Ministr zdravotnictví ustavil Národní institut pro zvládání pandemie, povede ho epidemiolog Roman Chlíbek

Vytvořeno: 6. 1. 2022 Poslední aktualizace: 6. 1. 2022

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek ustavil Národní institut pro zvládání pandemie (NIZP), který vede epidemiolog Roman Chlíbek. Úkolem institutu je vytvářet odborná doporučení a stanoviska pro Ministerstvo zdravotnictví, kterými se následně zabývá Centrální řídící tým (CŘT). CŘT s NIZP úzce spolupracuje a analyzuje dopady, přínosy a realizovatelnost stanovených doporučení. Ta jsou předkládána ministrům věnujícím se problematice covid-19, zástupcům krajů a také Ústřednímu krizovému štábu. V institutu, který funguje neformálně již několik měsíců, zasedají přední vědci a odborníci a schází se pravidelně každý týden.

Národní institut pro zvládání epidemie (NIZP) vede Roman Chlíbek z Univerzity obrany, epidemiolog a předseda České vakcinologické společnosti ČLS JEP, který bude také v čele Skupiny imunologické a vakcinologické.

NIZP tvoří také další odborné skupiny: Skupina analytická pod vedením Lenky Přibylové z Ústavu matematiky a statistiky Masarykovy univerzity v Brně, Skupina epidemiologie a prevence covid-19 pod vedením Rastislava Maďara, epidemiologa a děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Skupina laboratorní diagnostiky covid-19 pod vedením Pavla Dřevínka, přednosty Ústavu lékařské mikrobiologie a Skupina léčby a kliniky covid-19 pod vedením Pavla Dlouhého, předsedy Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP. Etické otázky jsou konzultovány s poradcem ministra zdravotnictví Markem Orko Váchou, přednostou Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty UK.

Institut vytváří odborná stanoviska a doporučení, díky kterým bude moci Česká republika zvládat epidemii onemocnění covid-19 co nejefektivněji. Tato opatření následně projednává Centrální řídicí tým a také ministři, kterých se gesčně týká epidemie covid-19. Opatření jsou v průběhu přípravy konzultována nejen s Asociací krajů v čele s hejtmanem Martinem Kubou, bez jejichž spolupráce by řešení pandemie nebylo možné, ale také se zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců.

Národní institut pro zvládání pandemie úzce spolupracuje také s meziresortní skupinou pod Úřadem vlády, která má za cíl analyzovat pohled na ekonomicko-sociální oblast tak, aby byl zajištěn komplexní pohled na tato opatření.

„V České republice dosud chyběla všeobecně respektovaná autorita, která by reprezentovala odborná stanoviska příslušných výborů lékařských společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a byla nezávislou oporou Ministerstva zdravotnictví, jako je tomu třeba v Německu v případě Kochova institutu. Jsem rád, že nyní tuto autoritu v podobě Národního institutu pro zvládání pandemie máme,“ vysvětluje důvody vzniku nového orgánu ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Institut se schází na týdenní bázi, a to vždy ve čtvrtek. Úzce spolupracuje s Centrálním řídícím týmem, který vedou generál Václav Vlček a plukovník Petr Šnajdárek a jehož členy jsou i šéf NIZP Roman Chlíbek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky, náměstci ministra zdravotnictví, ředitelka Státního zdravotního ústavu a další zástupci ministerstva zdravotnictví.

Centrální řídící tým má na starosti analýzu dopadů, přínosů a realizovatelnosti stanovených doporučení expertů a reprezentantů české vědy do každodenního života. Návrhy opatření budou následně předávány dalším určeným ministerstvům, kterých se gesčně týká problematika pandemie k jejich zhodnocení. Schválená opatření pro zvládání pandemie budou představena každou středu po jednání vlády ČR. 

Centrální řídící tým vede spolu s generálem Václavem Vlčkem i plukovník Petr Šnajdárek. Ten se řešení pandemie věnuje od samého začátku a odvádí vynikající práci. Tým pod jejich vedením zajišťuje fungování celého systému, jako jsou odběrová místa, laboratoře nebo očkovací centra a krajské hygienické stanice. Hlavním cílem CŘT je, aby vše v praxi fungovalo jako dobře namazaný stroj,“ představuje podstatu CŘT ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Ondřej Jakob, ředitel odboru komunikace s veřejností, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?