Realizace úvodních workshopů a zpracování analýzy stávajícího stavu programů dobrovolnictví u poskytovatelů zdravotních služeb

Vytvořeno: 30. 9. 2021 Poslední aktualizace: 30. 9. 2021

V projektu Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti, reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517, který má za cíl nastavit podmínky pro ukotvení a profesionální řízení dobrovolnictví v lůžkových zdravotnických zařízeních, dochází ke zpracování analýz stávajícího nastavení a potřeb dobrovolnictví v České republice.

Pro zjištění informací o realizaci a překážkách dobrovolnictví v zařízeních poskytujících zdravotní služby v rámci celé ČR proběhl začátkem tohoto roku úvodní workshop W1, který byl realizován on-line formou a byl rozdělen na dvě části: na dotazníkový předvýzkum kvantitativně mapující situaci v dobrovolnictví u poskytovatelů zdravotních služeb (dále jen PZS) v ČR a na doplňující kvalitativní výzkum formou interaktivních kulatých stolů. V rámci předvýzkumu poskytlo informace o svých dobrovolnických programech celkem 199 zařízení. Návazných kulatých stolů PZS s i bez programu dobrovolnictví (dále jen PD) zapojených do projektu se zúčastnilo celkem 172 osob. Předvýzkum i kulaté stoly byly vztaženy k roku 2019, kdy PD probíhaly bez vlivu pandemie. Tematické oblasti a otázky formulované pro předvýzkum byly i předmětem diskuse v rámci kulatých stolů. Zpráva z W1 byla podkladem pro specifikaci otázek pro sběr dat a informací v analýze A, určené pro vybranou skupinu PZS zapojených do pilotní části projektu Ministerstva zdravotnictví.

V květnu 2021 proběhla analýza – část A, které se zúčastnilo 16 PZS s PD a 14 PZS bez PD zapojených do pilotní fáze ověření nově vypracované Metodiky dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních (dále Metodika). Jednalo se o získání detailnějších informací od managementu a personálu o zkušenostech PZS s PD a jeho organizaci, o překážkách a přípravách PZS týkajících se zahájení a rozvoje PD. Důraz byl kladen také na získání informací o hodnocení PD ze strany pacientů i rodinných příslušníků a dobrovolníků i zájemců o dobrovolnictví, příp. od spolupracující nestátní neziskové organizace a také o vnímání PD ze strany místní veřejnosti. Pozornost byla věnována i realizaci PD v období pandemie. Kromě standardizovaného dotazníkového šetření a osobních rozhovorů vedených u cílových skupin bylo také využito experimentu a pozorování. Analýza stávajícího stavu PD u PZS poskytla komplexní podkladové informace pro doplnění pilotované Metodiky. Zapracované úpravy budou předány pilotním PZS k možnému ověření v praxi.

Dílčí zpráva A je zpracována v rámci veřejné zakázky Zpracování analýz stávajícího nastavení a potřeb dobrovolnictví v lůžkových zdravotnických zařízeních v České republice a následné vyhodnocení nové koncepce programu dobrovolnictví pro tyto lůžkové zdravotní služby a organizace a vyhodnocení workshopů II., která je realizována v rámci projektu Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti, reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517 spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

V přílohách je k dispozici dílčí zpráva A včetně příloh a stručného souhrnu zprávy.

Přílohy