Žádost o vyznačení doložky právní moci

Vytvořeno: 5. 1. 2021 Poslední aktualizace: 1. 6. 2023

Rozhodnutí podle Hlavy VII a Hlavy VIII zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) jsou mimo jiné vydávána v souladu s § 67 až § 75 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.


Zpět na Uznávání kvalifikací získaných v členských státech EU

Zpět na Uznávání kvalifikací získaných mimo členské státy EU


 

Podle ustanovení § 75 odst. 2 správního řádu opatří správní orgán na požádání účastníka řízení doložkou právní moci rozhodnutí, které bylo účastníkovi doručeno.

Žádost o vyznačení doložky právní moci

Doložka právní moci se vyznačuje na originál rozhodnutí.

Držitelé rozhodnutí, mohou o vyznačení doložky právní moci požádat:

  • písemně – k žádosti žadatel přiloží originál rozhodnutí, které bude opatřeno doložkou právní moci a zasláno zpět na adresu uvedenou v žádosti

  • osobně, a to vždy výhradně po předcházející telefonické domluvě na tel. 543 559 555 (paní Jitka Dočkalová)

  • v případě, že je žadatel držitelem datové schránky a rozhodnutí mu bylo prostřednictvím datové schránky zasláno, je možné podat žádost elektronicky (datovou schránkou nebo emailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem).

Přílohy