Evropský profesní průkaz – EPC

Vytvořeno: 23. 1. 2021 Poslední aktualizace: 1. 6. 2023

Uznání odborné kvalifikace pro držitele Evropského profesního průkazu – EPC

Evropský profesní průkaz (European Professional Card, EPC) je elektronický postup, díky kterému je možné nechat uznat odbornou kvalifikaci v zemi EU. Evropský profesní průkaz je možné využít pro účel dočasného nebo příležitostného výkonu regulované činnosti nebo pro účel trvalého pracovního usazení v České republice jako hostitelském státě.

V současné době mohou o Evropský profesní průkaz žádat pouze dvě nelékařská zdravotnická povolání, a to všeobecná sestra a fyzioterapeut.

 

Platnost Evropského profesního průkazu:

 • po neomezenou dobu, pokud se držitel usadí dlouhodobě (usazená osoba);

 • 12 měsíců, pokud držitel poskytuje služby jen dočasně (hostující osoba).

 

Více informací o Evropském profesním průkazu: Evropský profesní průkaz (europa.eu)

 


Zpět na Uznávání kvalifikací získaných v členských státech EU


 

Držitel Evropského profesního průkazu, který chce na území ČR vykonávat zdravotnické povolání soustavně (usazená osoba) musí podat žádost o vydání rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o uznání způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání na území České republiky.

 

Rozhodnutí o uznání způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání na území České republiky je podmíněno:

1.

uznáním odborné způsobilosti

zahrnuje uznání odborné způsobilosti nebo specializované způsobilosti – od procesu uznání odborné kvalifikace je upuštěno v případě předložení Evropského profesního průkazu;

2.

uznáním jiné způsobilosti

na základě prokázání:

a

zdravotní způsobilosti – zdravotně způsobilý je ten, kdo předloží doklad o zdravotní způsobilosti, doklad o zdravotní způsobilosti vyžadovaný členským státem původu. Nepožaduje-li členský stát původu pro výkon předmětné činnosti zdravotní způsobilost, považuje se za dostačující doklad vydaný příslušným orgánem členského státu původu, který prokazuje splnění podmínky zdravotní způsobilosti stanovené v § 3 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb., tj. lékařský posudek vydaný na základě lékařské prohlídky vydaný registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, a není-li, jiným poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství;

b

bezúhonnosti – pro prokázání podmínky bezúhonnosti se považuje za dostačující předložení výpisu z rejstříku trestů nebo obdobné evidence trestů členského státu původu nebo odpovídající doklad vydaný příslušným orgánem členského státu původu; tento doklad nesmí být při předložení starší než 3 měsíce. Pokud členský stát původu doklad uvedený výše nevydává, může být tento doklad nahrazen čestným prohlášením.

3.

ověřením znalosti českého jazyka

Znalost českého jazyka se vyžaduje pouze v rozsahu nezbytně nutném k výkonu příslušného zdravotnického povolání nebo k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče.

Schopnost vyjadřovat se v českém jazyce ověřuje ministerstvo posouzením:

a

dokladu o jazykové zkoušce z českého nebo slovenského jazyka, nebo

b

dokladu o vzdělání absolvovaného v českém nebo slovenském jazyce, nebo

c

jiných žadatelem doložených skutečností prokazujících znalost českého jazyka v rozsahu nezbytně nutném k výkonu příslušného povolání, nebo

d

pohovorem (postup stanovuje vyhláška č. 189/2009 Sb.), ke kterému žadatel bude pozván po podání žádosti, pokud nepředloží některý z výše uvedených dokladů.

Od ověření znalosti českého jazyka pohovorem se upustí, pokud uchazeč předloží doklady uvedené v předchozím odstavci pod písm. a, b nebo c. O tomto úkonu bude proveden záznam do spisu.

Znalost českého jazyka ověřuje komise jmenovaná ministerstvem, která má nejméně 3 členy, z nichž nejméně 1 člen má odbornou způsobilost k výkonu daného nelékařského zdravotnického povolání a nejméně 1 člen je zástupce ministerstva. Členové komise zvolí předsedu, který řídí jednání komise a odpovídá za její činnost. Pokud se nepodaří zvolit předsedu ani při druhé volbě, určí se losem.

O výsledku ověření rozhoduje komise hlasováním. V případě nerozhodného výsledku hlasování rozhoduje hlas předsedy komise.

Termín a místo konání ověření určí ministerstvo a oznámí je uchazeči nejméně 15 kalendářních dnů před termínem konání ověření.

Znalost českého jazyka se ověřuje v rozsahu nezbytně nutném pro výkon daného povolání. Uchazeč prokáže schopnost odborně se vyjadřovat a komunikovat v českém jazyce, a to formou:

 • četby odborného textu v českém jazyce, a
 • reprodukce obsahu přečteného textu, a
 • rozhovoru s fiktivním pacientem, popřípadě s osobou, která je způsobilá k výkonu daného nelékařského zdravotnického povolání, a
 • písemného záznamu vztahujícího se k výkonu příslušného zdravotnického povolání.

Před zahájením ověření znalosti českého jazyka uchazeč prokáže svoji totožnost před komisí a o předložení dokladu totožnosti se provede záznam do protokolu.

