Výzva k podání žádostí o poskytnutí institucionální podpory na rok 2021 na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Vytvořeno: 19. 2. 2021 Poslední aktualizace: 19. 2. 2021

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) poskytuje na základě zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (dále jen „DKRVO“).

Dne 8. 2. 2017 schválila vláda nový způsob hodnocení výzkumných organizací (dále jen „VO“) s názvem „Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací“ (dále jen „Metodika 17+“). Na základě proběhlých jednání, doručených podkladů od příjemců institucionální podpory (dále jen „IPO“), zveřejněných výsledků Modulu 1 a 2 Metodiky 17+ a s ohledem na přidělené finanční prostředky ze státního rozpočtu, byl schválen následující postup výpočtu IPO na rok 2021.

Pro poskytnutí institucionální podpory na rok 2021 jsou rozhodující jednak přiznané finanční prostředky v roce 2020, výstupy Modulu 1 a 2 dle Metodiky 17+ a dále data od jednotlivých příjemců IPO v podobě parametrů pro hodnocení VO za léta 2017, 2018 a 2019.

Základ pro výpočet tvoří komponenty A, B a C, kde komponenta A představuje profil výzkumné organizace a vychází z parametrů hodnocených v rámci Modulu 3 – společenská relevance, Modulu 4 – viabilita a Modulu 5 – strategie a koncepce dle metodiky M17+. Společenská relevance v rámci Komponenty A vychází především z výsledků VO v rámci Modulu 1 metodiky M17+ hodnocených z hlediska jejich společenské relevance. Předmětem hodnocení je vždy podíl výsledků VO (vzhledem k ostatním VO v rámci resortu) ohodnocených známkou 1 a 2 v rámci oboru Medical and Health Sciences. K výpočtu byly využity údaje z Tabulky parametrů pro hodnocení VO, která byla schválena členy Komise pro IPO a Pracovní skupiny pro IPO.

Komponenta B vychází z Modulu 2 metodiky M17+, kde jsou hodnoceny vždy poslední 3 roky s dostupnými daty v rámci Modulu 2 (bibliometrie pro jednotlivé VO). V komponentě B se vždy pracuje s agregovaným profilem VO (tj. s profilem agregujícím data za všechny výzkumné oblasti relevantní pro danou VO), s celkovým počtem publikací indexovaných ve WOS, počtem publikací v Q1, počtem publikací reprint autory (domácí expertíza) a počtem publikací s více než 30 autory.

Komponentu C tvoří stabilizační složka podpory VO a vychází z výše poskytnuté podpory IPO v roce 2020.

Váha jednotlivých komponent byla stanovena následovně.

Komponenta C = 70 %

Komponenta A + B = 30 % (z toho A = 25 %, B = 75 %).

Základ pro výpočet IPO na rok 2021 vychází z částky poskytnuté příjemcům IPO v roce 2020. Aby byl dodržen postupný mírný nárůst finančních prostředků, byla celková loni vyplacená částka zvýšena o 3 %, tedy o 20 594 610 Kč na 707 081 867 Kč. Zbylé finanční prostředky alokované ze státního rozpočtu ve výši 32 587 514 Kč budou ponechány jako rezerva do dalších let, aby bylo možno alespoň mírně poskytnuté finanční prostředky plynule navyšovat, jak doporučuje Metodika M17+ i RVVI.

