Uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání

Vytvořeno: 28. 5. 2021 Poslední aktualizace: 21. 9. 2023

pro nelékařská zdravotnická povolání podle ustanovení § 85b zákona č. 96/2004 Sb. podmíněné vykonáním aprobační zkoušky

 

Určeno pro nelékařské zdravotnické pracovníky (kromě farmaceutů), kteří nejsou osobami uvedenými v § 73 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb. nebo pro osoby, které nezískaly odbornou kvalifikaci v členském státě EU, tj. pro státní příslušníky České republiky a cizí státní příslušníky, kteří získali odbornou způsobilost ve státě mimo Evropskou unii, mimo smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru či mimo Švýcarskou konfederaci.

Uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání je vázáno na úspěšně vykonanou aprobační zkoušku. Hlavními předpoklady pro uznání je prokázání odborných znalostí, znalosti českého jazyka, bezúhonnosti a zdravotní způsobilosti.

 


Zpět na Uznávání kvalifikací získaných mimo členské státy EU


 

Žádost o uznání způsobilosti podle § 86 zákona č. 96/2004 Sb. k výkonu zdravotnického povolání nebo povolání jiného odborného pracovníka na území ČR podle ust. § 85b zákona č. 96/2004 Sb.

1
Vyplňte žádost přes aplikaci EZP a uložte ji.

Žádost v aplikaci EZP

2
Žádost vytiskněte a podepište.
3
Uhraďte správní poplatek ve výši 500 Kč:

a
formou kolkové známky, kterou nalepíte na vytištěnou žádost
(lze zakoupit na pobočkách České pošty)
b
bankovním převodem na účet Ministerstva zdravotnictví:

 • Číslo účtu: 3711-0002528001/0710
 • Mezinárodní kód účtu (IBAN): CZ45 0710 0037 1100 0252 8001
 • Mezinárodní kód banky (BIC): CNBACZPP
 • Variabilní symbol: 1111111111

K žádosti poté doložte kopii potvrzení o převodu.

Bankovní poplatky spojené s úhradou správního poplatku hradí vždy žadatel. Na účet MZ ČR musí být připsána příslušná částka. Pokud by byla připsána částka nižší, bude žadatel vyzván k doplacení stanovené částky.

4
K žádosti přiložte požadované přílohy:

 • originál nebo ověřená kopie dokladu o úspěšně složené aprobační zkoušce – viz níže Aprobační zkouška

 • ověřená kopie (ne originál) překladu dokladu o získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání – diplom nebo vysvědčení či osvědčení;

 • ověřená kopie rozhodnutí o nostrifikaci zahraničního vzdělání (s nostrifikační doložkou nebo osvědčením o uznání platnosti) nebo osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání (tzv. nostrifikaci)

  • nedokládají žadatelé, kteří nežádají o uznání pro povolání řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby, ošetřovatele, maséra ve zdravotnictví/nevidomého a slabozrakého maséra ve zdravotnictví, zubní instrumentářky, řidiče zdravotnické dopravní služby, autoptického laboranta a sanitáře;

 • originál nebo ověřená kopie dokladu o zdravotní způsobilosti – nesmí být při předložení starší 3 měsíců – lékařský posudek vydaný na základě lékařské prohlídky poskytovatelem pracovnělékařských služeb, popřípadě registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, a není-li, jiným poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství

 • originál nebo ověřená kopie dokladu o bezúhonnosti – nesmí být při předložení starší 3 měsíců – výpis z evidence Rejstříku trestů nebo doklad prokazující splnění podmínky bezúhonnosti vydaným státem, jehož je fyzická osoba občanem, a doklady vydanými státy, ve kterých se fyzická osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 6 měsíců; nelze-li získat doklad o bezúhonnosti ze státu (nyní např. z Ukrajiny), jehož je žadatel občanem nebo se v něm žadatel zdržoval v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 6 měsíců, lze předložit čestné prohlášení o bezúhonnosti; nesmí být při předložení starší 3 měsíců (vzor v příloze níže);

 • prostá kopie dokladu o typu pobytu na území České republiky (např. OP, pas s vyznačeným pobytem, vízem, …);

 • kolek v hodnotě 500,- Kč (na žádost nalepte obě části kolkové známky, kolková známka, která neobsahuje vrchní nebo spodní část není platná) nebo doklad o zaplacení správního poplatku (v případě platby bankovním převodem; je potřeba uvést jméno a příjmení žadatele, jméno a příjmení majitele účtu, datum úhrady a číslo účtu, z kterého byla platba zaslána a variabilní symbol)

Veškeré výše uvedené doklady musí být doloženy v českém jazyce, případně musí být opatřeny úředně ověřeným překladem, tj. překladem provedeným tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění.