Komise celkově zhodnotí uchazečovy znalosti českého jazyka slovy – prospěl / neprospěl – a provede o tom záznam do protokolu o ověření znalosti českého jazyka. Do protokolu o ověření znalosti českého jazyka se provádí záznam o obsahu pohovoru.

 

Není-li splněna některá výše zmiňovaná podmínka, nebude vydáno rozhodnutí o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území ČR a zdravotnický pracovník nemůže toto povolání v ČR vykonávat.


 

Žádost o uznání způsobilosti k výkonu povolání na území ČR pro držitele Evropského profesního průkazu (EPC)

1
Vyplňte žádost na předepsaném formuláři a uložte ji.

Formulář žádosti

2
Žádost vytiskněte a podepište.
3
Uhraďte správní poplatek ve výši 1000 Kč:

a
formou kolkové známky, kterou nalepíte na vytištěnou žádost
(lze zakoupit na pobočkách České pošty)
b
bankovním převodem na účet Ministerstva zdravotnictví:

 • Číslo účtu: 3711-0002528001/0710
 • Mezinárodní kód účtu (IBAN): CZ45 0710 0037 1100 0252 8001
 • Mezinárodní kód banky (BIC): CNBACZPP
 • Variabilní symbol: 1111111111

K žádosti poté doložte kopii potvrzení o převodu.

Bankovní poplatky spojené s úhradou správního poplatku hradí vždy žadatel. Na účet MZ ČR musí být připsána příslušná částka. Pokud by byla připsána částka nižší, bude žadatel vyzván k doplacení stanovené částky.

4
K žádosti přiložte požadované přílohy:

 • Kopii dokladu totožnosti.

 • Kopii dokladu osvědčujícího státní příslušnost (dokládá se pouze v případě, že tato skutečnost nevyplývá z dokladu totožnosti).

 • Kopii dokladu o změně jména spolu s jeho překladem (např. oddací list).

 • Kopii dokladu o zdravotní způsobilosti spolu s jeho překladem – nesmí být při předložení starší 3 měsíců – tzn. doklad o zdravotní způsobilosti vyžadovaný členským státem původu. Nepožaduje-li členský stát původu pro výkon předmětné činnosti zdravotní způsobilost, považuje se za dostačující doklad vydaný příslušným orgánem členského státu původu, který prokazuje splnění podmínky zdravotní způsobilosti stanovené v § 3 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb., tj. lékařský posudek vydaný na základě lékařské prohlídky vydaný registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, a není-li, jiným poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství.

 • Kopii dokladu o bezúhonnosti spolu s jeho překladem – nesmí být při předložení starší 3 měsíců – tzn. výpis z rejstříku trestů nebo výpis z obdobné evidence členského státu původu nebo odpovídající doklad vydaný příslušným orgánem členského státu původu. Pokud členský stát původu takový doklad nevydává, může být tento doklad nahrazen místopřísežným nebo čestným prohlášením.

 • Kopii dokladu o odborné kvalifikaci – osvědčení o EPC

 • Kopii dokladu/ů prokazující znalost českého jazyka v rozsahu nezbytně nutném pro výkon daného povolání v České republice podle § 82 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., tj.:

  • doklad o jazykové zkoušce z českého nebo slovenského jazyka, nebo

  • doklad o vzdělání absolvovaném v českém nebo slovenském jazyce, nebo

  • jiný obdobný doklad prokazující znalost českého jazyka v rozsahu nezbytně nutném pro výkon daného povolání.

V případě, že žadatel některý z uvedených dokladů nevlastní, uvede tuto skutečnost ve formuláři žádosti a znalost českého jazyka ověří Ministerstvo zdravotnictví pohovorem; tento doklad se nevyžaduje u státních příslušníků Slovenské republiky.

 • Kolkové známky v úhrnné hodnotě 1 000,- Kč (nalepit obě části kolkové známky, kolková známka, která neobsahuje vrchní nebo spodní část není platná, kolky jsou k dostání na všech pobočkách České pošty) nebo doklad o úhradě správního poplatku bankovním převodem (musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, jméno a příjmení majitele účtu, datum úhrady, číslo účtu a variabilní symbol).

Má-li Ministerstvo zdravotnictví pochybnosti o pravosti předložených kopií, požaduje jejich předložení v originále nebo úředně ověřené kopii. U dokladu totožnosti nebo dokladu osvědčujícího státní příslušnost může požadovat předložení originálu k nahlédnutí.

Doklady se předkládají spolu s kopií překladu do českého jazyka, pokud v něm nebyly vydány (překlad není vyžadován u dokladů vydaných ve slovenském jazyce). Má-li Ministerstvo zdravotnictví pochybnosti o správnosti překladu, může na uchazeči požadovat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění.

5

Žádost, včetně příloh, zašlete:

a
prostřednictvím datové schránky Ministerstva zdravotnictví: pv8aaxd nebo
b

poštou na adresu:

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Vinařská 6
603 00 Brno

 

Kontaktní osoba:

Ing. Bc. Kateřina Přibylová

E-mail: mzcr@mzcr.cz
Telefon: +420 543 559 553

Přílohy