Uznávání kvalifikací získaných v členských státech EU – základní informace

Vytvořeno: 1. 6. 2021 Poslední aktualizace: 1. 6. 2023

Jedním z cílů Evropského společenství je odstranění překážek volného pohybu osob a služeb mezi členskými státy. Pro státní příslušníky členských států to znamená zejména možnost vykonávat povolání, ať již jako osoba samostatně výdělečně činná nebo jako zaměstnanec, v jiném členském státě než v tom, ve kterém získali odbornou kvalifikaci.

 

Co je to uznávání odborných kvalifikací?

Kdo může požádat o uznání odborné kvalifikace v rámci EU?

Jaké jsou formy uznávání odborných kvalifikací?

Co je to uznávání dosaženého vzdělání?

 


Uznávání odborných kvalifikací

tzv. PROFESNÍ UZNÁVÁNÍ je zaměřeno na posouzení znalostí a schopností žadatel

Uznávání odborných kvalifikací (MŠMT)

Problematika vzájemného uznávání odborných kvalifikací pro účely výkonu povolání se v České republice se týká cca 324 povolání a odborných činností, u nichž jsou právními předpisy upraveny podmínky přístupu k výkonu povolání, jde o tzv. regulovaná povolání a činnosti.

Databáze regulovaných povolání: Databáze regulovaných povolání a činností (MŠMT)

Regulované povolání nebo činnosti jsou činnosti, pro jejichž výkon jsou v České republice předepsány právními předpisy požadavky (bez splnění požadavků nemůže osoba toto povolání či činnost vykonávat): kvalifikační požadavky (vstup do profese), kompetence (výstup profese), bezúhonnost, zdravotní způsobilost a další podmínky.

Z celkového počtu 324 regulovaných povolání v ČR spadá celkem 50 povolání do působnosti Ministerstva zdravotnictví (lékařská i nelékařská povolání). Je-li povolání nebo činnost, kterou zamýšlí žadatel vykonávat na území ČR, regulovaná, musí požádat o uznání odborné kvalifikace u příslušného uznávacího orgánu v České republice. Pro zdravotnická povolání je uznávacím orgánem Ministerstvo zdravotnictví.

Výsledkem procesu uznávání odborné kvalifikace je rozhodnutí o tom, zda je či není dotyčná osoba způsobilá k výkonu konkrétního povolání nebo činností na území ČR.

UPOZORNĚNÍ: Podle § 92 zákona č. 96/2004 Sb. je zakázáno vykonávat nelékařské zdravotnické povolání nebo povolání jiného odborného pracovníka na území České republiky osobami, které nejsou způsobilé k výkonu tohoto povolání podle tohoto zákona, a to ani dočasně nebo příležitostně.

Zakázáno je rovněž užívání označení odbornosti osobami, které nejsou způsobilé k výkonu nelékařského zdravotnického povolání nebo povolání jiného odborného pracovníka podle tohoto zákona.


 

Uznávání způsobilosti k výkonu povolání na území ČR se pro osoby s dosaženým vzděláním v některém členském státě Evropské unie pro nelékařská zdravotnická povolání a povolání jiného odborného pracovníka řídí podle ustanovení hlavy VII zákona č. 96/2004 Sb.:

Podle této hlavy se uznává způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání nebo povolání jiného odborného pracovníka

 1. státního příslušníka členského státu,

 2. osoby s trvalým pobytem na území České republiky,

 3. rodinného příslušníka osoby uvedené v písmenu a) nebo b),

 4. státního příslušníka jiného než členského státu, bylo-li mu v České republice nebo jiném členském státě přiznáno právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství,

 5. státního příslušníka jiného než členského státu, byl-li mu na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie povolen dlouhodobý pobyt za účelem vědeckého výzkumu,

 6. rodinného příslušníka osoby uvedené v písmenu d) nebo e), byl-li mu povolen dlouhodobý pobyt na území České republiky,

 7. osoby, které byl na území České republiky udělen azyl nebo doplňková ochrana, nebo jejího rodinného příslušníka, byl-li mu povolen dlouhodobý pobyt na území České republiky,

 8. státního příslušníka jiného než členského státu, byl-li mu na území České republiky nebo jiného členského státu povolen pobyt za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby,

 9. státního příslušníka jiného než členského státu, který je obětí obchodování s lidmi nebo obdržel pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a který spolupracuje s příslušnými orgány, byl-li mu na území České republiky nebo jiného členského státu povolen pobyt za tímto účelem, nebo

 10. žadatele o vydání modré karty Evropské unie nebo držitele této karty, žadatele o vydání zaměstnanecké karty nebo držitele této karty anebo držitele povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky vydaného za jiným účelem než zaměstnání, který je na území České republiky zaměstnán,

pokud odbornou kvalifikaci pro výkon odborné činnosti získal nebo tuto odbornou činnost vykonával v souladu s právními předpisy v jiném členském státě než v České republice; odbornou činností se pro účely uznání způsobilosti podle tohoto zákona rozumí výkon povolání nebo výkon odborné činnosti odpovídající výkonu zdravotnického povolání nebo výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče podle zákona č. 96/2004 Sb.

Pokud tedy žadateli o uznání způsobilosti k výkonu povolání na území České republiky uznal jeho kvalifikaci získanou v mimo členském státě EU kterýkoli z členských států EU a žadatel následně tuto profesi v tomto státě vykonával, podává žádost jako osoba usazená v členském státě EU nebo osoba hostující a uznávání se řídí dle principů zde uváděných.

