Akreditace nelékařských zdravotnických oborů – základní přehled

Vytvořeno: 6. 3. 2021 Poslední aktualizace: 9. 11. 2023

Rozcestník – nelékařské akreditace

Akreditační komise pro nelékařská zdravotnická povolání

Informace ohledně akreditační komise, termínů zasedání a termínů podávání žádostí o udělení/prodloužení akreditace.


Povinnosti akreditovaného zařízení

Výčet povinností akreditovaného zařízení stanovených v § 50 zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů.


Seznamy udělených / prodloužených akreditací

Seznamy udělených / prodloužených a odejmutých akreditací nelékařských zdravotnických vzdělávacích programů.


Často kladené dotazy na téma nelékařských akreditací


 

Formy vzdělávání

Udělením / prodloužením akreditace se podle ustanovení § 45 odst. 1 zákona č.  96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, získává oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu nebo jeho části pro:


Specializační vzdělávání

Zpracované na základě vzdělávacího programu zveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví a v souladu s Nařízením vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí.

Kontaktní osoba: Ing. Lenka Čermáková, +420 224 97 2380


Akreditovaný kvalifikační kurz

Zpracovaný na základě vzdělávacího programu zveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví. Akreditace se uděluje na celý vzdělávací program (teorii i praxi).

Kontaktní osoba: Lenka Šnajdrová, +420 224 97 2697


Certifikovaný kurz

Zpracovaný v souladu s § 61 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Akreditace se uděluje na celý vzdělávací program (teorii i praxi)

Kontaktní osoba: Mgr. Marcela Šrámková, +420 224 97 2553


Praktické vyučování pro přípravu porodních asistentek

V akreditovaných zdravotnických bakalářských oborech. Akreditace se uděluje na celé praktické vyučování.

Kontaktní osoba: Mgr. Marta Faiereislová, +420 224 97 2387


 

Často kladené dotazy k tématu nelékařských akreditací

 1. Jak postupovat při podání žádosti o udělení/prodloužení akreditace pro realizaci vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků (akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy, specializační vzdělávání)?

 2. Kdy zasedá akreditační komise a jaký je termín pro odevzdání žádosti o akreditaci?

 3. Kde jsou zveřejněny schválené vzorové vzdělávací programy pro akreditované kvalifikační kurzy?

 4. Kde jsou zveřejněny schválené vzdělávací programy pro specializační vzdělávání?

 5. Jaké jsou povinnosti akreditovaného zařízení?

 6. Jak mám oznámit personální změny – změnu garanta, lektora nebo školitele?

 7. Kde najdu seznam akreditovaných zařízení dle zákona č. 96/2004 Sb.

 8. Musí akreditované zařízení zapisovat do Národního registru zdravotnických pracovníků získanou odbornou způsobilost (akreditované kvalifikační kurzy), specializovanou způsobilost (specializační vzdělávání) a zvláštní odbornou způsobilost (certifikované kurzy) absolventů daného vzdělávání?

 9. Kdy může být akreditace prodloužena?

 10. Může akreditované zařízení požádat o odejmutí akreditace?

 11. Může ministerstvo odejmout akreditaci?


 

1. Jak postupovat při podání žádosti o udělení/prodloužení akreditace pro realizaci vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků (akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy, specializační vzdělávání)?

Postup pro podání žádosti o udělení/prodloužení akreditace je uveden u každé z forem vzdělávání viz odkazy výše

 

2. Kdy zasedá akreditační komise a jaký je termín pro odevzdání žádosti o akreditaci?

Termíny jednání akreditační komise i termíny odevzdání žádostí o udělení/prodloužení akreditace jsou pevně stanovené pro celý rok a jsou zveřejněny na webových stránkách vždy na počátku daného roku. Naleznete je zde Akreditační komise

 

3. Kde jsou zveřejněny schválené vzorové vzdělávací programy pro akreditované kvalifikační kurzy?

Vzorové vzdělávací programy pro akreditované kvalifikační kurzy jsou zveřejněny zde Akreditovaný kvalifikační kurz – základní informace Žádost o udělení/prodloužení akreditace může být udělena pouze na realizaci vzdělávacího programu, který odpovídá vzdělávacímu programu zveřejněnému ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví a který je uveden webových stránkách ministerstva.

