Výzva k podání žádosti o udělení statutu pracoviště pro screeningovou kolonoskopii v programu screeningu kolorektálního karcinomu – 2. kolo

Vytvořeno: 4. 3. 2022 Poslední aktualizace: 4. 3. 2022

Ministerstvo zdravotnictví oznamuje, že za účelem doplnění sítě pracovišť pro screening kolorektálního karcinomu vyhlašuje 2. kolo řízení o žádostech o udělení statutu screeningového pracoviště v programu screeningu kolorektálního karcinomu (dále jen statut), podle § 113 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

Výzva s podmínkami pro udělení statutu byla zveřejněna ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví č. 14/2021. Statut bude udělen do 31. 12. 2026.

Žádost o udělení statutu s požadovanými podklady se předkládá Ministerstvu zdravotnictví na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, odbor zdravotní péče, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, a to ve lhůtě do 10 kalendářních dnů od zveřejnění tohoto oznámení. Lhůta pro podání žádosti je zachována, je-li posledním dnem lhůty žádost podána k poštovní přepravě. Bude-li žádost podána prostřednictvím datové schránky, považuje se žádost za včasně podanou, je-li nejpozději poslední den lhůty dodána do datové schránky Ministerstva zdravotnictví. Pro tento účel lze použít doporučený formulář žádosti uvedený v příloze výzvy.

Lhůta stanovená výzvou pro podávání žádostí je stanovena do 15. 3. 2022.

Přílohy