Národní institut pro zvládání pandemie

Vytvořeno: 5. 1. 2022 Poslední aktualizace: 10. 2. 2022

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek ustavil Národní institut pro zvládání pandemie (NIZP), který vede epidemiolog Roman Chlíbek. Úkolem institutu je vytvářet odborná doporučení a stanoviska pro Ministerstvo zdravotnictví, kterými se následně zabývá Centrální řídící tým (CŘT). CŘT s NIZP úzce spolupracuje a analyzuje dopady, přínosy a realizovatelnost stanovených doporučení. Ta jsou předkládána ministrům věnujícím se problematice covid-19, zástupcům krajů a také Ústřednímu krizovému štábu. V institutu, který funguje neformálně již několik měsíců, zasedají přední vědci a odborníci a schází se pravidelně každý týden.

Národní institut pro zvládání pandemie tvoří také další odborné skupiny: Skupina analytická pod vedením Lenky Přibylové z Ústavu matematiky a statistiky Masarykovy univerzity v Brně, Skupina epidemiologie a prevence covid-19 pod vedením Rastislava Maďara, epidemiologa a děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Skupina laboratorní diagnostiky covid-19 pod vedením Pavla Dřevínka, přednosty Ústavu lékařské mikrobiologie a Skupina léčby a kliniky covid-19 pod vedením Pavla Dlouhého, předsedy Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP.
Etické otázky jsou konzultovány s poradcem ministra zdravotnictví Markem Orko Váchou, přednostou Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty UK.


Jmenný seznam členů odborných skupin Národního institutu pro zvládání pandemie
(formát pdf)

 

 

 

 

Skupina imunologická a vakcinologická

Prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. působí v současnosti jako děkan Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové a zároveň vedoucí katedry epidemiologie. Je členem pěti vědeckých rad na univerzitách v ČR a od roku 2020 předsedou odborného panelu preventivní medicína a ošetřovatelství Agentury pro zdravotnický výzkum ČR.

Více než 25 let se prof. Chlíbek věnuje epidemiologii infekčních onemocnění, cestovní medicíně, očkování a preventivní medicíně. Jeho praktická a vědecká činnost je zaměřena zejména na vakcinologii. Je tuzemsky i mezinárodně uznávaným odborníkem v problematice očkování, zároveň je řešitelem řady klinických studií, týkajících se klinického hodnocení očkovacích látek proti lymeské nemoci, proti virovým hepatitidám, pásovému oparu, meningokokům skupiny B, klíšťové encefalitidě, chřipce a řadě dalších.

Prof. Chlíbek také úspěšně pracuje jako národní zástupce a člen expertní skupiny Evropského centra pro kontrolu nemocí (ECDC) pro virové hepatitidy, zastává pozici národního experta pro ECDC skupinu pro očkování a léčbu vzácných přenosných onemocnění v Evropě. Patří mezi zakládající členy České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, kde je od roku 2020 předsedou. Je také členem výboru Evropského poradního sboru pro očkování (CEVAG). Výsledky své práce dosud zveřejnil ve více než 210 tuzemských i zahraničních odborných publikacích, několika knihách a více než 550 prezentacích na domácích i zahraničních konferencích. Je členem redakčních rad čtyř odborných časopisů.

Prim. MUDr. Pavel Dlouhý

Skupina léčby a kliniky covid-19

Prim. MUDr. Pavel Dlouhý je předsedou Společnosti infekčního lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně a primářem Infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, kde byl v březnu 2020 léčen první pacient s covidem-19 v České republice a uzdraveni první tři čeští pacienti s touto infekcí. Již v květnu 2020 byl hlavním autorem prvního českého přehledného článku „COVID-19: diagnóza, terapie a prevence“.

V roce 2021 byl MUDr. Dlouhý iniciátorem a spoluautorem souboru doporučených postupů diagnostiky a léčby covidu-19 mimo nemocnice, na covidových odděleních a v následné péči. Připravoval odborná stanoviska k používání monoklonálních protilátek či antivirotik u covidu-19. Podílí se na vzdělávání zdravotnických pracovníků formou přednášek a webinářů, věnuje se také informování pacientů a veřejnosti a úzce spolupracuje se sdělovacími prostředky.

MUDr. Dlouhý je absolventem Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze, patří k předním odborníkům na HIV/AIDS, antibiotickou léčbu a chronické hepatitidy.

Prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.

 

Skupina laboratorní diagnostiky covid-19

Prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D. je přednostou Ústavu lékařské mikrobiologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. Roku 2019 se stal předsedou odborné Společnosti pro lékařskou mikrobiologii České lékařské společnosti J. E. Purkyně. V březnu 2020 se stal členem Laboratorní skupiny COVID, pracovní skupiny při MZ ČR.

V centru jeho profesního zájmu je diagnostika infekčních onemocnění, založená na metodách molekulární genetiky, a respirační infekce u pacientů s cystickou fibrózou. Je členem výkonného výboru Evropské společnosti pro cystickou fibrózy a také členem pracovní skupiny pro genomiku a molekulární diagnostiku při Evropské společnosti klinické mikrobiologie a infekčního lékařství. Prof. Dřevínek je autorem či spoluautorem více než 100 vědeckých publikací v mezinárodních časopisech, jeho H-index je 27.

 

 

 

Doc. MUDr. Rastislav Maďar

Skupina epidemiologie a prevence covid-19

Doc. MUDr. Rastislav Maďar je atestovaným epidemiologem, který je v praxi od roku 1997. Je vedoucím Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity, lékařem Centra očkování a cestovní medicíny na poliklinice v Ostravě-Hrabůvce a od října 2020 také děkanem Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Od roku 2005 absolvoval jako lékař dvě desítky misí do Asie a Afriky, kde pracoval v oblastech zasažených přírodními katastrofami a podílel se na vzniku a provozu zdravotnických zařízení v odlehlých oblastech nejchudších částí světa. Od dubna do srpna 2020 vedl doc. Maďar epidemiologickou skupinu MZ ČR pro boj s covid-19 a v letech 2020 a 2021 působil jako poradce ministra zdravotnictví.

 

 

RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

Skupina analytická

RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D. pracuje v Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Vědecky i pedagogicky se věnuje matematickému modelování a dynamickým systémům jak v oblasti epidemiologie, tak i v jiných vědeckých oborech (neurověda, populační biologie, ekonomie) a aplikacím teorie bifurkací a chaosu.

Během pandemie covid-19 spolupracovala na tvorbě rizikového indexu, rizikových indikátorech krajů, platformě MAMES pro monitoring epidemie, dlouhodobě vytváří a publikuje predikční modely pro ČR na predikční platformě ECDC a podílela se na analýze vyvanutí imunitní ochrany proti SARS-CoV-2.