Seznam vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2019

Vytvořeno: 5. 4. 2019 Poslední aktualizace: 5. 4. 2019

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam žádostí o dotaci na rezidenční místo pro rok 2019 dle zákona č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, které byly vyloučeny pro nesplnění formálních náležitostí uvedených v metodice, tj. např.:

 • Chybí Rozhodnutí o udělení akreditace platné do 30. 6. 2017
 • Chybí Rozhodnutí o akreditaci
 • Předložená akreditace je na jiný subjekt
 • Chybí oprávnění poskytování zdravotních služeb
 • Chybí žádost o udělení akreditace na základní kmen
 • Chybí žádost o udělení akreditace na základní kmen a specializační výcvik
 • Chybí výpis z obchodního rejstříku
 • Chybí kopie smlouvy s akreditovaným zařízením
 • Není předložen životopis školitele
 • Není doloženo čestné prohlášení o bezdlužnosti
 • Není doložen formulář Informace o vlastnické a ovládací struktuře právnické osoby
 • Není vyplněn formulář Informace o vlastnické a ovládací struktuře právnické osoby
 • Ve formuláři Informace o žadateli je uveden jiný obor specializačního vzdělávání
 • Výpis z obchodního rejstříku je starší tří měsíců
 • Nebylo doručeno na adresu administrátora, ale osobně na MZ ČR
 • Žádost byla doručena po termínu stanoveném Metodikou
 • Nebyla dodržena forma doručení podle Metodiky

V příloze je tabulka se seznamem žádostí, které nevyhověly některým formálním náležitostem. Námitka musí být doručena na Ministerstvo zdravotnictví do 5 pracovních dní ode dne uveřejnění seznamu.

Námitka bude vypořádávána pouze v případě, že bude do daného termínu zaslána společně s odůvodněním. V opačném případě námitka nebude vypořádávána a Ministerstvo zdravotnictví bude jednat tak, jako by žadatel námitku vůbec nepodal.

Přílohy