Poradní sbor MZ pro léčivé rostliny ČR

Vytvořeno: 3. 1. 2008 Poslední aktualizace: 3. 1. 2008


Ústřední poradní sbor Ministerstva zdravotnictví pro léčivé rostliny (ÚPSLR) a jeho statut byly potvrzeny ministryní zdravotnictví s účinností od 1. 12. 2002. ÚPSLR je poradním orgánem ministerstva pro řešení úkolů souvisejících se zpracováním, distribucí a využitím léčivých rostlin. Členství v ÚPSLR je výběrové a čestné. Počátky činnosti ÚPSLR sahají až do roku 1922, kdy Nařízením vlády Republiky Československé č. 66 z 23. února 1922 byla zřízena Ústřední komise pro sběr léčivých rostlin při tehdejším Ministerstvu veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy. Zřízení tohoto orgánu bylo motivováno vznikem obdobných institucí v sousedních státech a snahou podílet se aktivně na spolupráci v oblasti sběru, pěstování léčivých rostlin i na mezinárodním fóru.
Úkolem Ústřední komise bylo vydávat odborné posudky a návrhy k otázkám, týkajícím se sběru a pěstování léčivých rostlin. Významnou součástí činnosti komise byla činnost publikační a osvětová, která byla vždy velmi pozitivně hodnocena jak odbornou, tak i laickou veřejností. Maximální pozornost byla věnována sběru léčivých rostlin (charakter činnosti sociální) i jejich pěstování (doplňková zemědělská produkce). Komise měla v minulosti své pobočky v Brně a Bratislavě. Po druhé světové válce byla tato instituce pověřena Ministerstvem zdravotnictví organizací využití rostlinné surovinové základny pro farmaceutický průmysl. Prostřednictvím krajských a okresních poradních sborů komise pracovala na celém území republiky.
V posledních letech se ÚPSLR řeší problematiku týkající se produkce, výroby, distribuce a využití léčivých rostlin. Současně aktivně spolupracuje s ostatními orgány státní správy, odbornými profesními organizacemi (např. ČLK), vybranými vysokoškolskými fakultami, výzkumnými ústavy, výrobci, distributory a dalšími zainteresovanými subjekty.
ÚPSLR se významně podílí na osvětové a vzdělávací činnosti. Pravidelně jsou pořádány výstava léčivých rostlin v Brně a semináře o léčivých rostlinách v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Jednotliví členové ÚPSLR se aktivně účastní i dalších specializovaných akcí, seminářů a konferencí, jak u nás, tak i v zahraničí.
Hlavním cílem osvětové činnosti je omezit některé negativní dopady volného prodeje, nekvalifikovaného léčitelství a propagace léčivých rostlin laickou veřejností.
Velká pozornost je věnována péči o rostlinnou surovinovou základnu a snaha o udržení její stability. V rámci mezirezortních aktivit je již tradiční spolupráce s ministerstvem zemědělství a specializovanými zemědělskými podniky, směřující k oživení pěstování léčivých a kořeninových rostlin (LAKR).
Podílí se též na přípravě legislativy Ministerstva zdravotnictví týkající se oblasti léčivých rostlin.
Předsedou ÚPSLR je profesor RNDr. Luděk Jahodář, CSc. z Farmaceutické fakulty University Karlovy v Hradci Králové.


Léčivé rostliny.jpg

Přílohy