Výzva a Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2024 a formuláře žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2024 – specializační vzdělávání lékařů

Vytvořeno: 28. 12. 2023 Poslední aktualizace: 21. 3. 2024

Upozornění

Ke dni 9. 2. 2024 využilo Ministerstvo zdravotnictví právo změnit podmínky stanovené v Metodice pro program č. 2 (Dotace na celé specializační vzdělávání u vybraných lékařských oborů) a aktualizovalo popis a harmonogram hodnocení žádostí o dotaci.

V kapitole 4.2 Formální náležitosti Žádosti a přílohy k žádosti byl konkretizován požadavek na přílohu „Smlouva s majoritní zdravotní pojišťovnou“ pro obor všeobecné praktické lékařství – jde o přílohu č. 2 (EP2) smlouvy se zdravotní pojišťovnou, ze které vyplývá personální zastoupení ordinace a seznam nasmlouvaných výkonů. V případě, že žadatel nechce tyto informace uvádět, je nutné vložit místo přílohy list se sdělením, že tyto informace nebudou poskytnuty.  Aktualizovaná metodika je zveřejněna ve formě revizí.

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje v souladu s ustanovením § 21a zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 14j zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla:

Výzvu k předkládání žádostí o dotaci a Metodiku pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2024, včetně výše dotace pro rok 2024 v jednotlivých oborech a základních kmenech a formuláře žádostí pro poskytnutí dotace pro rok 2024.

 

V souvislosti s vyhlášením dotačních programů na rezidenční místa pro lékařská povolání zveřejňujeme rovněž doporučení akreditační komise oboru všeobecné praktické lékařství, které se týká  termínů pro vyhlašování výběrových řízení na rezidenty. Akreditační komise vyzývá příjemce rezidenčních míst, aby zbytečně neprodlužovali termíny pro vyhlašování a délku výběrových řízení na rezidenty a snažili se výběrová řízení zrealizovat v co nejkratší možné době.

Přílohy