZ: pv8aaxd

b

emailem se zaručeným elektronickým podpisem podaným na adresu mzcr@mzcr.cz

c

poštou na adresu MZ

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Odbor ONP
Palackého náměstí 4
128 01 Praha 2

V případě podání poštou se žádost předkládá v trojím písemném vyhotovení a v elektronické podobě (flash disk nebo CD).

d

osobně na podatelnu MZ

V případě osobního podání na podatelnu se žádost předkládá v trojím písemném vyhotovení a v elektronické podobě (flash disk nebo CD).

 

Ministerstvo zdravotnictví rozhodne o udělení, prodloužení, neudělení nebo odejmutí akreditace do 60 dnů po obdržení stanoviska Akreditační komise

Platnost akreditace lze prodloužit, pokud akreditované zařízení doručí žádost o prodloužení akreditace ministerstvu nejpozději 120 dnů přede dnem skončení platnosti a doloží doklady uvedené v § 46 zákona 96/2004 Sb.

V případě podání žádosti o prodloužení akreditace se předkládají všechny požadované podklady, které jsou nedílnou součástí žádosti o udělení akreditace.

 


 

Stanovisko k rekvalifikacím dle zákona č. 435/2004 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví ČR v souladu s ustanovením § 51 odst. 9 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, po dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR sděluje, že akreditované kvalifikační kurzy dle výše uvedeného zákona, lze považovat za rekvalifikaci dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

 


 

KONTAKTNÍ OSOBA

Lenka Šnajdrová

tajemnice akreditační komise pro nelékařská povolání
E-mail:
mzcr@mzcr.cz
Telefon: +420 224 97 2697

V případě emailového dotazu doporučujeme uvést telefonní číslo pro jeho rychlejší vyřízení.

Přílohy

Vzdělávací programy – Akreditované kvalifikační kurzy