Informace k procesu uznávání na dobu určitou (hostující osoba)

Vytvořeno: 21. 5. 2021 Poslední aktualizace: 3. 8. 2023

Každý nelékařský zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník, který přichází vykonávat toto povolání na území České republiky, může vykonávat toto povolání v ČR jako:

 1. osoba usazená – usazenou osobou se rozumí uchazeč, který vykonává na území České republiky soustavně zdravotnické povolání nebo povolání jiného odborného pracovníka na základě uznání způsobilosti k výkonu tohoto povolání, pokud byla odborná kvalifikace pro výkon tohoto povolání získána nebo už vykonávána v souladu s právními předpisy v jiném členském státě než v České republice;
  Informace k uznání pro osobu usazenou

 2. osoba hostující – hostující osobou se rozumí uchazeč, který je usazen na území jiného členského státu než České republiky za účelem výkonu odborné činnosti a na území České republiky vykonává odpovídající zdravotnické povolání nebo povolání jiného odborného pracovníka dočasně nebo příležitostně v rámci volného poskytování služeb.

 


Zpět na Uznávání kvalifikací získaných v členských státech EU


 

HOSTUJÍCÍ OSOBA

může vykonávat nelékařské zdravotnické povolání nebo povolání jiného odborného pracovníka:

1.
na základě oznámení
Instrukce k podání oznámení
2.
na základě ověření odborné kvalifikace

 

Hostující osoba vykonává své povolání pod profesním označením (dále jen „označení odbornosti“) členského státu původu. Pokud v členském státě původu neexistuje takové označení odbornosti, uvede hostující osoba údaj o své dosažené odborné kvalifikaci v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků tohoto státu. Všeobecné sestry a porodní asistentky mohou vykonávat své povolání pod profesním označením uvedeným v zákoně č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Hostující osoba musí umožnit pacientům přístup k informacím o tom, zda činnost v členském státě původu podléhá povolovacímu režimu, zda je zapsána v registru v České republice, zda je členem profesního sdružení nebo je zapsána u obdobného subjektu v členském státě původu a dále musí uvést název a adresu příslušného orgánu členského státu původu.

Oznámení či ověření odborné kvalifikace všeobecné sestry a porodní asistentky se řídí zákonem č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Oznámení či ověření odborné kvalifikace ostatních nelékařských zdravotnických povolání se řídí zákonem č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


 

Právo výkonu zdravotnického povolání nebo činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče na území České republiky hostující osobě vzniká dnem:

a
doručení sdělení ministerstva o upuštění od ověření odborné kvalifikace,
b
vydání rozhodnutí o ověření odborné kvalifikace, není-li zjištěn podstatný rozdíl mezi odbornou kvalifikací poskytovatele služeb a odbornou způsobilostí, která je vyžadována v České republice, v takovém rozsahu, že by tento rozdíl mohl vážně ohrozit život, zdraví nebo bezpečnost osob,
c
vydání rozhodnutí po úspěšném vykonání rozdílové zkoušky, nebo
d
marného uplynutí lhůty (stanovených v § 76b odstavcích 3, 4 a 5 zákona č. 96/2004 Sb.), pokud ministerstvo nepostupovalo v souladu s těmito lhůtami; to neplatí, pokud nedodržení lhůt nastalo v důsledku jednání uchazeče.

 

Ověření odborné kvalifikace hostující osoby: Ministerstvo po obdržení oznámení ověří před prvním poskytnutím služby odbornou kvalifikaci uchazeče. Nepřistoupí-li ministerstvo k ověření odborné kvalifikace uchazeče, bezodkladně tuto skutečnost uchazeči sdělí.

