Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Prokazování bezúhonnosti při podávání žádostí pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Vytvořeno: 28. 5. 2023 Poslední aktualizace: 26. 7. 2023

Prokazování bezúhonnosti v případě podání žádosti o:

  • povolení k výkonu odborné praxe na území ČR pod přímým vedením na dobu určitou,
  • uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání nebo povolání jiného odborného pracovníka na území ČR, a při podání
  • informace o záměru vykonat praktickou část aprobační zkoušky,

je ustanoveno v § 3 odst. 5 zákona č. 96/2004 Sb. Doklad prokazující bezúhonnost nesmí být starší 3 měsíců.

 

Bezúhonnost k výše uvedeným žádostem se dokládá:

  • výpisem z evidence Rejstříku trestů nebo dokladem prokazujícím splnění podmínky bezúhonnosti vydaným státem, jehož je fyzická osoba občanem,
  • případně doklady vydanými státy, ve kterých se fyzická osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 6 měsíců.

 

Nelze-li získat doklad o bezúhonnosti ze státu, jehož je žadatel občanem nebo se v něm žadatel zdržoval v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 6 měsíců, lze předložit čestné prohlášení o bezúhonnosti (týká se především ukrajinských žadatelů).

Příklad: Ukrajinský občan, který se v ČR nachází déle než 6 měsíců předloží k výše uvedeným žádostem čestné prohlášení o bezúhonnosti a také výpis z evidence rejstříku trestů z ČR.

Vzor čestného prohlášení je k dispozici v příloze níže.

Cizinec, který je nebo byl státním občanem jiného členského státu Evropské unie nebo má nebo měl adresu bydliště v jiném členském státě Evropské unie, může místo výpisu z evidence obdobné Rejstříku trestů doložit bezúhonnost výpisem z Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů jiného členského státu Evropské unie.

Přílohy