Ochrana veřejného zdraví

Opatření proti infekčním nemocem

č. 25/1960 Sb. Vyhláška ministerstev zdravotnictví a zemědělství o ochranných opatřeních v brucelózních stájích a izolátech č. 537/2006 Sb. Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem č. 473/2008 Sb. Vyhláška o systému […]

21. 5. 2020 Celý článek »

Společné předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví

Aktuální informace v oblasti ochrany veřejného zdraví naleznete také na stránkách Státního zdravotního ústavu. Informace o nebezpečných výrobcích jsou vyvěšeny na úřední desce.  č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví […]

21. 12. 2018 Celý článek »

Hygiena výživy a předmětů běžného užívání

č. 296/1997 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro výběr epidemiologicky rizikových skupin potravin č. 38/2001 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy č. […]

1. 11. 2018 Celý článek »

Hygiena obecná a komunální

č. 6/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb č. 35/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti, forma […]

8. 10. 2018 Celý článek »

Hygiena dětí a mladistvých

č. 106/2001 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti č. 410/2005 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání […]

8. 10. 2018 Celý článek »

Hygiena práce a posudková činnost

č. 432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti […]

8. 10. 2018 Celý článek »