Rezidenční místa: Průběžná zpráva za rok 2010, Závěrečná zpráva

Vytvořeno: 6. 12. 2010 Poslední aktualizace: 6. 12. 2010Ministerstvo zdravotnictví informuje, že
příjemce dotace v rámci dotačního programu Rezidenční místa, je povinnen
každoročně předkládat v řádných termínech Průběžné zprávy o čerpání
dotace.


Zprávu předkládá příjemce dotace na
vyplněném formuláři, který obsahuje přehled absolvovaných částí v daném roce a
dále přehled zbývajících částí stanovených vzdělávacím programem.


Po ukončení projektu je příjemce dotace
povinen MZ předložit Závěrečnou zprávu. Závěrečná zpráva obsahuje informace o
plnění projektu specializačního vzdělávání 
realizovaného v rámci dotačního programu Rezidenční místa, popis a
zhodnocení realizace odborné části projektu, finanční vypořádání a komentář k
čerpání poskytnutých dotačních finančních prostředků podle Rozhodnutí. Závěrečnou
zprávu je příjemce dotace předat nejpozději do 20.1. následujícího roku po
roce, ve kterém byl projekt ukončen.


 

Informace k vyplnění jednotlivých formulářů jsou
uvedeny v  „Pokynech pro vyplnění
formuláře“.

Přílohy