Hygiena výživy a předmětů běžného užívání

Vytvořeno: 1. 11. 2018 Poslední aktualizace: 28. 7. 2020

č. 296/1997 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro výběr epidemiologicky rizikových skupin potravin

č. 38/2001 Sb.

Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy

č. 84/2001 Sb.

Vyhláška o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let

č. 475/2002 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub)

č. 54/2004 Sb.

Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití

č. 133/2004 Sb.

Vyhláška o podmínkách ozařování potravin a surovin, o nejvyšší přípustné dávce záření a o způsobu označení ozáření na obalu

č. 137/2004 Sb.

Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhl.č. 602/2006 Sb.

č. 275/2004 Sb.

Vyhláška o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy, ve znění vyhl.č. 404/2006 Sb.

č. 4/2008 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin, ve znění vyhl. č. 130/2010 Sb. a vyhl. č. 122/2011 Sb.

č. 299/2012 Sb.

Vyhláška o obsahu kyseliny erukové v některých potravinách

č. 282/2016 Sb.

Vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních

č. 37/2017 Sb.

Vyhláška o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření

***

č. 277/2010 Sb.

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 273/2000 Sb., kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách, ve znění pozdějších předpisů

č. 278/2010 Sb.

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 381/2007 Sb., o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách, ve znění pozdějších předpisů

č. 260/2012 Sb.

Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 447/2004 Sb., o požadavcích na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu

č. 298/2012 Sb.

Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 235/2010 Sb., o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek, ve znění pozdějších předpisů