Specializační vzdělávání – základní informace

Vytvořeno: 27. 3. 2016 Poslední aktualizace: 7. 6. 2024

Specializační vzdělávání (dále jen „SV“) uskutečňuje akreditované zařízení, kterému byla udělena/prodloužena akreditace Ministerstvem zdravotnictví, a to na základě žádosti a splnění všech stanovených podmínek k uskutečňování SV nebo jeho části podle vzdělávacího programu zveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, který je v souladu s nařízením vlády č. 31/2010 Sb.

Vzdělávací programy specializačního vzdělávání

Logbooky pro vzdělávací programy specializačního vzdělávání


 

Metodický pokyn ke specializačnímu vzdělávání

K zabezpečení SV vydalo ministerstvo závazný Metodický pokyn, kterým se stanoví pravidla průběhu specializačního vzdělávání podle zákona č. 96/2004 Sb. Podle tohoto pokynu postupují akreditovaná zařízení, organizace pověřené k zabezpečení a kontrole SV – Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně (dále jen „NCO NZO“), Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze (dále jen „IPVZ“) a samotní účastníci SV.

Příloha č. 1 – Metodický pokyn k SV


 

Legislativní ukotvení specializačního vzdělávání

SV je legislativně ukotveno v hlavě V dílu 3 zákona č. 96/2004 Sb. (MVČR) o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 96/2004 Sb.“). Na základě úspěšného ukončení SV, tj. úspěšné složení atestační zkoušky před oborovou atestační komisí, získá zdravotnický pracovník specializovanou způsobilost k výkonu specializovaných činností příslušného zdravotnického povolání. Dokladem o specializované způsobilosti je diplom o specializaci v příslušném oboru.

SV zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti (všeobecná sestra, porodní asistentka, ergoterapeut, radiologický asistent, zdravotní laborant, asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, nutriční terapeut, zubní technik, zdravotnický záchranář, farmaceutický asistent, biomedicínský technik) je definováno v ustanovení § 56 zákona č. 96/2004 Sb.

SV zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné a specializované způsobilosti (psycholog ve zdravotnictví, logoped, fyzioterapeut, radiologický fyzik, odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků, biomedicínský inženýr, odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví, adiktolog, zrakový terapeut) je definováno v ustanovení § 57 zákona č. 96/2004 Sb.

 


Zpět na rozcestník akreditace


 

Navigace na stránce

Udělení / prodloužení akreditace vzdělávacího programu specializačního vzdělávání

Zařazení do specializačního vzdělávání

Započtení absolvované části specializačního vzdělávání

Zrušení zařazení do specializačního vzdělávání

Ukončení specializačního vzdělávání atestační zkouškou

Žádost o vystavení duplikátu

Kontakty

Přílohy


 

 

Žádost o udělení / prodloužení akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu specializačního vzdělávání

1
Vyplňte žádost přes aplikaci EZP a uložte ji.

Žádost v aplikaci EZP

2
Žádost podepište elektronicky, případně vytiskněte a podepište ručně.
3
Uhraďte správní poplatek ve výši 1000 Kč:

a
formou kolkové známky, kterou nalepíte na vytištěnou žádost
(lze zakoupit na pobočkách České pošty)

V případě nalepení kolkové známky je nutné žádost podat poštou či osobně, nestačí kopie do datové schránky nebo emailu.

b
bankovním převodem na účet Ministerstva zdravotnictví:

 • Číslo účtu: 3711-0002528001/0710
 • Variabilní symbol: 2380
 • Zpráva pro příjemce: IČO a název organizace, popř. jméno a příjmení žadatele

K žádosti poté doložte kopii potvrzení o převodu.

Bankovní poplatky spojené s úhradou správního poplatku hradí vždy žadatel. Na účet MZ ČR musí být připsána příslušná částka. Pokud by byla připsána částka nižší, bude žadatel vyzván k doplacení stanovené částky.