5

Žádost, včetně příloh, zašlete:

a
prostřednictvím datové schránky Ministerstva zdravotnictví: pv8aaxd nebo
b

poštou na adresu:

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Vinařská 6
603 00 Brno

 

Pokud žadateli o uznání způsobilosti k výkonu povolání na území České republiky uznal jeho kvalifikaci získanou v mimo členském státě EU kterýkoli z členských států EU, ale žadatel následně tuto profesi v tomto státě nevykonával, uznávání se řídí dle principů uváděných zde. U těchto žadatelů se však absolvování aprobační zkoušky nevyžaduje a žadatel dokládá místo dokladu o úspěšně složené aprobační zkoušce úředně ověřenou kopii (ne originál) překladu dokladu o uznání kvalifikace vydané některým členským státem EU. Ministerstvo posoudí, zda žadatel splňuje minimální požadavky na vzdělání k získání odborné způsobilosti k výkonu příslušného povolání (vyhláška č. 39/2005 Sb.). Pokud žadatel tyto požadavky nesplňuje, ministerstvo potom postupuje podle hlavy VII zákona č. 96/2004 Sb. a zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace.

 

Pokud žadateli o uznání způsobilosti k výkonu povolání na území České republiky uznal jeho kvalifikaci získanou v mimo členském státě EU kterýkoli z členských států EU a žadatel následně tuto profesi v tomto státě vykonával, podává žádost jako osoba usazená v členském státě EU nebo osoba hostující a uznávání se řídí dle principů ZDE uváděných.

 


Kontaktní osoba:

Ing. Bc. Kateřina Přibylová

E-mail: Katerina.Pribylova@mzcr.cz
Telefon: +420 543 559 553

 


 

APROBAČNÍ ZKOUŠKA

podle ustanovení § 85b zákona č. 96/2004 Sb. a podle vyhlášky č. 189/2009 Sb.

Aprobační zkouška ověřuje teoretické vědomosti, znalost systému zdravotnictví v České republice a schopnost odborně se vyjadřovat v českém jazyce v rozsahu nezbytně nutném k výkonu zdravotnického povolání. Na úspěšně vykonanou aprobační zkoušku je vázáno uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky.

Ministerstvo zdravotnictví pověřilo vedením agendy týkající se zajištění aprobačních zkoušek pro nelékařská zdravotnická povolání Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) v Brně.

Veškeré informace k aprobačním zkouškám společně se seznamem zkušebních otázek k ústní odborné zkoušce a přehledem doporučené literatury jsou dostupné na stránkách NCO NZO


 

Aprobační zkouška se člení na 3 na sebe navazující části:

1.

Písemná část

Pro vykonání písemné a ústní části aprobační zkoušky je třeba Ministerstvu podat Žádost o vykonání aprobační zkoušky, viz níže: Žádost o vykonání aprobační zkoušky

Písemná část obsahuje dva písemné testy:

1)
Test ověření odborných znalostí
2)
Test ověření znalosti systému zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování zdravotní péče v České republice
Oba testy je možné vykonat v českém, anglickém, francouzském, německém nebo ruském jazyce. Úspěšné absolvování písemných testů je předpokladem pro vykonání praktické části.
2.

Praktická část

Pro vykonání praktické části aprobační zkoušky je třeba Ministerstvu podat Informaci o záměru vykonat praktickou část aprobační zkoušky, viz níže: Informace o záměru vykonat praktickou část aprobační zkoušky

Praktickou část aprobační zkoušky uchazeč vykoná jejím absolvováním pod přímým vedením zdravotnického pracovníka se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v příslušném povolání, který písemně zhodnotí, zda byla praktická část aprobační zkoušky vykonána úspěšně. Praktická část aprobační zkoušky probíhá u poskytovatele zdravotních služeb, popřípadě u poskytovatele sociálních služeb. Úspěšné absolvování praktické části je předpokladem pro vykonání ústní zkoušky, která následuje v nejbližším možném termínu.

