Výzva k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci Programu na podporu péče o pacienty v terminálním stadiu onemocnění pro rok 2024

Vytvořeno: 31. 8. 2023 Poslední aktualizace: 9. 1. 2024

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního Programu na podporu péče o pacienty v terminálním stadiu onemocnění pro rok 2024.

Žádosti o dotaci lze podávat od 31. srpna do 2. října 2023 (včetně) způsobem uvedeným ve výzvě dotačního programu.

V návaznosti na vyhlášení výzvy upozorňujeme na následující:

 • v případě, že se na žadatele vztahuje zákonná povinnost podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů, je povinen přiložit do příloh žádosti v Grantysu platný úplný nebo částečný výpis z Evidence skutečných majitelů. Povinnost doložit výpis a vyplnit v žádosti osoby s podílem v organizaci mají rovněž NNO, tedy církevní právnické osoby, spolky, ústavy a obecně prospěšné společnosti. Výjimku mají pouze státní a územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace a státem či územními samosprávními celky vlastněné/ovládané a financované společnosti založené nebo zřízené za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu,
 • v případě podání žádosti v rámci priority 1 nebo 4 žadatel dokládá oprávnění k poskytování paliativní péče vydané příslušným krajským úřadem,
 • v případě podpisu žádosti zmocněncem je žadatel povinen přiložit do příloh žádosti plnou moc udělenou statutárním orgánem,
 • termín pro předložení závěrečné zprávy o realizaci projektu je stanoven na 31. ledna 2025.

Doporučení ke kontrole žádosti o dotaci před jejím odesláním:

Před odesláním žádosti věnujte pozornost kontrole výskytu neodstranitelných vad žádosti, které vedou k zastavení řízení ze strany poskytovatele dotace. Přehled neodstranitelných vad naleznete v metodice na straně 13. Mezi nejčastější neodstranitelné vady žádosti patří: 

 • častým důvodem pro zastavení řízení je nedodání všech povinných příloh, zejména pak všech rozpočtových tabulek. Tabulky musí být doloženy ke všem položkám rozpočtu, tedy i k těm na které není požadována dotace (pokud jsou součástí rozpočtu projektu např. služby nebo osobní náklady, přestože na ně není požadována dotace, musí být doloženy příslušné rozpočtové tabulky),
 • přílohy je nutné vložit do souborů žádosti (nikoliv subjektu),
 • před odesláním zkontrolujte, zda částky v rozpočtových tabulkách souhlasí s částkami uvedenými v žádosti o dotaci a jestli jsou všechny tabulky řádně vyplněny,
 • zachovejte předepsaný formát žádosti o dotaci i rozpočtových tabulek,
 • číslo bankovního účtu uvedené v žádosti musí být shodné s bankovním účtem v povinné příloze,
 • indikátory musí být jasně specifikovány včetně uvedení číselného údaje tak, aby byla možná kvantitativní kontrola po ukončení projektu (pokud např. uvedete počet kurzů pro zdravotníky 3, tak nelze zjistit kolik přesně zdravotníků kurz absolvovalo, je nutné zadat přesný počet proškolených zaměstnanců),
 • velkou pozornost věnujte nastavení indikátorů. Pokud zvolíte přednastavené indikátory pro zvolenou prioritu, zadejte do pole hodnota indikátoru konkrétní číslo. Pokud zvolíte variantu vlastní indikátory zadejte vždy název indikátoru např. polohovací lůžka, jednotku indikátoru např. počet kusů a do pole hodnota indikátoru uveďte konkrétní číslo např. 4 (zkontrolujte, zda máte nastaveny indikátory pro všechny výstupy projektu).  Neúplně vyplněné indikátory projektu jsou důvodem pro zastavení řízení,
 • spolufinancování musí mít přímou spojitost s projektem, nelze vykazovat např. provozní náklady nebo mzdy nesouvisející s realizací projektu (opakovaně se stává, že je předkládána žádost, kde jsou zahrnuty veškeré předpokládané mzdové a provozní náklady daného střediska, takto podaný projekt je velmi těžké zpracovat a velmi často obsahuje neodstranitelné vady, případně je nutné jej kompletně přepracovat. Pokud žádáte dotaci např. 70 000 Kč na 4 polohovací lůžka v hodnotě 100 000 Kč, uveďte pouze spolufinancování v rámci tohoto nákupu, a ne provozní náklady celého zařízení),
 • zkontrolujte, zda je žádost řádně podepsána dle pokynů uvedených v metodice,
 • žádost je nutné do 2. října odeslat v systému Grantys a rovněž datovou schránkou na MZ.

Pro bezproblémový průběh administrativního procesu věnujte pozornost rovněž kontrole výskytu následujících vad či nedostatků v předkládaných žádostech: 

 • u priority 1 je umožněno žádat pouze na neinvestiční vybavení do 40 000 Kč uvedené v metodice (velmi často je v žádosti uvedeno i jiné vybavení a žadatel musí žádost zbytečně přepracovávat),
 • častou chybou je použití nesprávných tabulek či tabulek pro jiné dotační období, prosím zkontrolujte si, zda jste ve výběru souborů ke stažení nejprve zadali dotační program pro daný rok, pak se Vám budou nabízet pouze aktuální přílohy (výběr probíhá rolováním, kdy máte pod polem soubory ke stažení uvedeny všechny výzvy – rolováním v nabídce vyberte výzvu pro aktuální období – PPNN 2024 – NEINVESTICE),
 • rozpočtové tabulky odevzdávejte v předepsaném editovatelném formátu, aby bylo možné obsah kopírovat,
 • ze žádosti musí být zřejmé, že požadované položky splňují podmínky metodiky (např. zda jsou kurzy pro zdravotnické pracovníky akreditovány nebo certifikované),
 • rozpočtové tabulky přednášková a ediční činnost musí v souhrnu odpovídat celkové částce žádané dotace,
 • do pole cíle projektu, cílová skupina apod. vyplňte konkrétní výstupy projektu, přesnou specifikaci cílové skupiny. V případě poskytovatelů paliativní péče uveďte kapacitu zařízení, počet klientů v uplynulém období a bližší specifikaci cílové skupiny a poskytovaných služeb. Vzhledem k tomu, že tento dotační program je zaměřen na podporu péče o terminálně nemocné, není nutné u každého projektu uvádět obecný popis paliativní hospicové péče a její přínos pro společnost,
 • v případě, že zasíláte dodatek ke smlouvě o běžném účtu, je nutné zaslat i původní smlouvu,
 • vygenerovaný formulář žádosti nesmí být dodatečně upravován.

Doporučujeme nenechávat podání žádostí až na poslední týden platnosti výzvy. Raději začněte s předstihem a v případě nejasností kontaktujte správce dotace: Ingrid Mrňová, tel.: 724333770, e-mail: ingrid.mrnova@mzcr.cz.

Výše uvedené informace nenahrazují plné znění metodiky Programu na podporu péče o pacienty v terminálním stadiu onemocnění.

Pokud budete mít problém či dotazy týkající se systému Grantys, kontaktujte technickou podporu na tel.: 515903115 nebo e-mailu: grantys@nap.cz.

Informace k aktualizaci Metodiky: Mezi hodnotící kritéria bylo nově na základě návrhu oponenta přidáno kritérium „Potřebnost projektu“. Celkový možný počet udělených bodů není tedy 16, ale 18.

Přílohy