4
K žádosti přiložte požadované přílohy:

 • příslušný vzdělávací program včetně seznamu lektorů/školitelů s uvedením témat, předmětů či modulů, které budou zajišťovat
  (vzdělávací program se zpracovává na základě příslušného Metodického pokynu k přípravě a realizaci vzdělávacího programu)

 • doklady o odborné či specializované způsobilosti, popř. jiné kvalifikaci, odpovídající zaměření vzdělávacího programu všech fyzických osob podílejících se na realizaci vzdělávacího programu
  (doklady o vzdělání lektorů či školitelů je možné předkládat v prosté kopii)

 • doklady o věcném a technickém vybavení žadatele, popř. smluvního zařízení, kterým je zabezpečen vzdělávací program
  (čestné prohlášení)

 • doklady o druhu a rozsahu zdravotních služeb poskytovaných žadatelem, popř. smluvním zařízení v příslušném oboru – oprávnění k poskytování zdravotních služeb
  (volitelné – postačí neověřená kopie. Rozhodnutí je vydáváno krajskými úřady.)

 • smlouvy o vzájemné spolupráci
  (v případě smluvních partnerů)

 • doklad o oprávnění užívat prostory, v nichž bude probíhat vzdělávání

 • doklad o zaplacení správního poplatku
  (v případě platby bankovním převodem)

5

Žádost, včetně příloh, lze podat:

a

datovou schránkou MZ: pv8aaxd

b

emailem se zaručeným elektronickým podpisem podaným na adresu mzcr@mzcr.cz

c

poštou na adresu MZ

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Odbor ONP
Palackého náměstí 4
128 01 Praha 2

V případě podání poštou se žádost předkládá v trojím písemném vyhotovení a v elektronické podobě (flash disk nebo CD).

d

osobně na podatelnu MZ

V případě osobního podání na podatelnu se žádost předkládá v trojím písemném vyhotovení a v elektronické podobě (flash disk nebo CD).

Ministerstvo zdravotnictví rozhodne o udělení, prodloužení, neudělení nebo odejmutí akreditace do 60 dnů po obdržení stanoviska Akreditační komise

Platnost akreditace lze prodloužit, pokud akreditované zařízení doručí žádost o prodloužení akreditace ministerstvu nejpozději 120 dnů přede dnem skončení platnosti a doloží doklady uvedené v § 46 zákona 96/2004 Sb.

V případě podání žádosti o prodloužení akreditace se předkládají všechny požadované podklady, které jsou nedílnou součástí žádosti o udělení akreditace.

 

Zpět nahoru


 

Zařazení zdravotnických pracovníků do specializačního vzdělávání

Podmínkou pro zařazení do oboru SV je získání odborné způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. a podání žádosti o zařazení do SV.

Podmínka získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání se nevztahuje na povolání logoped podle § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 96/2004 Sb. do 31. 12. 2025.

1
Vyplňte žádost přes aplikaci EZP a uložte ji.

Žádost v aplikaci EZP

2
Žádost vytiskněte a podepište.
3
K žádosti přiložte požadované přílohy:

 • stejnopis nebo úředně ověřené kopie dokladů o získané odborné způsobilosti, popř. o získané specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti;

 • cizí státní příslušníci přikládají rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky.

4

Žádost, včetně příloh, lze podat poštou na příslušnou adresu dle oboru, viz níže:

a

NCO NZO, Evidence specializačního vzdělávání a organizace zkoušek
Vinařská 6
603 00 Brno

Pro obory:

 • všeobecná sestra – s výjimkou oboru Perfuziologie
 • dětská sestra
 • porodní asistentka
 • ergoterapeut
 • radiologický asistent
 • zdravotní laborant
 • zubní technik
 • asistent ochrany a podpory veřejného zdraví
 • farmaceutický asistent
 • zdravotnický záchranář
 • nutriční terapeut
 • fyzioterapeut
 • odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků (pouze v oboru Ochrana a podpora veřejného zdraví)
 • odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví
 • nelékařští zdravotničtí pracovníci podle § 5 – § 28 zákona č. 96/2004 Sb. pro obor Organizace a řízení ve zdravotnictví)
 
 
b
IPVZ, Studijní oddělení
Ruská 85
100 05 Praha 10

Pro obory:

 • všeobecná sestra – pouze v oboru Perfuziologie
 • dětská sestra – pouze v oboru Perfuziologie
 • porodní asistentka – pouze v oboru Perfuziologie
 • zdravotnický záchranář – pouze v oboru Perfuziologie
 • biomedicínský technik
 • psycholog ve zdravotnictví
  ​Podrobnější informace k podmínkám zařazování do oboru specializačního vzdělávání Klinická psychologie najdete v
  Příloha č. 10 – Informace Klinická psychologie

 • logoped ve zdravotnictví
 • radiologický fyzik
 • odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků – s výjimkou oboru Ochrana a podpora veřejného zdraví
 • biomedicínský inženýr
 • zrakový terapeut
 • adiktolog
 
 

Zpět nahoru


 

Započtení dříve absolvované části specializačního vzdělávání

Po zařazení do SV může pověřená organizace (NCO NZO, IPVZ) na základě žádosti účastníka SV započíst část dříve absolvovaného studia nebo odbornou praxi, pokud odpovídá příslušnému vzdělávacímu programu. Žadatel však musí doložit shodu získaného vzdělání nebo odborné praxe s požadavky vzdělávacího programu SV.

K započítávání částí specializačního vzdělávání všeobecných sester byl vydán Metodický pokyn k prostupnosti specializačního vzdělávání všeobecných sester

 

Žádost o zápočet do specializačního vzdělávání:

1
Vyplňte žádost přes aplikaci EZP a uložte ji.

Žádost v aplikaci EZP

2
Žádost vytiskněte a podepište.
3
K žádosti přiložte požadované přílohy:

 • stejnopis nebo úředně ověřené doklady o ukončení dříve absolvovaného studia nebo odborné praxe;

 • v případě studia nebo odborné praxe v cizině je nutné předložit překlad od autorizovaného překladatele

4

Žádost, včetně příloh, lze podat poštou na příslušnou adresu dle oboru, viz níže:

a

NCO NZO, Evidence specializačního vzdělávání a organizace zkoušek
Vinařská 6
603 00 Brno

Pro obory:

 • všeobecná sestra – s výjimkou oboru Perfuziologie
 • dětská sestra
 • porodní asistentka
 • ergoterapeut
 • radiologický asistent
 • zdravotní laborant
 • zubní technik
 • asistent ochrany a podpory veřejného zdraví
 • farmaceutický asistent
 • zdravotnický záchranář
 • nutriční terapeut
 • fyzioterapeut
 • odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků (pouze v oboru Ochrana a podpora veřejného zdraví)
 • odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví
 • nelékařští zdravotničtí pracovníci podle § 5 – § 28 zákona č. 96/2004 Sb. pro obor Organizace a řízení ve zdravotnictví)
 
 
b
IPVZ, Studijní oddělení
Ruská 85
100 05 Praha 10

Pro obory:

 • všeobecná sestra – pouze v oboru Perfuziologie
 • dětská sestra – pouze v oboru Perfuziologie
 • porodní asistentka – pouze v oboru Perfuziologie
 • zdravotnický záchranář – pouze v oboru Perfuziologie
 • biomedicínský technik
 • psycholog ve zdravotnictví
 • logoped ve zdravotnictví
 • radiologický fyzik
 • odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků – s výjimkou oboru Ochrana a podpora veřejného zdraví
 • biomedicínský inženýr
 • zrakový terapeut
 • adiktolog

Zpět nahoru


 

Zrušení zařazení do specializačního vzdělávání

V případě, že účastník SV je veden v evidenci zařazení do SV a nemá zájem SV absolvovat, bez zbytečného odkladu písemně požádá příslušnou pověřenou organizaci o zrušení jeho žádosti o zařazení do SV.

Žádost o zrušení žádosti o zařazení do SV najdete v Příloha č. 7 – Žádost o zrušení žádosti o zařazení do SV

 

Zpět nahoru


 

Ukončení specializačního vzdělávání atestační zkouškou

Atestační zkoušku k získání specializované způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání upravuje vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.

