Hygiena práce a posudková činnost

Vytvořeno: 8. 10. 2018 Poslední aktualizace: 28. 7. 2020

č. 432/2003 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

č. 394/2006 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací

č. 361/2007 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

č. 272/2011 Sb.

Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

č. 104/2012 Sb.

Vyhláška o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání)

č. 180/2015 Sb.

Vyhláška o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)

č. 291/2015 Sb.

Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením                               

 ***

č. 49/1967 Věst. MZ (reg.) v částce 2/1968 Sb.

Směrnice ministerstva zdravotnictví ČR o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ve znění směr. MZ ČSR č. 17/1970 Věst. MZ ČSR (reg.) v částce 20/1970 Sb. (úplné znění v částce 3/1996 Věst. MZ ČSR), vyhl. MPSV č. 31/1993 Sb. (zrušují se §§ 19 až 28, § 30 a § 30a) a zákona č. 61/2000 Sb.)