Shrnutí výsledků implementace Malých grantových schémat

Vytvořeno: 13. 2. 2018 Poslední aktualizace: 13. 2. 2018

Malá grantová schémata (MGS) byla realizována od vyhlášení otevřených výzev v říjnu 2014 do 30. 4. 2017. V říjnu 2014 byly vyhlášeny výzvy do MGS Psychiatrická péče (MGS 1) a MGS Péče o děti (MGS 2). V průběhu období byly dále vyhlášeny do obou částí MGS výzvy na dodatečné aktivity sub-projektů.

MGS Psychiatrická péče

V MGS 1 bylo celkem úspěšné realizováno 48 sub-projektů, přičemž 16 z nich bylo zaměřených na oblast deinstitucionalizace a 32 na oblast destigmatizace osob s duševním onemocněním. Celkem bylo na realizaci sub-projektů proplaceno více než 95 milionů Kč, z nichž 80 milionů Kč představuje částku dotace poskytnutou Norským královstvím.

V případě sub-projektů z oblasti deinstitucionalizace byly vytvořeny nové multidisciplinární týmy či došlo k rozšíření stávajících týmů organizací, což mělo za následek zkvalitnění péče pro duševně nemocné ve spádových oblastech působnosti týmů. Realizací sub-projektů tak byl částečně nahrazen v ČR doposud chybějící článek péče o duševně nemocné v podobě komunitní péče a péče v domácím prostředí pacienta, která je nezbytná zejména pro pacienty propuštěné z psychiatrických nemocnic či obyvatele s duševním onemocněním, kteří však nevyžadují hospitalizaci.

Sub-projekty zaměřené na oblast destigmatizace zásadním způsobem přispěly ke zlepšenému vnímání oblasti psychiatrie a duševně nemocných v očích veřejnosti. V rámci sub-projektů bylo zrealizováno 33 destigmatizačních osvětových aktivit s dopadem do většiny regionů ČR.

MGS Péče o děti

V MGS 2 bylo celkem úspěšné realizováno 12 sub-projektů rozdělených do tří tematických okruhů, a to na prevenci dětských úrazů (5 sub-projektů), prevenci následků onemocnění v dětském věku (6 sub-projektů) a vzácná onemocnění (1 sub-projekt). Celkem bylo na realizaci sub-projektů proplaceno téměř 27 milionů Kč, z nichž téměř 25 milionů Kč představuje částku dotace poskytnutou Norským královstvím.

Sub-projekty působící v oblasti prevence úrazů nejčastěji realizovaly workshopy a semináře ve školských i neškolských zařízeních, které byly zaměřeny na předcházení úrazů u dětí. Sub-projekty zaměřené na prevenci následků úrazů byly zaměřené zejména na poskytování služeb pro klienty z cílové skupiny s cílem jejich navrácení zpět do běžného života a minimalizace trvalých sociálních a psychických následků úrazů. Sub-projekt v oblasti vzácných onemocnění realizoval osvětové aktivity s cílem zvýšení celospolečenského povědomí o vzácných onemocněních.

Kompletní seznam realizovaných sub-projektů lze nalézt v příloze.

Přílohy