Atestační zkoušky realizují přímo řízené organizace Ministerstva zdravotnictví – IPVZ a NCO NZO a dále některá akreditovaná zařízení, která získala oprávnění k uskutečňování SV v příslušném oboru, a která byla Ministerstvem zdravotnictví pověřena zajištěním výkonu atestační zkoušky v příslušném oboru.

 • Otázky k atestačním zkouškám najdete v příloze č. 3
 • Rozdělení realizace atestačních zkoušek dle oborů najdete v příloze č. 4
 • Seznam pověřených organizací realizující atestační zkoušky najdete v příloze č. 5
 • Seznam členů oborových atestačních komisí najdete v příloze č. 6

Termíny atestačních zkoušek zveřejňují na svých stránkách pověřené organizace NCO NZO a IPVZ.

Výši úhrady za atestační zkoušky stanovuje nařízení vlády č. 184/2009 Sb., o stanovení výše úhrad za zkoušky.

 

Doklady o specializaci – diplom o specializaci v příslušném oboru i dodatek k diplomu vydává ministerstvo prostřednictvím pověřené organizace (NCO NZO, IPVZ).

V případě ztráty dokladů vystaví ministerstvo duplikát opět prostřednictvím pověřené organizace na základě písemné žádosti, viz níže.

 

Podmínky pro přihlášení k atestační zkoušce

Splnění všech požadavků stanovených příslušným vzdělávacím programem:

 • absolvování teoretické a praktické výuky, včetně splnění požadované odborné praxe
 • splnění výkonů obsažených ve vzdělávacím programu a logbooku
 • získání stanoveného počtu kreditů
 • prokázání výkonu povolání v příslušném oboru SV v délce minimálně 1 roku z období posledních 6ti let v rozsahu minimálně ½ stanovené týdenní pracovní doby nebo minimálně 2 let z období posledních 6ti let v rozsahu minimálně pětiny stanovené týdenní pracovní doby do data přihlášení se k atestační zkoušce.

Splnění všech požadavků k atestační zkoušce potvrzuje v přihlášce akreditované zařízení, u něhož účastník SV studium absolvoval.

 

Přihláška k atestační zkoušce

1
Vyplňte žádost přes aplikaci EZP a uložte ji.

Žádost v aplikaci EZP

2
Žádost vytiskněte a podepište.
3
K žádosti přiložte požadované přílohy:

a

Pokud žadateli o atestační zkoušku byla započtena část dříve absolvovaného studia (např. část vysokoškolského studia, moduly, které absolvoval v rámci jiného specializačního vzdělávání  a certifikované kurzy), připojí k přihlášce: kopii potvrzení o započtení části dříve absolvovaného studia

b

Pokud žadateli o atestační zkoušku byla započtena odborná praxe, popř. její část, připojí k přihlášce: kopii potvrzení o započtení odborné praxe

4

Žádost, včetně příloh, lze podat poštou na příslušnou adresu dle oboru, viz níže:

a

NCO NZO, Evidence specializačního vzdělávání a organizace zkoušek
Vinařská 6
603 00 Brno

Pro obory:

 • všeobecná sestra – s výjimkou oboru Perfuziologie
 • dětská sestra
 • porodní asistentka
 • ergoterapeut
 • radiologický asistent
 • zdravotní laborant
 • zubní technik
 • asistent ochrany a podpory veřejného zdraví
 • farmaceutický asistent
 • zdravotnický záchranář
 • nutriční terapeut
 • fyzioterapeut
 • odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků (pouze v oboru Ochrana a podpora veřejného zdraví)
 • odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví
 • nelékařští zdravotničtí pracovníci podle § 5 – § 28 zákona č. 96/2004 Sb. pro obor Organizace a řízení ve zdravotnictví)
 
 
b
IPVZ, Studijní oddělení
Ruská 85
100 05 Praha 10

Pro obory:

 • všeobecná sestra – pouze v oboru Perfuziologie
 • dětská sestra – pouze v oboru Perfuziologie
 • porodní asistentka – pouze v oboru Perfuziologie
 • zdravotnický záchranář – pouze v oboru Perfuziologie
 • biomedicínský technik
 • psycholog ve zdravotnictví
 • logoped ve zdravotnictví
 • radiologický fyzik
 • odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků – s výjimkou oboru Ochrana a podpora veřejného zdraví
 • biomedicínský inženýr
 • zrakový terapeut
 • adiktolog

