Konference na téma „Jak přiblížit zdravotní péči osobám bez přístřeší?“

Vytvořeno: 5. 11. 2021 Poslední aktualizace: 8. 6. 2022

Dne 20. října 2021 se uskutečnila celostátní konference na téma „Jak přiblížit zdravotní péči osobám bez přístřeší?“ k problematice dostupnosti zdravotní péče pro osoby bez přístřeší a ztrátou přístřeší ohrožené. Konference, stejně jako projekt Ministerstva zdravotnictví ČR, cílí na komplexní řešení problematiky, ne pouze na zajištění sezónních opatření nebo humanitárního ubytování. Účastníci se shodli, že řešení problematiky, která se pohybuje napříč sociálně zdravotním pomezím, vyžaduje spolupráci ministerstev, krajů, pojišťoven, měst, lékařů primární péče, lékařů specialistů, nelékařského zdravotnického profesionálů, policie i sociálních služeb. Pilotní tým ordinace je vedle zdravotní sestry, praktického lékaře, popřípadě lékaře specialisty, obohacen také o pozici terénní sestry, která navštěvuje pacienty v jejich přirozeném prostředí a může hodnotit závažnost infekčního či jiného onemocnění. Celý tým je vyškolený v ošetřování osob bez přístřeší
a v hygienické přípravě a identifikaci pacientů zdravotníkům pomáhá sociální služba. Sociální služba se tyto klienty snaží následně začleňovat zpět do běžného života (odesílání na úřady, žádost o nový občanský průkaz, sociální bydlení, oddlužení). Pilotní ordinace momentálně fungují v Ostravě, Olomouci, Pardubicích a Praze.

Problém, který pilotní projekt řeší

Projekt je zaměřený na problematiku bezdomovectví jako faktoru extrémního sociálního vyloučení a chudoby. Přístup k základním zdravotním službám je i pro osoby bez přístřeší ze zákona možný, setkávají se však s častým odmítnutím při jejich vyhledávání (je vyžadována úhrada služby, pokud klient nemá doklady a čerpá péči mimo region uvedeného trvalého bydliště) nebo mají sami nízkou motivaci. „Víme, že jsou to osoby, které mají často psychiatrické diagnózy a není snadné si získat jejich důvěru,“ zmínil ve svém konferenčním příspěvku ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Všechny tyto okolnosti vedou k nerovnému přístupu osob bez přístřeší ke zdravotní péči a opakovaným nákladným hospitalizacím, které jsou navíc jen krátkodobé a zdravotní problém neřeší. Chybí dlouhodobé zaléčení pacientů a včasná prevence.

Pokud klient přijde pozdě a praktický lékař si nevystačí s drobných chirurgickým zákrokem, je nutná hospitalizace na urgentním příjmu. Je však důležité, co se bude tím potom. „Klient se někdy za svou situaci stydí, bezdomovectví často odhalíme až v den jeho propuštění“, zmínila Jana Vargová, sociálně-zdravotní pracovnice z Fakultní nemocnice v Motole. Chybí možnost dlouhodobého zaléčení na lůžku a celkové zlepšení fyzického a psychického stavu.

I během probíhající pandemie fungovaly ordinace v rámci prezenční péče pro cílovou skupinu (byly schopné plnit denní kapacitu ošetření osob požadovanou projektem).COVID-19 ovlivnil zejména výjezdy do terénu, a to tím, že byla dočasně snížena edukace, převazy, zvýšil se naopak převoz infekčních pacientů,“ doplnila evaluátorka projektu Barbora Latečková.

Zásadním souvisejícím problém je nedostatek praktických lékařů v České republice. Je rovněž menšina těch, kteří by měli zájem o práci s touto cílovou skupinou. Momentálně projekt láká zkušené praktiky v důchodovém věku nebo čerstvé absolventy, kteří mají možnost setkat se s infekčními a parazitárními onemocněními, které nejsou v běžné populaci tak časté. V běžném provozu jsou však pacienti bez přístřeší již připraveni k ošetření sociálními pracovníky a naprostá většina ošetření probíhá standardně.

Budoucností péče je multidisciplinární tým v kombinaci s možností zaléčit pacienta.

Průběžné výsledky projektu ukazují, že úzké propojení ordinace praktického lékaře a sociální služby je dobrou praxí, kterou
si odborníci a další zúčastněné strany (jako nemocnice či zástupci měst) pochvalují. Alternativa k pilotním ordinacím momentálně neexistuje,“ okomentoval stávající situaci v Praze jeden z respondentů výzkumu na pražském Magistrátu. V Praze působí jedna z pilotních ordinací NADĚJE Praha, na kterou je navázána i ordinace stomatologa a gynekologa. „Bohužel jsme nedávno přišli o psychiatra, je zde problém se zasmluvněním psychiatrické péče se zdravotními pojišťovnami,“ zmínil ve své prezentaci metodik pražské pilotní ordinace Luboš Turzík. Stejný problém řeší i pilotní ordinace v Olomouci.

Záznam konference je umístěn na webu:

Konference: Jak přiblížit zdravotní péči osobám bez přístřeší? (xtelevize.cz)

Přílohy