 

4. Kde jsou zveřejněny schválené vzdělávací programy pro specializační vzdělávání?

Vzorové vzdělávací programy pro specializační vzdělávání jsou zveřejněny zde: Vzdělávací programy specializačního vzdělávání (pro nelékařské zdravotnické pracovníky dle Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.). Žádost o udělení/prodloužení akreditace může být udělena pouze na realizaci vzdělávacího programu, který odpovídá vzdělávacímu programu zveřejněnému ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví a který je uveden webových stránkách ministerstva.

 

5. Jaké jsou povinnosti akreditovaného zařízení?

Akreditované zařízení musí dodržovat povinnosti stanovené platnými právními předpisy, zejména je povinno v rámci akreditace dodržovat povinnosti stanovené § 50 zákona č. 96/2004 Sb. Povinnosti akreditovaného zařízení

 

6. Jak mám oznámit personální změny – změnu garanta, lektora nebo školitele?

Personální změny akreditované zařízení nahlásí ministerstvu podáním vyplněných formulářů pro personální změny. Současně je třeba doložit také kopie kvalifikačních dokladů. Podání lze učinit prostřednictvím datové schránky, poštou nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem. Povinnosti akreditovaného zařízení

 

7. Kde najdu seznam akreditovaných zařízení dle zákona č. 96/2004 Sb.

Seznam akreditovaných zařízení je zveřejněn na webových stránkách zde: Seznamy akreditovaných zařízení

 

8. Musí akreditované zařízení zapisovat do Národního registru zdravotnických pracovníků získanou odbornou způsobilost (akreditované kvalifikační kurzy), specializovanou způsobilost (specializační vzdělávání) a zvláštní odbornou způsobilost (certifikované kurzy) absolventů daného vzdělávání?

Ano, dle ustanovení § 76 a § 77 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, jsou vzdělávací zařízení, akreditovaná zařízení a pověřené organizace povinny předávat do Národního registru zdravotnických pracovníků některé údaje, a to zejména údaje o vzdělání, které vedlo k získání odborné, specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti zdravotnického pracovníka.  Další informace zde: Povinnost akreditovaných zařízení zapisovat do NR-ZP informace o absolvování kvalifikačních kurzů a certifikovaných kurzů – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)

 

9. Kdy může být akreditace prodloužena?

Akreditaci lze prodloužit, pokud akreditované zařízení doručí žádost o prodloužení akreditace ministerstvu nejpozději 120 dnů přede dnem skončení její platnosti a doloží stanovené doklady.

 

10. Může akreditované zařízení požádat o odejmutí akreditace?

Ano, akreditované zařízení může požádat o odejmutí akreditace s uvedením důvodů. Žádost o odejmutí akreditace může být podána prostým dopisem prostřednictví datové schránky, poštou nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem.

 

11. Může ministerstvo odejmout akreditaci?

Ano, ministerstvo může v souladu s ustanovením § 49 odst. 7 zákona č. 96/2004 Sb. odejmout akreditaci, jestliže

 • zjistí nedodržování podmínek příslušného vzdělávacího programu,
 • došlo ke změně podmínek akreditovaného zařízení, které není schopno zabezpečit odpovídající úroveň vzdělávání,
 • akreditované zařízení požádá o odejmutí akreditace s uvedením důvodů,
 • akreditované zařízení nesplňuje podmínky, za nichž mu byla akreditace udělena, nebo
 • akreditované zařízení po předchozí písemné výzvě ministerstva nesplní povinnosti podle § 50 ve lhůtě stanovené touto výzvou.

 

Zpět nahoru