Zpět nahoru


 

Žádost o vystavení duplikátu

1
Vyplňte žádost přes aplikaci EZP a uložte ji.

Žádost v aplikaci EZP

2
Žádost vytiskněte a podepište.
3

Žádost, včetně příloh, lze podat poštou na příslušnou adresu dle oboru, viz níže:

a

NCO NZO, Evidence specializačního vzdělávání a organizace zkoušek
Vinařská 6
603 00 Brno

Pro obory:

 • všeobecná sestra – s výjimkou oboru Perfuziologie
 • dětská sestra
 • porodní asistentka
 • ergoterapeut
 • radiologický asistent
 • zdravotní laborant
 • zubní technik
 • asistent ochrany a podpory veřejného zdraví
 • farmaceutický asistent
 • zdravotnický záchranář
 • nutriční terapeut
 • fyzioterapeut
 • odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků (pouze v oboru Ochrana a podpora veřejného zdraví)
 • odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví
 • nelékařští zdravotničtí pracovníci podle § 5 – § 28 zákona č. 96/2004 Sb. pro obor Organizace a řízení ve zdravotnictví)
 
 
b
IPVZ, Studijní oddělení
Ruská 85
100 05 Praha 10

Pro obory:

 • všeobecná sestra – pouze v oboru Perfuziologie
 • dětská sestra – pouze v oboru Perfuziologie
 • porodní asistentka – pouze v oboru Perfuziologie
 • zdravotnický záchranář – pouze v oboru Perfuziologie
 • biomedicínský technik
 • psycholog ve zdravotnictví
 • logoped ve zdravotnictví
 • radiologický fyzik
 • odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků – s výjimkou oboru Ochrana a podpora veřejného zdraví
 • biomedicínský inženýr
 • zrakový terapeut
 • adiktolog

Zpět nahoru

 


 

UPOZORNĚNÍ

Vzdělávání jiných odborných pracovníků (dále jen „JOP“) ve specializačním vzdělávání podle dřívějších právních předpisů, tj. vzdělávání ve speciální průpravě pro výkon práce ve zdravotnictví nebo v pomaturitním specializačním studiu podle vyhlášky č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví, bylo možné ukončit podle dosavadních právních předpisů složením specializační zkoušky (atestací) pouze do konce roku 2009 (viz. ustanovení § 96 odst. 4 zákona č. 96/2004 Sb..

JOP, kteří byli zařazeni do speciální průpravy či pomaturitního specializačního studia podle dřívějších právních předpisů a nestihli složit atestaci do konce roku 2009, musí k atestační zkoušce prokázat splnění podmínek platného příslušného vzdělávacího programu v daném oboru.


 

KONTAKTY

MZČR – akreditace, průběh specializačního vzdělávání

Ing. Lenka Čermáková

tajemnice akreditační komise pro nelékařská povolání
E-mail:
mzcr@mzcr.cz
Telefon: +420 224 97 2380

V případě emailového dotazu doporučujeme uvést telefonní číslo pro jeho rychlejší vyřízení.

 

NCO NZO – zařazování do specializačního vzdělávání, započítávání, atestační zkoušky

Irena Prosecká

Evidence specializačního vzdělávání a organizace zkoušek
E-mail: prosecka@nconzo.cz
Telefon:
+420 543 559 581

Kateřina Zemánková

Evidence specializačního vzdělávání a organizace zkoušek
E-mail: zemankova@nconzo.cz
Telefon:
+420 543 559 582

 

IPVZ – zařazování do specializačního vzdělávání, započítávání, atestační zkoušky

Jitka Doleželová

Studijní oddělení
E-mail: dolezelova@ipvz.cz
Telefon: +420 271 019 251

Petra Pexová

Studijní oddělení
E-mail: pexova@ipvz.cz
Telefon: +420 271 019 317

Přílohy

Seznam udělených akreditací

Seznam odejmutých akreditací