Výzva k podání žádostí o poskytnutí institucionální podpory na rok 2022 na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Vytvořeno: 13. 4. 2022 Poslední aktualizace: 13. 4. 2022

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) poskytuje na základě zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (dále jen „DKRVO“).

Dne 8. 2. 2017 schválila vláda nový způsob hodnocení výzkumných organizací (dále jen „VO“) s názvem „Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací“ (dále jen „Metodika 17+“). Na základě proběhlých jednání, doručených podkladů od příjemců institucionální podpory (dále jen „IPO“), zveřejněných výsledků Modulu 1 a 2 Metodiky 17+ a s ohledem na přidělené finanční prostředky ze státního rozpočtu, byl schválen následující postup výpočtu IPO na rok 2022.

Pro poskytnutí institucionální podpory na rok 2022 jsou rozhodující jednak finanční prostředky na institucionální podporu přidělené ze státního rozpočtu, přiznané finanční prostředky v roce 2021, výstupy Modulu 1 a 2 dle Metodiky 17+ a dále data od jednotlivých příjemců IPO v podobě parametrů pro hodnocení VO za léta 2018, 2019 a 2020, která byla schválena členy Komise pro IPO. Některé hodnotící parametry přitom vycházejí z dat, která MZ získává prostřednictvím RVVI z WOS.

Na jednání, kterého se zúčastnili zástupci RVVI, zástupci odborných panelů a zástupci MZ, bylo zástupcům MZ sděleno, že data, která byla v roce 2021 předána RVVI ze strany WOS, vykazují pro úroveň VO chybovost. Problém s daty se v aktuálním hodnocení projevil v identifikaci reprint autorů u některých VO. Na dotaz termínu opravy bylo zástupcem RVVI sděleno, že chybná data pro nyní hodnocené období opravena nebudou, náprava bude provedena až v následujícím období. Zveřejněné údaje o reprint autorech nelze tedy ani po dalších jednáních použít. Údaje o reprint autorech jsou přitom součástí výpočtu IPO vycházející ze schválené Metodiky hodnocení výzkumných organizací v resortu Ministerstva zdravotnictví.

Z výše uvedených důvodů byl poradou vedení v čele s panem ministrem schválen výpočet IPO a následné vyplacení částky určené na DKRVO na rok 2022 ve dvou termínech.

 1. zálohová platba – její výše představuje 70 % výše podpory přidělené dané výzkumné organizaci v roce 2021. Jde o tzv. stabilizační část institucionální podpory, na kterou výsledky hodnocení, a tedy dat dodávaných RVVI, nemají vliv;
 2. doplatek – MZ vyzve příjemce IPO, aby údaje o reprint autorech své VO zkontrolovali, případně poslali opravené údaje. Pokud tak učiní všichni oslovení, bude použit vzorec výpočtu vycházející ze schválené Metodiky hodnocení výzkumných organizací v resortu Ministerstva zdravotnictví. V případě, že se nepodaří chybná data opravit, bude zbývající částka IPO na rok 2022 vyplacena dle procentního podílu VO na výkonnostní složce celkového rozvoje výzkumných organizací za rok 2021, který je rovněž součástí výpočtu schválené Metodiky.

MZ jako poskytovatel v případě této výzvy nevyužívá možnosti postupu podle ustanovení § 14k, § 14l a § 14p zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

Závěrem si Vás dovoluji požádat o zpracování a následné zaslání vyplněných podkladů (opatřených příslušnými razítky a podpisem osoby jednající jménem žadatele) potřebných pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory pro rok 2022 – I. ZÁLOHA na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, viz přílohy tohoto dopisu, na adresu:

Ministerstvo zdravotnictví

odbor vědy a lékařských povolání

oddělení vědy, výzkumu a dotací na vzdělávání

Ing. Jana Hejnová

Palackého náměstí 4

128 01 Praha 2

a to prostřednictvím datové schránky a zároveň elektronicky na e-mail: veda@mzcr.cz (podepsaná naskenovaná Žádost ve formátu pdf a Tabulka rozpočtu ve formátu xls) nejpozději do 22. 4. 2022. V tištěné formě podklady posílat nemusíte.

Zároveň si Vás dovoluji požádat o součinnost při kontrole a případné opravě chybných dat u reprint autorů Vaší VO. Informaci o provedené kontrole včetně eventuální opravy pošlete na výše uvedenou adresu stejným způsobem nejpozději do 30. 4. 2022.

Na základě provedených oprav a Vámi vyplněné a zaslané Žádosti včetně Tabulky rozpočtu – II. DOPLATEK bude vystaveno Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory pro rok 2022 na DKRVO – II. DOPLATEK a neprodleně vyplacen doplatek IPO pro rok 2022.

Věřím, že opatření, ke kterému přistupuje MZ za stávající velmi komplikované situace spojené zároveň s rozpočtovým provizoriem, přijmete s pochopením a že v blízké době Vám bude moci být vyplacen kromě zálohové platby na DKRVO i doplatek IPO.

 

Přílohy:

 1. Žádost o poskytnutí institucionální podpory pro rok 2022 na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace – I. ZÁLOHA
 2. TABULKA ROZPOČET – Institucionální podpora 2022 – I. ZÁLOHA
 3. Tabulka Rozdělení ZÁLOHOVÝCH plateb IPO na DKRVO 2022
 4. Tabulky reprint autorů k opravě (vzhledem k rozsahu údajů bude tabulka reprint autorů k opravě odeslána každé VO individuálně)

 

Rozdělovník – seznam oprávněných žadatelů:

 1. Endokrinologický ústav
 2. Fakultní nemocnice Brno
 3. Fakultní nemocnice Hradec Králové
 4. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 5. Fakultní nemocnice Olomouc
 6. Fakultní nemocnice Ostrava
 7. Fakultní nemocnice Plzeň
 8. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 9. Fakultní nemocnice v Motole
 10. Institut klinické a experimentální medicíny
 11. Masarykův onkologický ústav
 12. Národní ústav duševního zdraví
 13. Fakultní nemocnice Bulovka
 14. Nemocnice Na Homolce
 15. Revmatologický ústav
 16. Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace
 17. Fakultní Thomayerova nemocnice
 18. Ústav hematologie a krevní transfuze
 19. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Přílohy