Norské fondy 2009-2014

Vytvořeno: 5. 10. 2011 Poslední aktualizace: 5. 10. 2011

Základním cílem Finančních mechanismů Norska je podpora projektů sociálního a ekonomického rozvoje ve střední a jižní Evropě.
V období 2004-2009 bylo z Norského Finančního mechanismu plně uhrazeno 430 projektů a spolufinancováno s Finančními mechanismy EHP 200 projektů. Finanční podpora FM byla v tomto období směřována především do projektů zaměřených na bezpečnost hranic a policejní spolupráci v Schengenském prostoru, posilování soudnictví atd.
 
Norské království poskytuje svou pomoc následujícím zemím: Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko.
 
Základními oblastmi podpory norské pomoci jsou:
–          Životní prostředí;
–          Vzdělanost a výzkum;
–          Tripartitní dialog a důstojná práce;
–          Rozvoj společnosti;
–          Spravedlnost a vnitřní záležitosti státu.
 
Jednotlivé programy a projekty v prioritních oblastech jsou sjednávány s každou zemí individuálně.
 
Podpora je poskytována v rámci vymezeného programového období mezi roky 2009-2014. Na toto období byla Norskem alokována celková částka 740 mil. EUR.
 
Pro Českou republiku je vyčleněno celkem 65,12 mil. EUR. Hlavním zaměřením dotačního titulu v České republice je podpora oblasti životního prostřední, podpora občanské společnosti, spravedlnost a vnitřní záležitosti, zdravotnictví, rizikové děti a mládež, rovnost pohlaví, bilaterální spolupráce ČR a Norska.
 
Pro oblast zdravotnictví (programme area no 27 „Public health initiatives“) byla alokována částka 19,18 mil. EUR.
                                          
Dne 22. února 2012 předložen Kanceláři finančních mechanismů Norska v Bruselu návrh programu s názvem „Program CZ 11 – Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“, který byl projednán s norským partnerem Programu – The Norwegian Institute of Public Health. Následně bude probíhat schvalovací řízení návrhu Programu, do kterého se zapojí Kancelář finančních mechanismů, norský partner pro oblast zdravotnictví The Norwegian Institute of Public Health a norská ambasáda v České republice.
________________________________________