Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Certifikovaný kurz – základní informace

Vytvořeno: 18. 3. 2014 Poslední aktualizace: 22. 2. 2024

Certifikovaný kurz uskutečňuje akreditované zařízení, kterému byla udělena/prodloužena akreditace Ministerstvem zdravotnictví, a to na základě vzdělávacího programu uveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví či vypracovaného vzdělávacího programu žadatelem na základě podmínek stanovených v § 61 zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních. K přípravě vzdělávacího programu je k dispozici Metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu certifikovaného kurzu. Tento metodický pokyn naleznete v příloze: Metodický pokyn CK

V přílohách zároveň naleznete Minimální požadavky vzdělávacích programů certifikovaných kurzů, viz níže. Všechny přílohy

Certifikovaným kurzem zdravotničtí pracovníci nebo jiní odborní pracovníci získávají zvláštní odbornou způsobilost pro úzce vymezené zdravotnické činnosti, které prohlubují získanou odbornou nebo specializovanou způsobilost. Certifikovaným kurzem nelze nahradit získání odborné nebo specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání.

Činnosti, ke kterým absolvent získá zvláštní odbornou způsobilost, nesmí být činnostmi, které již absolvent umí z pregraduálního vzdělávání. Konkrétní náležitosti jsou dále stanoveny ve znění § 61 zákona č. 96/2004 Sb.

 


Zpět na rozcestník akreditace


 

Průběh certifikovaného kurzu

Průběh certifikovaného kurzu zajišťuje akreditované zařízení, které získalo akreditaci v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů.

Akreditované zařízení po úspěšném absolvování certifikovaného kurzu vydá certifikát o získání zvláštní odborné způsobilosti. Vydání certifikátu je upraveno vyhláškou č. 77/2018 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání.

 

Vedení dokumentace certifikovaného kurzu

Ministerstvo zdravotnictví vydalo ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví pro zabezpečení vzdělávání v akreditovaných zařízeních Metodický pokyn, který stanoví dílčí součásti dokumentace, které je nutné vést pro doložení povinností vyplývajících ze vzdělávacího programu, jako jsou např. podmínky přijetí do kurzu (věk, vzdělání, zdravotní způsobilost), splnění učebního plánu a osnov jednotlivých předmětů v celém rozsahu, způsob zakončení kurzu atd., a které jsou archiválií podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Tento metodický pokyn naleznete v příloze: Metodický pokyn – vedení dokumentace průběhu SV, CK & AKK

 


Žádost o udělení / prodloužení akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu Certifikovaného kurzu

 

1
Vyplňte žádost přes aplikaci EZP a uložte ji.

Žádost v aplikaci EZP

2
Žádost podepište elektronicky, případně vytiskněte a podepište ručně.
3
Uhraďte správní poplatek ve výši 1000 Kč:

a
formou kolkové známky, kterou nalepíte na vytištěnou žádost
(lze zakoupit na pobočkách České pošty)

V případě nalepení kolkové známky je nutné žádost podat poštou či osobně, nestačí kopie do datové schránky nebo emailu.

b
bankovním převodem na účet Ministerstva zdravotnictví:

 • Číslo účtu: 3711-0002528001/0710
 • Variabilní symbol: 2553
 • Zpráva pro příjemce: IČO a název organizace, popř. jméno a příjmení žadatele

K žádosti poté doložte kopii potvrzení o převodu.

Bankovní poplatky spojené s úhradou správního poplatku hradí vždy žadatel. Na účet MZ ČR musí být připsána příslušná částka. Pokud by byla připsána částka nižší, bude žadatel vyzván k doplacení stanovené částky.

4
K žádosti přiložte požadované přílohy:

 • příslušný vzdělávací program včetně seznamu lektorů/školitelů s uvedením témat, předmětů či modulů, které budou zajišťovat
  (vzdělávací program se zpracovává na základě příslušného Metodického pokynu k přípravě a realizaci vzdělávacího programu)

 • doklady o odborné či specializované způsobilosti, popř. jiné kvalifikaci, odpovídající zaměření vzdělávacího programu všech fyzických osob podílejících se na realizaci vzdělávacího programu
  (doklady o vzdělání lektorů či školitelů je možné předkládat v prosté kopii)

 • doklady o věcném a technickém vybavení žadatele, popř. smluvního zařízení, kterým je zabezpečen vzdělávací program
  (čestné prohlášení)

 • doklady o druhu a rozsahu zdravotních služeb poskytovaných žadatelem, popř. smluvním zařízení v příslušném oboru – oprávnění k poskytování zdravotních služeb
  (volitelné – postačí neověřená kopie. Rozhodnutí je vydáváno krajskými úřady.)

 • smlouvy o vzájemné spolupráci
  (v případě smluvních partnerů)

 • doklad o oprávnění užívat prostory, v nichž bude probíhat vzdělávání

 • doklad o zaplacení správního poplatku
  (v případě platby bankovním převodem)

5

Žádost, včetně příloh, lze podat:

a

datovou schránkou MZ: pv8aaxd

b

emailem se zaručeným elektronickým podpisem podaným na adresu mzcr@mzcr.cz

c

poštou na adresu MZ

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Odbor ONP
Palackého náměstí 4
128 01 Praha 2

V případě podání poštou se žádost předkládá v trojím písemném vyhotovení a v elektronické podobě (flash disk nebo CD).

d

osobně na podatelnu MZ

V případě osobního podání na podatelnu se žádost předkládá v trojím písemném vyhotovení a v elektronické podobě (flash disk nebo CD).

 

Ministerstvo zdravotnictví rozhodne o udělení, prodloužení, neudělení nebo odejmutí akreditace do 60 dnů po obdržení stanoviska Akreditační komise

Platnost akreditace lze prodloužit, pokud akreditované zařízení doručí žádost o prodloužení akreditace ministerstvu nejpozději 120 dnů přede dnem skončení platnosti a doloží doklady uvedené v § 46 zákona 96/2004 Sb.

V případě podání žádosti o prodloužení akreditace se předkládají všechny požadované podklady, které jsou nedílnou součástí žádosti o udělení akreditace.

 


KONTAKTNÍ OSOBA

Mgr. Marcela Šrámková

tajemnice akreditační komise pro nelékařská povolání
E
-mail: mzcr@mzcr.cz
Telefon: +420 224 97 2553

V případě emailového dotazu doporučujeme uvést telefonní číslo pro jeho rychlejší vyřízení.

Přílohy

Minimální požadavky vzdělávacích programů certifikovaných kurzů