Seznam vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2023

Vytvořeno: 19. 4. 2023 Poslední aktualizace: 29. 5. 2023

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam žádostí o dotaci na rezidenční místo pro rok 2023 dle zákona č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, které byly vyloučeny pro nesplnění formálních náležitostí uvedených v metodice, tj. např.:

 • Chybí Rozhodnutí o akreditaci na kmen
 • Akreditace je vydána jiné místo poskytování zdravotních služeb než je uvedeno v oprávnění poskytování zdravotních služeb
 • Předloženo rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb na jiný obor než je žádost
 • Chybí podpis na  formuláři Informace o vlastnické struktuře
 • Chybí kopie smlouvy o spolupráci s akreditovaným zařízením
 • Chybný název oboru v žádosti
 • Chybí název oboru v žádosti
 • Chybí výpis ze seznamu skutečných majitelů.
 • Doručeno po termínu
 • Jiný důvod

V příloze je tabulka se seznamem žádostí, které nevyhověly některým formálním náležitostem. Námitka musí být doručena na Ministerstvo zdravotnictví do 5 pracovních dní ode dne uveřejnění seznamu.

Data zveřejnění, od kterých je lhůta počítána:

 • Dětská a dorostová psychiatrie 19. 4. 2023
 • Pediatrie 19.4.2023
 • Urgentní medicína 5. 5. 2023
 • Všeobecné praktické lékařství 29. 5. 2023

Námitka bude vypořádávána pouze v případě, že bude do daného termínu zaslána společně s odůvodněním. V opačném případě námitka nebude vypořádávána a Ministerstvo zdravotnictví bude jednat tak, jako by žadatel námitku vůbec nepodal.

 

Přílohy