Výsledky dotačního řízení – výše přidělené dotace

Vytvořeno: 1. 4. 2020 Poslední aktualizace: 1. 4. 2020

Vzhledem k šíření koronaviru upozorňujeme žadatele, aby sledovali aktuální informace a postupovali v souladu s platnými opatřeními vlády České republiky https://www.vlada.cz. Další informace lze nalézt na internetových stránkách https://koronavirus.mzcr.cz/.

S ohledem na aktuální situaci, lze předpokládat, že největší dopad může mít současná situace zejména do projektů v rámci priorit E a C (posunutí termínu a snížení počtu akcí – pobytů, kurzů, společných cvičení a plavání, konferencí, přednášek apod.). Z tohoto důvodu bude možné změnu termínu provést bez předchozího oznámení a schválení MZ. Informace o změně termínu akce bude uvedena v závěrečné zprávě projektu. U změny počtu, příp. rozsahu akcí je třeba postupovat v souladu s metodikou, tj. požádat o změnu obsahu projektu. Ve všech případech bude možné dotaci použít pouze na náklady uvedené v rozhodnutí, které prokazatelně vznikly od 1. ledna do 31. prosince 2020. Nebude-li příjemce dotace schopen předložený projekt zrealizovat (ať už na základě výše přidělených finančních prostředků nebo změněných podmínek způsobených koronavirem apod.), je povinen oznámit tuto skutečnost písemným oznámením na adresu MZ nebo prostřednictvím datové schránky MZ nejpozději do 14 dnů od doručení rozhodnutí. V případě, že projekt není možné realizovat z jiných důvodů, je příjemce dotace povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu po zjištění neschopnosti schválený projekt realizovat a vrátit finanční prostředky MZ.

Přílohy