 

Ministerstvo neověřuje odbornou kvalifikaci: 

 • v případě uchazeče, který vykonává nebo vykonával příslušné zdravotnické povolání nebo činnosti související s poskytováním zdravotní péče na území České republiky jako hostující nebo usazená osoba a kterému byla v České republice uznána nebo ověřena odborná kvalifikace pro výkon příslušného zdravotnického povolání nebo pro výkon činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče,

 • v případě uchazeče, který hodlá na území České republiky vykonávat zdravotnické povolání všeobecné sestry nebo porodní asistentky a je držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci, který splňuje podmínky automatického uznání nebo podmínky uznání na základě nabytých práv,

 • pokud uchazečova odborná kvalifikace splňuje podmínky právního předpisu práva Evropského společenství, který stanoví soubor požadavků na odbornou kvalifikaci pro výkon příslušné odborné činnosti, jež vyrovnávají rozdíly mezi vzděláváním a přípravou vyžadovanou pro výkon těchto odborných činností v různých členských státech podle zvláštního právního předpisu,

 • pokud je uchazeč pozván do České republiky organizační složkou státu, součástí organizační složky státu nebo právnickou osobou, vykonávajících činnost školy zapsané do rejstříku škol a školských zařízení, vysokou školou nebo akreditovaným zařízením podle zákona č. 96/2004 Sb. k předávání nebo nabývání odborných nebo praktických zkušeností, 

 • pokud je uchazeč pozván do České republiky zdravotnickým zařízením k provedení jednorázových výkonů,

 • u následujících povolání: jiný odborný pracovník, ortoticko-protetický technik, autoptický laborant, asistent zubního technika, sanitář, řidič vozidla zdravotnické záchranné služby, řidič zdravotnické dopravní služby, ošetřovatel, zubní instrumentářka, masér ve zdravotnictví a nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví.

Považuje-li ministerstvo za nezbytné ověřit odbornou kvalifikaci před prvním poskytnutím služby, rozhodnutí o ověření odborné kvalifikace hostující osobě doručí do 1 měsíce od obdržení oznámení, které splňuje všechny požadavky. Vyskytnou-li se obtíže, které by mohly vést k prodlení, prodlouží ministerstvo lhůtu a oznámí uchazeči důvody prodlení a předpokládanou lhůtu, ve které bude rozhodnutí vydáno. Rozhodnutí o ověření odborné kvalifikace v takovém případě ministerstvo vydá do 7 týdnů od obdržení oznámení, které splňuje všechny požadavky.

Pokud existuje podstatný rozdíl mezi odbornou kvalifikací hostující osoby a způsobilostí, která je vyžadována v České republice, a to v takovém rozsahu, že by tento rozdíl mohl vážně ohrozit život, zdraví nebo bezpečnost osob, může ministerstvo po hostující osobě požadovat, aby prokázala znalost chybějících teoretických nebo praktických oblastí. Znalost chybějících teoretických nebo praktických oblastí se prokazuje zejména rozdílovou zkouškou. Požaduje-li ministerstvo po hostující osobě, aby prokázala znalost chybějících teoretických nebo praktických oblastí, umožní hostující osobě, aby tuto znalost prokázala ve lhůtě 15 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o ověření odborné kvalifikace.

Ministerstvo ve lhůtě 5 pracovních dnů od vykonání rozdílové zkoušky tuto zkoušku vyhodnotí a na základě jejího výsledku vydá rozhodnutí.

Hostující osoba je povinna před tím, než začne vykonávat zdravotnické povolání nebo činnosti související s poskytováním zdravotní péče na území České republiky, písemně oznámit ministerstvu začátek předpokládaného výkonu zdravotnického povolání nebo povolání jiného odborného pracovníka na území České republiky. Oznámení musí obsahovat údaje o druhu zdravotní služby, kterou na území České republiky hostující osoba hodlá vykonávat a adresu zdravotnického zařízení, v němž budou poskytovány zdravotní služby.

