Výzva Malého grantového schématu (MGS 1): Podpora činnosti NNO v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících

Vytvořeno: 31. 3. 2021 Poslední aktualizace: 31. 3. 2021

Ministerstvo zdravotnictví jako Zprostředkovatel malého grantového schématu ve spolupráci s Ministerstvem financí – Zprostředkovatelem programu vyhlašuje dne 31. 3. 2021 výzvu k předkládání žádostí o grant na projekty malého grantového schématu z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Zdraví.

Cílem této výzvy je podpořit činnost nestátních neziskových organizací v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících a přispět tak ke snížení rizika výskytu, eskalace a chronifikace duševních problémů u této cílové populace.

Alokovaná částka pro výzvu je 26 237 517 Kč. Minimální výše grantu je 530 000 Kč, maximální výše grantu je 5 300 000 Kč.

Oprávněnými žadateli v rámci této výzvy jsou nestátní neziskové organizace, z hlediska právní formy (více viz znění výzvy):

  1. obecně prospěšné společnosti;
  2. spolky, příp. ústavy;
  3. nadace a nadační fondy;
  4. církevní právnické osoby.

Podmínkou oprávněnosti žadatele je působení v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících po dobu min. 1 roku v době podání žádosti o grant.

Žádosti o grant bude možné vyplnit a předložit pouze elektronicky prostřednictvím informačního systému IS CEDR. Žádosti lze podávat v termínu od 31. 3. 2021 od 12:00 do 31. 5. 2021 do 12:00 hod.

V druhé polovině dubna se uskuteční online seminář pro žadatele, který bude určen pro potenciální zájemce o podání žádosti o grant. Na semináři bude podrobně představena výzva a její zaměření, dále systém hodnocení projektových žádostí a rovněž samotný systém zpracování a předložení žádostí prostřednictvím IS CEDR. O přesném datu konání semináře budeme informovat na webových stránkách www.mzcr.cz/fondyehp.

Text výzvy společně s přílohami obsahujícími bližší informace o výzvě naleznete níže v přílohách.

Pokyn pro příjemce grantů financovaných z Malého grantového schématu programu Zdraví, který upravuje postupy pro realizaci projektů od okamžiku jejich schválení lze nalézt zde.

Přílohy