V rámci přidělených finančních prostředků ze státního rozpočtu na rok 2021 bylo ze strany RVVI vyčleněno 82 mil. Kč na NPU (Národní program udržitelnosti). Pokud by tato částka byla rozdělena mezi oprávněné VO, došlo by u ostatních příjemců k výraznému propadu finančních prostředků, proto bylo rozhodnuto použít prostředky převedené z NPU pro všechny příjemce institucionální podpory a mezi VO, které byly v minulých letech z NPU financovány, rozdělit pouze částku meziročního 3% navýšení rozpočtu. Z prostředků NPU byly v rámci resortu MZ financovány různou měrou tyto organizace: FN Olomouc, FN v Motole, Masarykův onkologický ústav, Národní ústav duševního zdraví a FNUSA-ICRC. Jelikož financování NÚDZ a FNUSA-ICRC bude pro rok 2021 zajištěno bez využití prostředků převedených z NPU, bylo schváleno rozdělení částky odpovídající meziročnímu 3% navýšení (20 594 610 Kč) mezi FN v Motole, FN Olomouc a Masarykův onkologický ústav, a to z 20 % na základě výsledků výkonnostní složky a z 80 % na základě podílu čerpaných peněz v rámci NPU. Celkem čerpaly v letech 2014 – 2020 organizace spadající do resortu MZ průměrně 20 mil. Kč ročně. K této problematice uvádíme, že v současné době probíhají jednání o NPU, s cílem navýšení finančních prostředků přímo určených na NPU, které by byly vedeny mimo prostředky IPO, takže by již nebylo potřeba řešit, zda vyčleněné prostředky na NPU použít skutečně na NPU, či je rozdělit mezi všechny příjemce IPO. Dosavadní pokyny od zástupců RVVI zněly, že rozdělování finančních prostředků je zcela v kompetenci poskytovatele.

Přílohou tohoto dopisu Vám zasílám soubor s výpočtem částek na DKRVO pro výzkumné organizace a k vyplnění rovněž i Žádost o poskytnutí institucionální podpory pro rok 2021 na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (dále jen „Žádost“). Dovoluji si poukázat na skutečnost, že obdobně jako tomu bylo v roce 2020, tvoří přílohu Žádosti Tabulka rozpočet, ve které uvedete podrobné členění dotace, a která bude obdobně jako v roce 2020 nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory pro rok 2021 na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.

Na základě Vámi vyplněné a zaslané Žádosti včetně Tabulky rozpočtu bude vystaveno Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory pro rok 2021 na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.

MZ jako poskytovatel v případě této výzvy nevyužívá možnosti postupu podle ustanovení § 14k, § 14l a § 14p zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

Závěrem si Vás dovoluji požádat o zpracování a následné zaslání vyplněných podkladů potřebných pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory pro rok 2021 na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, viz přílohy tohoto dopisu, na adresu:

Ministerstvo zdravotnictví

odbor vědy a lékařských povolání

oddělení vědy, výzkumu a dotací na vzdělávání

Ing. Jana Hejnová

Palackého náměstí 4

128 01 Praha 2

a to v tištěné podobě opatřené příslušnými razítky a podpisem osoby jednající jménem žadatele) a zároveň elektronicky na e-mail: veda@mzcr.cz (podepsaná naskenovaná Žádost ve formátu pdf a Tabulka rozpočtu ve formátu xls) nejpozději do 20. 3. 2021.

Přílohy:

 1. Žádost o poskytnutí institucionální podpory pro rok 2021 na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
 2. TABULKA ROZPOČET – Institucionální podpora 2021
 3. Tabulka Rozdělení plateb institucionální podpory na DKRVO pro stávající příjemce institucionální podpory pro rok 2021

Rozdělovník – seznam oprávněných žadatelů:

 1. Endokrinologický ústav
 2. Fakultní nemocnice Brno
 3. Fakultní nemocnice Hradec Králové
 4. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 5. Fakultní nemocnice Olomouc
 6. Fakultní nemocnice Ostrava
 7. Fakultní nemocnice Plzeň
 8. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 9. Fakultní nemocnice v Motole
 10. Institut klinické a experimentální medicíny
 11. Masarykův onkologický ústav
 12. Národní ústav duševního zdraví
 13. Nemocnice Na Bulovce
 14. Nemocnice Na Homolce
 15. Revmatologický ústav
 16. Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace
 17. Thomayerova nemocnice
 18. Ústav hematologie a krevní transfuze
 19. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Přílohy