Délka praktické části pro jednotlivá povolání

radiologický fyzik, odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků, odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví, biomedicínský inženýr, fyzioterapeut, zrakový terapeut, klinický psycholog, klinický logoped, behaviorální analytik

60

všeobecná sestra, porodní asistentka, ergoterapeut, radiologický asistent, zdravotní laborant, zdravotně-sociální pracovník, optometrista, ortoptista, asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, ortotik-protetik, nutriční terapeut, zubní technik, dentální hygienistka, zdravotnický záchranář, farmaceutický asistent, biomedicínský technik, radiologický technik, adiktolog, dětská sestra, asistent behaviorálního analytika, psycholog ve zdravotnictví, logoped ve zdravotnictví

40

laboratorní asistent, ortoticko-protetický technik, nutriční asistent, asistent zubního technika, praktická sestra, behaviorální technik

30

řidič vozidla zdravotnické záchranné služby, ošetřovatel, masér ve zdravotnictví, nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví, zubní instrumentářka, řidič zdravotnické dopravní služby, autoptický laborant, sanitář

14
3.

Ústní odborná zkouška

Ústní odbornou zkouškou se ověřují odborné znalosti, případně schopnost vyjadřovat se v českém jazyce. Ústní odborná zkouška se koná pouze v českém jazyce před zkušební komisí jmenovanou ministrem zdravotnictví.

Na základě úspěšně vykonané aprobační zkoušky vydá ministerstvo doklad o složení aprobační zkoušky. S tímto dokladem si může žadatel podat žádost o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání dle § 85b odst. 4 zákona č. 963/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Žádost o vykonání aprobační zkoušky (týká se písemné a ústní části)

1
Vyplňte žádost přes aplikaci EZP a uložte ji.

Žádost v aplikaci EZP

2
Žádost vytiskněte a podepište.
3
K žádosti přiložte požadované přílohy:

 • ověřená kopie rozhodnutí o nostrifikaci zahraničního vzdělání (s nostrifikační doložkou nebo osvědčením o uznání platnosti) nebo osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání;

  • nedokládají žadatelé, kteří žádají o vykonání aprobační zkoušky pro povolání řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby, ošetřovatele, maséra ve zdravotnictví/nevidomého a slabozrakého maséra ve zdravotnictví, zubní instrumentářky, řidiče zdravotnické dopravní služby, autoptického laboranta a sanitáře;

 • ověřené kopie dokladů o získaném zahraničním vzdělání (diplom, certifikát, osvědčení nebo vysvědčení) poskytující informace o délce studia, rozsahu teoretické a praktické přípravy, znalostech a dovednostech, které žadatel v průběhu studia získal, a činnostech, ke kterým získal oprávnění;

  • dokládají žadatelé, kteří žádají o vykonání aprobační zkoušky pro povolání řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby, ošetřovatele, maséra ve zdravotnictví/nevidomého a slabozrakého maséra ve zdravotnictví, zubní instrumentářky, řidiče zdravotnické dopravní služby, autoptického laboranta a sanitáře;

 • prostou kopii oddacího listu či jiného dokladu o změně příjmení (v případě, že žadatel změnil příjmení).

Veškeré výše uvedené doklady musí být doloženy v českém jazyce, případně musí být opatřeny úředně ověřeným překladem, tj. překladem provedeným tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění.

4

Žádost, včetně příloh, zašlete:

a
prostřednictvím datové schránky Ministerstva zdravotnictví: pv8aaxd nebo
b

poštou na adresu:

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Vinařská 6
603 00 Brno

 

Informace o záměru vykonat praktickou část aprobační zkoušky podle § 89 odst. 4 zákona č. 96/2004 Sb.

Po úspěšně absolvované písemné části aprobační zkoušky obdrží uchazeč potvrzení. Toto potvrzení je jednou z příloh k Informaci o záměru vykonat praktickou část aprobační zkoušky. Informaci o záměru vykonat praktickou část aprobační zkoušky musí podat každý žadatel o vykonání aprobační zkoušky bez výjimky. Před vydáním rozhodnutí o povolení k výkonu zdravotnického povolání je nutné prokázat bezúhonnost a zdravotní způsobilost žadatele – oba dokumenty nesmí být starší 3 měsíců. Žadatelé mají možnost požádat písemně o využití těchto dokladů z žádostí, které jsou již u Ministerstva zdravotnictví zaevidovány (např. z žádosti o vydání rozhodnutí o povolení k výkonu odborné praxe na dobu určitou) za předpokladu, že tyto doklady nejsou starší 3 měsíců (postačí připojit k zasílané informaci o záměru).

Ministerstvo vydá po prokázání zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti a po složení písemné části aprobační zkoušky rozhodnutí o povolení k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky pod přímým vedením zdravotnického pracovníka v příslušném povolání, pokud žadatel hodlá absolvovat praktickou část aprobační zkoušky. Toto rozhodnutí ministerstvo vydá na dobu trvání praktické části aprobační zkoušky.

