Praktické vyučování pro přípravu porodních asistentek – základní informace

Vytvořeno: 19. 3. 2015 Poslední aktualizace: 4. 1. 2024

Praktické vyučování v akreditovaných zdravotnických bakalářských oborech pro přípravu porodních asistentek uskutečňuje akreditované zařízení, kterému byla udělena / prodloužena akreditace Ministerstvem zdravotnictví. Akreditace je udělována na celé praktické vyučování kvalifikačního studia porodní asistence.


Zpět na rozcestník akreditace


 

Kvalifikační standard – Porodní asistentka

Obsah kvalifikačního studia je uveden v kvalifikačním standardu k vyhlášce č. 39/2005 Sb. pro studijní program v oboru Porodní asistentka a specifikuje podrobněji minimální požadavky na bakalářský studijní program, je zde uvedena praktická výuka, ve které jsou konkrétní jednotlivá doporučená pracoviště pro odbornou praxi, kterou musí žadatel o akreditaci splnit. Kvalifikační standard byl vydán ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR č. 11/2018.

 


 

Která zařízení jsou akreditovaná?

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam akreditovaných zařízení viz níže k uskutečňování praktického vyučování v akreditovaných zdravotnických bakalářských oborech pro přípravu Porodních asistentek (praktická část).
V tomto seznamu je uvedena doba na kterou byla akreditace udělena nebo prodloužena a případně odejmuta.

Seznam akreditovaných zařízení je také k nahlédnutí na portálu akreditací ZDE

 


Žádost o udělení / prodloužení akreditace k uskutečňování praktického vyučování v akreditovaných zdravotnických bakalářských oborech pro přípravu porodních asistentek

 

1
Vyplňte žádost přes aplikaci EZP a uložte ji.

Žádost v aplikaci EZP

2
Žádost podepište elektronicky, případně vytiskněte a podepište ručně.
3
Uhraďte správní poplatek ve výši 1000 Kč:

a
formou kolkové známky, kterou nalepíte na vytištěnou žádost
(lze zakoupit na pobočkách České pošty)

V případě nalepení kolkové známky je nutné žádost podat poštou či osobně, nestačí kopie do datové schránky nebo emailu.

b
bankovním převodem na účet Ministerstva zdravotnictví:

 • Číslo účtu: 3711-0002528001/0710
 • Variabilní symbol: 2387
 • Zpráva pro příjemce: IČO a název organizace, popř. jméno a příjmení žadatele

K žádosti poté doložte kopii potvrzení o převodu.

Bankovní poplatky spojené s úhradou správního poplatku hradí vždy žadatel. Na účet MZ ČR musí být připsána příslušná částka. Pokud by byla připsána částka nižší, bude žadatel vyzván k doplacení stanovené částky.

4

K žádosti přiložte požadované přílohy:

 • přehled pracovišť, kde bude probíhat odborná praxe

 • jmenný seznam školitelů a lektorů jednotlivých pracovišť odborné praxe, kteří se budou podílet na praktickém vzdělávání, včetně dokladů o odborné nebo specializované způsobilosti, popřípadě o jiné kvalifikaci, odpovídající zaměření porodní asistence (příp. dětská sestra).
  (doklady o vzdělání je možné předkládat v prosté kopii)

 • doklady o odborné (případně i specializované způsobilosti) fyzické osoby odpovídající za odbornou úroveň a průběh vzdělávání (garanta praktického vyučování) odpovídající zaměření porodní asistence.
  (doklady o vzdělání je možné předkládat v prosté kopii)

 • doklady o věcném a technickém vybavení žadatele, popř. smluvního zařízení, kterým je zabezpečen vzdělávací program
  (čestné prohlášení)

 • doklady o druhu a rozsahu zdravotních služeb poskytovaných žadatelem, popř. smluvním zařízení v příslušném oboru – oprávnění k poskytování zdravotních služeb
  (volitelné – postačí neověřená kopie. Rozhodnutí je vydáváno krajskými úřady.)

 • smlouvy o vzájemné spolupráci
  (v případě smluvních partnerů)

 • doklad o oprávnění užívat prostory, v nichž bude probíhat vzdělávání

 • doklad o zaplacení správního poplatku
  (v případě platby bankovním převodem)

5

Žádost, včetně příloh, lze podat:

a

datovou schránkou MZ: pv8aaxd

b

emailem se zaručeným elektronickým podpisem podaným na adresu mzcr@mzcr.cz

c

poštou na adresu MZ

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Odbor ONP
Palackého náměstí 4
128 01 Praha 2

V případě podání poštou se žádost předkládá v trojím písemném vyhotovení a v elektronické podobě (flash disk nebo CD).

d

osobně na podatelnu MZ

V případě osobního podání na podatelnu se žádost předkládá v trojím písemném vyhotovení a v elektronické podobě (flash disk nebo CD).

 

Ministerstvo zdravotnictví rozhodne o udělení, prodloužení, neudělení nebo odejmutí akreditace do 60 dnů po obdržení stanoviska Akreditační komise

Platnost akreditace lze prodloužit, pokud akreditované zařízení doručí žádost o prodloužení akreditace ministerstvu nejpozději 120 dnů přede dnem skončení platnosti a doloží doklady uvedené v § 46 zákona 96/2004 Sb.

V případě podání žádosti o prodloužení akreditace se předkládají všechny požadované podklady, které jsou nedílnou součástí žádosti o udělení akreditace.

 


Kontaktní osoba:

Mgr. Marta Faiereislová

Email: mzcr@mzcr.cz
Telefon: +420 224 97 2387

Přílohy