Výzva k výběru expertních hodnotitelů za účelem evaluace kvality sub-projektů předkládaných do Výzev pro malá grantová schémata

Vytvořeno: 13. 11. 2014 Poslední aktualizace: 13. 11. 2014

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyhlašuje Výzvu k výběru expertních hodnotitelů za účelem evaluace kvality sub-projektů předkládaných do Výzev pro malá grantová schémata Aktivity I. „Psychiatrická péče“ a Aktivity II. „Péče o děti“ Programu CZ 11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaného z Norských fondů 2009-2014.

 

Oblasti, které budou předmětem hodnocení kvality sub-projektů, tematicky vychází ze zaměření výzev:

•Aktivita I. „Psychiatrická péče“: výzva je zaměřena na podporu činnosti nestátních neziskových organizací zacílených na deinstitucionalizaci a destigmatizaci psychiatricky nemocných a psychiatrické péče. Výstupem bude rozvoj aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti péče o duševně nemocné pacienty zaměřená na deinstitucionalizaci a destigmatizaci.

 

•Aktivita II. „Péče o děti“: výzva je zaměřena na podporu činnosti nestátních neziskových organizací ve vybraných oblastech preventivních aktivit zaměřených na dětskou populaci ve vybraných oblastech. Výstupem bude rozvoj aktivit nestátních neziskových organizací v následujících sub-aktivitách:

1) Prevence dětských úrazů: cílem je podpořit činnost nestátních neziskových organizací působících v oblasti snížení výskytu a následků úrazů v dětském věku, a to ve všech aspektech každodenního života (např. kampaně zaměřené na primární, sekundární i terciální prevenci úrazů v dětském věku, konference, workshopy, vzdělávání odborníků);

2) Prevence následků chorob a zdravotních problémů v dětském věku (včetně prenatálního vývoje): cílem sub-aktivity je podpořit činnost nestátních neziskových organizací působící v oblasti péče o děti s perinatální zátěží a ostatními onemocněními, které mají dlouhodobé následky pro kvalitu následujícího života (kampaně zaměřené na primární, sekundární i terciální prevenci, konference, workshopy, tvorba politik v dané oblasti);

3) Vzácné choroby: cílem sub-aktivity je podpořit činnost organizací, které napomáhají nemocným se vzácným onemocněním (kampaně zaměřené na primární, sekundární i terciální prevenci prostřednictvím zvýšení informovanosti o vzácných onemocněních, konference, tvorba politik v dané oblasti).

 

Hledáme odborníky na uvedená témata.

Expertní hodnocení se bude týkat hodnocení kvality žádostí, systém hodnocení je založen na souboru kritérií, která jsou bodově ohodnocena na základě informací stanovených v žádosti a jejích přílohách.

Cena za řádné a včasné vyhotovení hodnocení je 4 000,- Kč za hodnocení sub-projektu.

Všichni zájemci o hodnocení sub-projektů musí být zaregistrováni v databázi expertních hodnotitelů oddělení finančních mechanismů odboru evropských fondů. Hodnotitel musí splňovat podmínky odborné způsobilosti a profesní zkušenosti v dané oblasti (min. 3 let). O zaregistrování do databáze hodnotitelů bude hodnotitel vyrozuměn e-mailem.

V případě Vašeho zájmu zašlete vyplněnou žádost o zaregistrování do databáze expertních hodnotitelů, která je přílohou tohoto dopisu, společně s Vaším strukturovaným životopisem na e-mailovou adresu: tomas.hruza@mzcr.cz.

Přílohy