Pokud žadateli o uznání způsobilosti k výkonu povolání na území České republiky uznal jeho kvalifikaci získanou v mimo členském státě EU kterýkoli z členských států EU, ale žadatel následně tuto profesi v tomto státě nevykonával, uznávání se řídí dle principů uváděných zde. U těchto žadatelů se však nevyžaduje absolvování aprobační zkoušky. Ministerstvo posoudí, zda žadatel splňuje minimální požadavky na vzdělání k získání odborné způsobilosti k výkonu příslušného povolání (vyhláška č. 39/2005 Sb.). Pokud žadatel tyto požadavky nesplňuje, ministerstvo postupuje podle hlavy VII zákona č. 96/2004 Sb. a zákona č. 18/2004 Sb.

 


 

Každý výše uvedený nelékařský zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník, který přichází vykonávat toto povolání na území České republiky, může vykonávat toto povolání v ČR jako:

Osoba usazená – usazenou osobou se rozumí uchazeč, který vykonává na území České republiky soustavně zdravotnické povolání nebo povolání jiného odborného pracovníka na základě uznání způsobilosti k výkonu tohoto povolání, pokud byla odborná kvalifikace pro výkon tohoto povolání získána nebo už vykonávána v souladu s právními předpisy v jiném členském státě než v České republice;

Informace k procesu uznávání na dobu neurčitou (usazená osoba)


Osoba hostující – hostující osobou se rozumí uchazeč, který je usazen na území jiného členského státu EU než České republiky za účelem výkonu odborné činnosti a na území České republiky vykonává odpovídající zdravotnické povolání nebo povolání jiného odborného pracovníka dočasně nebo příležitostně v rámci volného poskytování služeb.

Informace k procesu uznávání na dobu určitou (hostující osoba)


Informace k Evropskému profesnímu průkazu (EPC). Týká se dvou nelékařských zdravotnických povolání – všeobecná sestra a fyzioterapeut.

Evropský profesní průkaz


Uznání specializované způsobilosti žadatelům s odbornou způsobilostí získanou absolvováním studia v České republice nebo přiznanou či uznanou rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví.

Informace k uznávání specializované způsobilosti


Informace k žádosti o vyznačení doložky právní moci

Žádost o vyznačení doložky právní moci


 

Uznávání dosaženého vzdělání

tzv. AKADEMICKÉ UZNÁVÁNÍ je detailní porovnávání studijních plánů, jehož výsledkem je pak rozhodnutí o tom, zda vzdělání získané v zahraničí je rovnocenné vzdělání poskytovanému v České republice

Uznávání dosaženého vzdělání (MŠMT)

Je odlišné od uznávání odborných kvalifikací. Akademické uznávání není v žádném případě uznávání profesní, přestože jedním z požadavků na kvalifikaci potřebnou pro výkon určité profese může být i vysokoškolské vzdělání. Obvykle je takové uznání považováno za základ pro přijetí na další studium nebo jako uznání umožňující určitý druh výjimky z povinnosti opakovat studium některých částí programu. Postup uznávání se liší dosaženého stupně vzdělání (základní, střední, vyšší odborné a vysokoškolské).

 1. Uznávání zahraničních vysvědčení či diplomů ze základních, středních a vyšších odborných škol
  Nostrifikovat lze pouze dokončený stupeň vzdělání, tj. základní, střední či vyšší odborné vzdělání, tedy pouze vysvědčení nebo diplom ze základní, střední či vyšší odborné školy. Toto vzdělání musí být získáno na škole, která byla ve Vaší zemi akreditována ministerstvem školství. Nostrifikovat nelze: osvědčení o kvalifikaci, závěrečné certifikáty, potvrzení o absolvování rekvalifikačních kurzů atd.

  Uznávacím orgánem je krajský úřad v místě, kde máte nahlášený pobyt, neboli který je Vám místně příslušný. Pokud máte nahlášený pobyt v Praze, je uznávacím orgánem Magistrát hlavního města Prahy. Příslušný uznávací orgán je i kontaktním místem, kam se můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, které budete mít ohledně procesu nostrifikace. V případě, že neexistuje v ČR obdobné vzdělání, provádí nostrifikaci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Výsledkem je tzv. nostrifikace – osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice.

 2. Uznávání zahraničních dokladů o vysokoškolském vzdělání
  Uznávat lze pouze ukončený stupeň vysokoškolského studia, tj. diplom vypovídající o ukončeném stupni vysokoškolského studia (o ukončeném bakalářském, magisterském či doktorandském stupni). Toto vzdělání musí být získáno na škole, která byla ve Vaší zemi akreditována ministerstvem školství. Akademicky nelze uznat vysvědčení vydaná školou, která není akreditována ministerstvem školství ve Vaší zemi.

  Uznávacími orgány v případě akademického uznávání jsou obecně veřejné vysoké školy, které provozují stejný studijní obor, či studijní obor blízký oboru, který jste vystudovali. Pokud máte pochybnosti o tom, která z českých vysokých škol Vámi vystudovaný obor provozuje, obraťte se na odbor vysokých škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – Karmelitská 7, Praha 1, 118 12 (nostrifikace@msmt.cz).  Výsledkem je osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání nebo jeho části v České republice.


 

Kontaktní osoba:

Ing. Bc. Kateřina Přibylová

E-mail: mzcr@mzcr.cz
Telefon: +420 543 559 553

Přílohy