Výzva k podání žádostí o poskytnutí institucionální podpory na rok 2022 na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace – II. DOPLATEK

Vytvořeno: 31. 5. 2022 Poslední aktualizace: 31. 5. 2022

S odvoláním na dopis č. j. MZDR 11695/2022-1/VLP ze dne 11. dubna 2022 si Vás dovolujeme informovat o způsobu výpočtu doplatku institucionální podpory (dále jen „IPO“) na rok 2022.

Pro rekapitulaci uvádíme, že na jednání tzv. tripartity, které proběhlo dne 7. prosince 2021 a kterého se zúčastnili zástupci Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „RVVI“), zástupci odborných panelů a zástupci MZ, bylo zástupcům MZ sděleno, že data, která byla v roce 2021 předána RVVI ze strany WOS, vykazují pro úroveň výzkumných organizací (dále jen „VO“) chybovost. Problém s daty se v aktuálním hodnocení projevil v identifikaci reprint autorů u některých VO. Zástupcem RVVI bylo sděleno, že chybná data pro nyní hodnocené období opravena nebudou, náprava bude provedena až v následujícím období. Zveřejněné údaje o reprint autorech nelze tedy ani po dalších jednáních použít. Údaje o reprint autorech jsou přitom součástí výpočtu IPO vycházející ze schválené Metodiky hodnocení výzkumných organizací v resortu MZ.

Aby bylo možno postupovat při výpočtu podpory dle schválené Metodiky hodnocení výzkumných organizací v resortu MZ, pokusilo se MZ data narovnat tím, že vyzvalo příjemce IPO, aby údaje o reprint autorech své VO zkontrolovali, případně poslali opravené údaje. Na základě četných dotazů a následných jednání však bylo zjištěno, že rozsah chyb v podkladových materiálech získaných z Hodnocení podle Metodiky M17+ pro příslušné období je podstatně závažnější, než jsme byli původně (tj. v čase, kdy byly odeslány údaje ke kontrole) ze strany RVVI informováni.

Abychom předešli časovým průtahům při výplatě zbývajících finančních prostředků a rizikům chybovosti při alokaci IPO, kterou jsme díky výše uvedenému vyhodnotili jako vysokou, bylo rozhodnuto, že zbývající částka IPO na rok 2022 bude dopočtena dle procentního podílu VO na výkonnostní složce celkového rozvoje výzkumných organizací za rok 2021, který je součástí výpočtu schválené Metodiky hodnocení výzkumných organizací v resortu MZ. Zároveň byl porovnán dopad získaného výsledku se škálováním RVVI, kde jsou VO rozděleny do kategorií:

A REZ – Vynikající (excellent) 

 • Ve výzkumných parametrech globálních oborů mezinárodně kompetitivní instituce a/nebo instituce se silným inovačním potenciálem a vynikajícími výsledky aplikovaného výzkumu a/nebo instituce naplňující vynikajícím způsobem svěřenou misi.

B REZ – Velmi dobrá (very good) 

 • Instituce vyrovnané kvality s výbornými výsledky výzkumu, dostatečným inovačním potenciálem a/nebo významnými výsledky aplikovaného výzkumu, výsledky VaVaI odpovídají účelu zřízení.

CREZ – Průměrná (average)

 • Instituce nevyrovnané kvality, v parametrech základního a/nebo aplikovaného výzkumu dosahující v převážné míře dobrých nebo průměrných výsledků a/nebo instituce, která průměrně naplňuje účel zřízení.
 • VO se strategií a snahou odstraňovat slabé stránky a nedostatky.

D REZ – Podprůměrná (below average)

 • Instituce v převážné většině parametrů základního a/nebo aplikovaného výzkumu podprůměrná.
 • VO s řadou slabých stránek a nedostatků a omezenou snahou je odstraňovat.

Porovnáním bylo zjištěno, že u 6 VO, které byly zaškálovány jako „A“ by došlo k propadu financí, naopak VO zaškálovaným jako „C“ a „D“, by se finance navýšily.

S cílem stabilizovat finanční prostředky IPO a zároveň přiblížit rozdělování finančních prostředků IPO hodnocení na národní úrovni byl schválen způsob rozdělení doplatku finančních prostředků na DKRVO mezi jednotlivé výzkumné organizace pro rok 2022 následovně:

 • „C“ a „D“ – tyto VO obdrží v roce 2022 stejnou úhrnnou částku jako v roce 2021. Jde o Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, Fakultní nemocnici Olomouc, Fakultní nemocnici Ostrava, Fakultní nemocnici Plzeň, Fakultní nemocnici Bulovka a Fakultní Thomayerovu nemocnici. Uspořena bude částka 13 211 611 Kč.
 • „B“ – vypočtenou částku na rok 2022 dle % výkonnosti včetně vypočteného zvýšení obdrží. Jde o Fakultní nemocnici Brno, Fakultní nemocnici Hradec Králové a Státní zdravotní ústav.
 • „A“, u kterých by výpočtem došlo ke snížení financí, jsou ponechány na úrovni roku 2021. Jde o Institut klinické a experimentální medicíny, Nemocnici Na Homolce, Revmatologický ústav a Ústav hematologie a krevní transfuze.
 • „A“, u kterých by výpočtem mělo dojít ke snížení financí, ale které v minulých letech obdržely mimořádnou částku na IPO ve formě Národního programu udržitelnosti (Masarykův onkologický ústav), či mimořádnou dotaci (Národní ústav duševního zdraví), což zvýšilo jejich kalkulovaný fixní základ, obdrží vypočtenou částku na rok 2022 dle % výkonnosti roku 2021, včetně vypočteného snížení.
 • „A“, která čerpala v roce 2021 prostředky z NPU, obdrží finanční prostředky dle % výkonnosti roku 2021. Další navýšení tato VO nedostane. Jedná se o Fakultní nemocnici v Motole.
 • „A“, které dle % výkonnosti vychází na rok 2022 zvýšení, obdrží navýšení v podobě alikvotní částky % výkonnosti kalkulované ze sumy, která byla odejmuta VO zaškálovaným jako „C“ nebo „D“. Celkově se rozdělí částka 1 907 664 Kč. Přiznána je Endokrinologickému ústavu, Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně a Všeobecné fakultní nemocnici.

Výpočet jednotlivých částek je uveden v tabulce..

Závěrem si Vás dovoluji požádat o zpracování a následné zaslání vyplněných podkladů (opatřených příslušnými razítky a podpisem osoby jednající jménem žadatele) potřebných pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory pro rok 2022 – II. DOPLATEK na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, viz přílohy tohoto dopisu, na adresu:

Ministerstvo zdravotnictví

odbor vědy a lékařských povolání

oddělení vědy, výzkumu a dotací na vzdělávání                     

Ing. Jana Hejnová

Palackého náměstí 4

128 01 Praha 2

a to prostřednictvím datové schránky a zároveň elektronicky na e-mail: veda@mzcr.cz (podepsaná naskenovaná Žádost ve formátu doc.x a Tabulka rozpočtu ve formátu xlsx) nejpozději do 8. 6 2022. V tištěné formě podklady posílat nemusíte.

Následně bude vystaveno rozhodnutí, ve kterém budou uvedeny zálohové a doplatkové částky a zároveň celková částka IPO na rok 2022.

Ze strany RVVI jsme byli ujištěni, že chybovost v aktuálně hodnocených datech bude napravena v následujícím období a že se situace již nebude opakovat.

Přílohy