Zdravotnický pracovník vykonávající přímé vedení musí být fyzicky přítomen ve zdravotnickém zařízení, kde je příslušné zdravotnické povolání vykonáváno. Zdravotnický pracovník může toto přímé vedení vykonávat nejvýše nad jedním zdravotnickým pracovníkem, kterému bylo vydáno rozhodnutí o povolení k výkonu zdravotnického povolání nebo rozhodnutí o povolení odborné praxe, a nemůže být současně školitelem. Zdravotnický pracovník vykonávající přímé vedení musí být způsobilý k výkonu příslušného zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

 

Informace (žádost) o záměru vykonat praktickou část aprobační zkoušky

1
Vyplňte žádost přes aplikaci EZP a uložte ji.

Žádost v aplikaci EZP

2
Žádost vytiskněte a podepište.
3
Uhraďte správní poplatek ve výši 500 Kč:

a
formou kolkové známky, kterou nalepíte na vytištěnou žádost
(lze zakoupit na pobočkách České pošty)
b
bankovním převodem na účet Ministerstva zdravotnictví:

 • Číslo účtu: 3711-0002528001/0710
 • Mezinárodní kód účtu (IBAN): CZ45 0710 0037 1100 0252 8001
 • Mezinárodní kód banky (BIC): CNBACZPP
 • Variabilní symbol: 1111111111

K žádosti poté doložte kopii potvrzení o převodu.

Bankovní poplatky spojené s úhradou správního poplatku hradí vždy žadatel. Na účet MZ ČR musí být připsána příslušná částka. Pokud by byla připsána částka nižší, bude žadatel vyzván k doplacení stanovené částky.

4
K žádosti přiložte požadované přílohy:

 • potvrzení o složení písemné části aprobační zkoušky vydané Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů;

 • originál nebo ověřená kopie dokladu o zdravotní způsobilosti – nesmí být při předložení starší 3 měsíců – lékařský posudek vydaný na základě lékařské prohlídky poskytovatelem pracovnělékařských služeb, popřípadě registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, a není-li, jiným poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství

 • originál nebo ověřená kopie dokladu o bezúhonnosti – nesmí být při předložení starší 3 měsíců – výpis z evidence Rejstříku trestů nebo doklad prokazující splnění podmínky bezúhonnosti vydaným státem, jehož je fyzická osoba občanem, a doklady vydanými státy, ve kterých se fyzická osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 6 měsíců; nelze-li získat doklad o bezúhonnosti ze státu (nyní např. z Ukrajiny), jehož je žadatel občanem nebo se v něm žadatel zdržoval v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 6 měsíců, lze předložit čestné prohlášení o bezúhonnosti; nesmí být při předložení starší 3 měsíců (vzor v příloze níže);

 • kolek v hodnotě 500,- Kč nebo doklad o úhradě správního poplatku bankovním převodem (musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, jméno a příjmení majitele účtu, datum úhrady, číslo účtu a variabilní symbol).

Veškeré výše uvedené doklady musí být doloženy v českém jazyce, případně musí být opatřeny úředně ověřeným překladem, tj. překladem provedeným tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění.

5

Žádost, včetně příloh, zašlete:

a
prostřednictvím datové schránky Ministerstva zdravotnictví: pv8aaxd nebo
b

poštou na adresu:

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Vinařská 6
603 00 Brno

 

Pokud během platnosti rozhodnutí o povolení výkonu zdravotnického povolání za účelem splnění praktické části aprobační zkoušky dojde ke změně přímého vedení, je nutné tuto změnu nahlásit. Formulář je k dispozici zde:

Žádost o změnu zdravotnického pracovníka vykonávajícího přímé vedení

 


Kontaktní osoba:

Ing. Bc. Kateřina Přibylová

E-mail: mzcr@mzcr.cz
Telefon: +420 543 559 553

 


Kontaktní centrum pro cizince

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) zřídilo Kontaktní centrum pro cizince. Toto centrum je určeno uchazečům o zaměstnání v České republice se vzděláním získaným v zemích mimo EU i poskytovatelům zdravotních služeb.

Na webových stránkách kontaktního centra jsou k dispozici podrobné informace potřebné k efektivnímu vyřízení všech dokladů nutných pro výkon zdravotnického povolání na území České republiky.

Odkaz na webové stránky kontaktního centra NCO NZO

Přílohy