 

Oznámení hostující osoby

1
Vyplňte formulář v aplikaci EZP a uložte jej.

Formulář oznámení

2
Žádost vytiskněte a podepište.
3
K žádosti přiložte požadované přílohy:

 • kopii průkazu totožnosti a dokladu osvědčujícího státní příslušnost hostující osoby – občanský průkaz, pas, apod.;
 • kopii dokladu potvrzujícího, že je hostující osoba usazena v členském státě původu a v souladu s jeho právními předpisy soustavně vykonává zdravotnické povolání nebo povolání jiného odborného pracovníka – potvrzení o výkonu zdravotnického povolání nebo povolání jiného odborného pracovníka (nesmí být při předložení starší než 3 měsíce);
 • kopii dokladu potvrzujícího, že hostující osobě nebylo odejmuto ani dočasně pozastaveno oprávnění k výkonu zdravotnického povolání nebo činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče (nesmí být při předložení starší než 3 měsíce);
 • kopii dokladu o dosažené odborné kvalifikaci pro výkon příslušného zdravotnického povolání nebo povolání jiného odborného pracovníka – diplom, osvědčení, vysvědčení, certifikát, apod.;
 • kopii dokladu potvrzujícího, že dané povolání je v členském státě původu regulováno (vystavené příslušným úřadem domovského členského státu EU) nebo potvrzení, že hostující osoba vykonávala odpovídající zdravotnické povolání nebo povolání nebo povolání jiného odborného pracovníka po dobu nejméně 1 roku během předcházejících 10 let (není-li odpovídající povolání v členském státě původu regulována);
 • kopii dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu zdravotnického povolání nebo povolání jiného odborného pracovníka v rozsahu a za podmínek odpovídajících zákonu o zdravotních službách (za tento doklad se považuje též doklad vydaný úvěrovou institucí nebo pojišťovnou usazenou v jiném členském státě);
 • kopii dokladu o oprávnění vykonávat zdravotnické povolání nebo povolání jiného odborného pracovníka – vystavené příslušným úřadem domovského členského státu EU;
 • kopii dokladu o bezúhonnosti – nesmí být při předložení starší 3 měsíců – tzn. výpis z rejstříku trestů nebo výpis z obdobné evidence členského státu původu nebo odpovídající doklad vydaný příslušným orgánem členského státu původu. Pokud členský stát původu takový doklad nevydává, může být tento doklad nahrazen místopřísežným nebo čestným prohlášením;
 • kopii prohlášení uchazeče o znalosti českého jazyka v rozsahu nezbytném pro výkon konkrétního zdravotnického povolání nebo povolání jiného odborného pracovníka – tento doklad není nutné k oznámení přímo dokládat, ale ministerstvo může požadovat doložení tohoto dokladu v případech, kdy bude ověřovat odbornou kvalifikaci uchazeče.

Výše uvedené doklady se předkládají v kopii. Má-li Ministerstvo zdravotnictví pochybnosti o pravosti předložených kopií, požaduje jejich předložení v originále nebo úředně ověřené kopii. U dokladu totožnosti nebo dokladu osvědčujícího státní příslušnost může požadovat předložení originálu k nahlédnutí.

Doklady se předkládají spolu s kopií překladu do českého jazyka, pokud v něm nebyly vydány (překlad není vyžadován u dokladů vydaných ve slovenském jazyce). Má-li Ministerstvo zdravotnictví pochybnosti o správnosti překladu, může na uchazeči požadovat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění.

4

Žádost, včetně příloh, zašlete:

a
prostřednictvím datové schránky Ministerstva zdravotnictví: pv8aaxd nebo
b

poštou na adresu:

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Vinařská 6
603 00 Brno

 

Hostující osoba je povinna bezodkladně ministerstvo informovat o změnách všech skutečností uvedených v dokladech k oznámení přiložených, včetně skutečností, které by mohli být důvodem zániku oprávnění poskytovat zdravotní péči na území ČR jako osoba hostující. Hostující osoba přestane být způsobilá vykonávat zdravotnické povolání na území České republiky, pokud oprávnění k výkonu povolání zaniklo nebo bylo dočasně pozastaveno.

 

Kontaktní osoba:

Ing. Bc. Kateřina Přibylová

E-mail: mzcr@mzcr.cz
Telefon: +420 543 559 553

Přílohy