Povolení k výkonu odborné praxe na území ČR bez uznání způsobilosti za účelem nabývání odborných nebo praktických zkušeností

Vytvořeno: 23. 2. 2008 Poslední aktualizace: 24. 10. 2023

Ministerstvo zdravotnictví může bez uznání způsobilosti podle § 34 na základě žádosti a po prokázání zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti vydat rozhodnutí o povolení k výkonu odborné praxe lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta za účelem nabývání odborných nebo praktických zkušeností v příslušném oboru specializačního vzdělávání nebo v příslušném nástavbovém oboru na dobu určitou pod přímým odborným vedením lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta se specializovanou způsobilostí nebo zubního lékaře pro činnosti, které je možné vykonávat bez specializované způsobilosti, pokud je žadatel pozván do České republiky právnickou osobou vykonávající činnost školy zapsané do rejstříku škol a školských zařízení, vysokou školou, výzkumnou institucí nebo akreditovaným zařízením podle § 13 odst. 1 písm. a) nebo d) nebo f) zákona č. 95/2004 Sb., a současně má platné oprávnění k poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru ve formě lůžkové péče, a to

 1. a) k výkonu odborné praxe trvající déle než 3 měsíce, maximálně však 1 rok, nebo
 2. b) k výkonu odborné praxe trvající maximálně 3 měsíce.

Rozhodnutí může být vydáno, pokud je žadatel pozván do České republiky k výkonu odborné praxe za účelem nabývání odborných nebo praktických zkušeností v příslušném oboru specializačního vzdělávání nebo v příslušném nástavbovém oboru podle zákona č. 95/2004 Sb.:

 • právnickou osobou vykonávající činnost školy zapsané do rejstříku škol a školských zařízení nebo
 • vysokou školou nebo
 • výzkumnou institucí nebo
 • akreditovaným zařízením podle § 13 odst. 1 písm. a) nebo d) nebo f) zákona č. 95/2004 Sb., které má současně platné oprávnění k poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru ve formě lůžkové péče.

Akreditovaným zařízením je poskytovatel zdravotních služeb, kterému Ministerstvo zdravotnictví udělilo akreditaci k uskutečňování vzdělávacího programu pro:

 • základní kmen, ve kterém je možné se vzdělávat ve specializačním oboru,
 • obor specializačního vzdělávání
 • nástavbový obor

Akreditované zařízení musí mít platné oprávnění k poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru ve formě lůžkové péče.

Povolení lze vydat pouze na dobu určitou, a to:

 1. povolení k výkonu odborné praxe trvající maximálně 3 měsíce

podle ustanovení § 36 odst. 2 písm. b) zákona č. 95/2004 Sb.- tzv. krátkodobá stáž – toto povolení lze vydat pouze jednorázově a žadatel nemusí předkládat tzv. nostrifikaci zahraničního vysokoškolského diplomu

 1. povolení k výkonu odborné praxe trvající déle než 3 měsíce, maximálně však 1 rok

dle ustanovení § 36 odst. 2 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.- tzv. dlouhodobá stáž; toto povolení lze vydat opakovaně, v celkovém součtu však nejvíce na dobu 3 let.

Formulář žádosti je k dispozici níže v příloze.

K vyplněné a podepsané žádosti je nutné připojit následující doklady:

 • originál písemného pozvání do ČR k nabývání odborných nebo praktických zkušeností;
 • příloha k žádosti dle § 36 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb. – čestné prohlášení ustanovující osobu, která bude v průběhu výkonu odborné praxe provádět nad uchazečem přímé odborné vedení
  • kopie dokladu o získání specializované způsobilosti osoby, která bude v průběhu výkonu odborné praxe provádět přímé odborné vedení
  • doklad o absolvování minimálně tří leté odborné praxe osoby, která bude v průběhu výkonu odborné praxe provádět přímé odborné vedení
  • potvrzení o výši pracovního úvazku osoby, která bude v průběhu výkonu odborné praxe provádět přímé odborné vedení
  • kopie osvědčení o oprávnění k poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru ve formě lůžkové péče;
 • úředně ověřená a přeložená kopie dokladu o získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání (vysokoškolského diplomu);
 • úředně ověřená kopie dokladu osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání (tzv. nostrifikace) podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění 

Není nutné dokládat k žádosti o vydání povolení k výkonu odborné praxe trvající maximálně 3 měsíce – tzv. krátkodobá stáž;

originál nebo ověřená kopie dokladu o bezúhonnosti – možné doložit dokladem prokazujícím splnění podmínky bezúhonnosti vydaným státem, jehož je fyzická osoba občanem, a doklady vydanými státy, ve kterých se fyzická osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 6 měsíců; tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců. Nevydává-li stát uvedený ve větě první výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, nebo nelze-li jej získat, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti, které učinila před notářem nebo příslušným orgánem tohoto státu. Doklad nesmí být při předložení starší 3 měsíců;

 • originál nebo ověřená kopie dokladu o zdravotní způsobilosti – zdravotní způsobilost k výkonu odborné praxe lékaře, zubního lékaře, farmaceuta se dokládá lékařským posudkem vydaným na základě lékařské prohlídky. Lékařský posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, a není-li, jiný praktický lékař. Doklad nesmí být při předložení starší 3 měsíců;
 • prostá kopie dokladu totožnosti (pasu, povolení k pobytu);
 • kolková/é známka/y v úhrnné hodnotě 500,- Kč (nalepit obě části kolkové známky, kolková známka, která neobsahuje vrchní nebo spodní část není platná, kolky jsou k dostání na všech pobočkách České pošty) nebo doklad o úhradě správního poplatku bankovním převodem (musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, jméno a příjmení majitele účtu, datum úhrady, číslo účtu a variabilní symbol – viz pokyny k vyplnění žádosti).

Dále může Ministerstvo zdravotnictví bez uznání způsobilosti podle § 34 zákona č. 95/2004 Sb. na základě žádosti a po prokázání zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti vydat rozhodnutí o povolení k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta na území České republiky pod přímým odborným vedením lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta se specializovanou způsobilostí nebo zubního lékaře pro činnosti, které je možné vykonávat bez specializované způsobilosti, na dobu určitou s vymezením činností, které lze na základě tohoto rozhodnutí vykonávat, osobám uvedeným v § 34 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., pokud je žadatel pozván do České republiky akreditovaným zařízením v příslušném oboru k provedení jednorázového výkonu.

Formulář žádosti je k dispozici níže v příloze.

Podání uvedených žádostí je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 500,- Kč. Jedním ze způsobů úhrady je podání okolkované žádosti (kolková známka lze zakoupit na pobočkách České pošty) nebo je možné dle zákona o správních poplatcích platbu provést na účet Ministerstva zdravotnictví. Bankovní poplatky s tím spojené hradí žadatel. Na účet musí být připsána přesná částka nebo částka jakkoli vyšší. Pokud by byla připsána částka nižší, bude žadatel vyzván k doplacení stanovené částky.

 

Nezbytné podklady k provedení převodu:

Číslo účtu MZ pro správní poplatky: 3711-0002528001

Kód banky: 0710

Název banky: Česká národní banka, Praha 1

Mezinárodní kód účtu (IBAN): CZ45 0710 0037 1100 0252 8001

Mezinárodní kód banky (BIC): CNBACZPP

Variabilní symbol: 2968

 

Kontakt:

Ing. Jana Pokorná

Kontakt: jana.pokorna@mzcr.cz    telefon: 224 972 968

 

Přílohy