Výzva k podání žádostí o poskytnutí institucionální podpory na rok 2018

Vytvořeno: 9. 3. 2018 Poslední aktualizace: 9. 3. 2018

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) poskytuje na základě zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků (dále jen „DKRVO“).

Pro poskytování DKRVO jsou rozhodující výsledky Hodnocení výzkumných organizací, které provádí každoročně Úřad vlády ČR a schvaluje je Rada pro výzkum, vývoj a inovace.

Na základě doporučení Komise pro institucionální podporu a rozhodnutí pana ministra byla institucionální podpora na rok 2018 vypočtena pomocí exponenciálního klouzavého průměru, kdy největší váha spočívá ve výši RIV bodů v hodnocení 2016. Pro výpočet byl zvolen tříletý interval hodnocení, a to od roku 2014 do roku 2016.

Výpočet byl proveden následovně.

Exponenciální klouzavý průměr = [(H 2016 x 3) + (H 2015 x 2) + (H 2014 x 1)] /6

kde H je hodnocení v příslušném roce v podobě RIV bodů.

IPO 2018 = 627 259 864 x (exponenciální klouzavý průměr jednotlivých VO / 166 926

kde 627 259 864 je částka IPO na rok 2018

166 926 je suma hodnot exponenciálních klouzavých průměrů všech VO.

V příloze je soubor s přehledem částek na DKRVO pro výzkumné organizace a k vyplnění rovněž
i Žádost o poskytnutí institucionální podpory pro rok 2018 na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků (dále jen „Žádost“). Dovolujeme si poukázat na skutečnost, že obdobně jako tomu bylo v roce 2017, tvoří přílohu Žádosti Tabulka rozpočet, ve které uvedete podrobné členění dotace, a která bude obdobně jako v roce 2017 nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory pro rok 2018 na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků.

Na základě Vámi vyplněné a zaslané Žádosti vč. Tabulky rozpočtu bude vystaveno Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory pro rok 2018 na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků.

MZ jako poskytovatel v případě této výzvy nevyužívá možnosti postupu podle ustanovení § 14k, § 14l a § 14p zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

Závěrem si Vás dovolujeme požádat o zpracování a následné zaslání vyplněných podkladů potřebných pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory pro rok 2018
na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků, viz přílohy, na adresu:

Ministerstvo zdravotnictví

odbor vědy a lékařských povolání

oddělení vědy, výzkumu a dotací na vzdělávání

Ing. Jana Hejnová

Palackého náměstí 4

128 01 Praha 2

a to v tištěné podobě opatřené příslušnými razítky a podpisem osoby jednající jménem žadatele) a zároveň elektronicky na e-mail: veda@mzcr.cz (podepsaná naskenovaná Žádost ve formátu pdf a Tabulka rozpočtu ve formátu xls) nejpozději do 9. 4. 2018. V případě, že byste potřebovali stanovený termín pro zpracování podkladů posunout, neváhejte prosím kontaktovat oddělení vědy, výzkumu a dotací na vzdělávání (e-mail: veda@mzcr.cz).

Přílohy : 

  1. Žádost o poskytnutí institucionální podpory pro rok 2018 na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků
  2. TABULKA ROZPOČET – Institucionální podpora 2018
  3. Tabulka Rozdělení plateb institucionální podpory na DKRVO pro stávající příjemce institucionální podpory pro rok 2018

    Rozdělovník – seznam oprávněných žadatelů:

1.         Endokrinologický ústav

2.         Fakultní nemocnice Brno

3.         Fakultní nemocnice Hradec Králové

4.         Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

5.         Fakultní nemocnice Olomouc

6.         Fakultní nemocnice Ostrava

7.         Fakultní nemocnice Plzeň

8.         Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

9.         Fakultní nemocnice v Motole

10.       Institut klinické a experimentální medicíny

11.       Masarykův onkologický ústav

12.       Nemocnice Na Bulovce

13.       Nemocnice Na Homolce

14.       Národní ústav duševního zdraví

15.       Revmatologický ústav

16.       Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace

17.       Thomayerova nemocnice

18.       Ústav hematologie a krevní transfuze

19.       Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Přílohy