Výzva k předkládání žádostí o grant sub-projektů do malého grantového schématu pro Aktivitu I. Psychiatrická péče

Vytvořeno: 27. 10. 2014 Poslední aktualizace: 27. 10. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako Zprostředkovatel malých grantových schémat (MGS) v rámci Programu CZ 11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaných z Norských fondů 2009 – 2014 vyhlásilo dne 15. října 2014 výzvy k předkládání žádostí o grant na sub-projekty.  Žádosti je možné předkládat do MGS pro Aktivitu I. Psychiatrická péče a MGS pro Aktivitu II. Péče o děti.

Alokovaná částka pro výzvu pro Aktivitu I. Psychiatrická péče je 60 907 255 Kč t.j. 2 298 387 EUR. Celková alokace je indikativně rozdělena do dvou sub-aktivit:

Alokace pro investiční aktivity (deinstitucionalizace): 40 907 255 Kč, tj. 1 543 670 EUR;

Alokace pro neinvestiční aktivity (destigmatizace): 20 000 000 Kč, tj. 754 716 EUR.

Cílem MGS pro Aktivitu I. Psychiatrická péče je podpora činnosti nestátních neziskových organizací zacílených na deinstitucionalizaci a destigmatizaci psychiatricky nemocných a psychiatrické péče.

Oprávnění žadatele

Oprávněnými žadateli jsou všechny nestátní neziskové organizace, které mají stanovenou právní formu, mají nekomerční povahu, nezávislou na místní, regionální i centrální vládě, politických stranách a obchodních společnostech.
Podmínkou oprávněnosti je min. půl roční historie činnosti v daném oboru.

Každý žadatel může podat maximálně 2 žádosti (jak v rámci obou sub-aktivit, tak v rámci jedné sub-aktivity).

Žádosti je možné doručit do 15. 12. 2014 do 16:00 osobně nebo poštou na adresu Ministerstva zdravotnictví ČR.

Dokumenty k výzvě a bližší informace naleznete zde.